آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی تبریز { آخرین مهلت : ۳۰ شهریور }

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی- ریال

توضیحات

تلفن

آذربایجان شرقی

پزشک عمومی

آقبراز

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بیتوته

۰۹۱۴۴۲۶۵۴۸۸

فضلی

هوراند

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

قشلاق شاهوردی

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

بستان آباد

کردکندی

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۶٫۵۰۰٫۰۰٫

۰۹۱۴۴۳۱۷۴۰۴

نیرومند

قربابا

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

تیکمه داش

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

بناب

قره چپق

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

نگران

۰۴۱۲۷۲۳۰۰۱۰

خانه برق جدید

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

خدا آفرین

مردانقم

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

بیتوته

۰۹۱۴۴۲۶۸۴۲۹

ولی پور

بسطاملو

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

جلفا

شبانه روزی جلفا

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۹۲۳۰۵۹۰۱۳

عیوضی

شماره ۱ هادی شهر

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

کلیبر

آبش احمد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰

بیتوته

۰۹۱۴۳۲۶۱۱۴۲

شیخ زاده

قره قیه

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰

سراب

شربیان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۰۴۳۱۲۲۲۹۹۸۱

دانشمند

مهربان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰

جهیزدان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

دانباران

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

شبستر

تیل

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۰۹۱۴۳۷۲۱۴۶۹

پیری

تسوج

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

شرفخانه

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

سیس

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

شندآباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

نظرلو

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

شیستر

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

دریان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

مراغه

شماره یک

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۰۹۱۴۳۲۰۹۴۲۲

کمالی

شماره شش

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

خداجو

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مرند

شماره ۲

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۰۹۱۴۱۹۰۶۷۹۵

جلیلی

شماره ۴

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰

ارسی

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

کشکسرای

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

یامچی

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

زنوز

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

دیزج حسین بیک

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

ملکان

آروق

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۰۴۲۲۸۲۴۱۲۹۰

اسدیان

آغمنار

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

تپه اسماعیل آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

قوریجان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

لیلان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

بیتوته

مبارک آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

میانه

ترکمانچای

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰

بیتوته

۰۴۲۳۲۲۴۲۶۲۰

احدی

اغکند

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ترک

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

گوگدرق

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰

ارموداق

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ملک

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ورزقان

ورزقان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۰۴۲۷۳۲۴۳۴۲۶

یوسف زارع

آقا بابا فرامرزی

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

هریس

سرند

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰

بیتوته

۰۴۳۲۶۱۲۶۰۷۳

کشی زاده

هریس ۱

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

هشترود

آتش بیک

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بیتوته

۰۴۲۴۶۲۲۶۴۵۴

شیرجنگ

بایقراکوه

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

شماره ۲

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

شماره ۳

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

شماره ۱

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

اسکو

سرای

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰

بیتوته

۰۴۱۲۳۲۲۰۸۲۲

زمستانی

آذرشهر

شیرامین

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۰۴۱۲۴۲۳۲۳۰۰

علیزاده

ممقان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

گوگان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ