استخدام بهزیستی استان تهران

۱۲م اسفند ،

نوع فعالیت

حوزه فعالیت

تعداد مورد نیاز شهرستانها

۱

مهد کودک

اموراجتماعی

محدودیتی ندارد .

۲

کلینیک مددکاری اجتماعی

اموراجتماعی

تهران (۱۰) ، شمیرانات (۵)، ری (۳)، رباط کریم (۴)، شهرقدس (۲) ، اسلامشهر(۲) ، شهریار(۳)، پاکدشت (۲) دماوند (۲) ، فیروزکوه (۲) ، بهارستان (۱) ملارد (۳) ورامین (۲) پیشوا(۱)

۳

خانه کودک و نوجوانان ( مرکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست ) (صرفا” موسسات خیریه ای که بتواننداز سازمان بهزیستی پروانه تاسیس اخذ نمایند)

اموراجتماعی

تهران (۳ دختر و ۱پسر) ، شمیرانات (۲ دختر و ۲ پسر )، ری (۲ دختر و ۲ پسر)، رباط کریم (۱ دختر و ۱ پسر)، شهرقدس (۱ دختر و ۱ پسر) ، اسلامشهر(۱ دختر و ۲ پسر) ، شهریار(۱ دختر و ۲ پسر )، پاکدشت (۱ دختر) دماوند (۲دختر و ۲ پسر) ، فیروزکوه (۱ پسر ) ، بهارستان (۱دختر و ۱ پسر) ملارد (۱دختر و ۱ پسر) ورامین (۳ دختر ) پیشوا(۱ دختر و ۱ پسر)

۴

مرکز مشاوره روانشناختی

پیشگیری

تهران (۱۵ :  شامل ۱۰ مورد عمومی و ۵ مورد سلامت روان محلی ) ، شمیرانات (۳ مورد سلامت روان محلی )، ری (۱)، رباط کریم (۱)، اسلامشهر(۱) ، شهریار(۲)، پاکدشت (۱)، فیروزکوه (۱) ، بهارستان (۱) ملارد (۱) ورامین (۲) پیشوا(۱)

۵

مرکز درمان و بازتوانی سرپایی یا بستری وابستگی به مواد

پیشگیری

تهران (۱۰)  شمیرانات (۱۰) ری (۳) فیروز کوه (۱ )

۶

مشاوره ژنتیک در صورت گذراندن دوره های تخصصی سه ماهه و کارورز ی و امتحان ورودی و پایانی اشخاص متقاضی محدودیت از لحاظ تعداد ندارند.

پیشگیری

محدودیتی وجود ندارد .

۷

کاهش آسیب

پیشگیری

 ری (۱) فیروزکوه (۱ ) ، اسلامشهر( ۱ )

۸

بهبودی اقامتی میان مدت مصرف کنندگان مواد( کمپ )

پیشگیری

شمیرانات (۵ )، فیروزکوه (۱) ،

۹

مرکز توانبخشی جسمی حرکتی و حسی

شبانه روزی جسمی بالای ۱۴ سال

توانبخشی

تهران (۱)  شمیرانات (۱) ری (۱) شهریار(۱) پاکدشت (۱) ورامین(۱)

۱۰

آموزش جسمی و حرکتی زیر ۶ سال

توانبخشی

تهران (۱) ، شمیرانات (۱)، ری (۱)، رباط کریم (۱)، شهرقدس (۱) ، اسلامشهر(۱) ، شهریار(۱)، پاکدشت (۱)دماوند (۱)، فیروزکوه (۱) ، بهارستان (۱) ملارد (۱)ورامین (۱) پیشوا(۱)

۱۱

حرفه آموزی جسمی و حرکتی بالای ۱۴ سال

توانبخشی

تهران (۱) ری (۱)، رباط کریم (۱)، شهرقدس (۱)  اسلامشهر(۱) شهریار(۱) پاکدشت (۱) دماوند (۱) فیروزکوه (۱) بهارستان (۱) ملارد (۱) ورامین (۱) شمیرانات (۱) پیشوا(۱)

۱۲

خدمات در منزل ضایعات نخاعی

توانبخشی

____

۱۳

آموزشی ناشنوا

توانبخشی

تهران  (۱)، ری (۱)، رباط کریم (۱)، ورامین  (۱) ، اسلامشهر(۱) ، شهریار(۱)، دماوند (۱)، فیروزکوه (۱) ، بهارستان (۱) ملارد  (۱) شهر قدس (۱)  پیشوا (۱)

۱۴

آموزشی نابینا

توانبخشی

تهران (۱) ، شمیرانات (۱)، ری (۱)، رباط کریم (۱)، شهرقدس (۱) ، اسلامشهر(۱) ، شهریار(۱)، پاکدشت (۱)، ورامین (۱) ، دماوند (۱)، فیروزکوه (۱) ، بهارستان (۱) ملارد (۱) پیشوا (۱)

۱۵

روزانه آموزشی و توانبخشی ضایعه نخاعی

تهران (۱) ، شمیرانات (۱)، ری (۱)، رباط کریم (۱)، شهرقدس (۱) ، اسلامشهر(۱) ، شهریار(۱)، پاکدشت (۱)دماوند (۱)، فیروزکوه (۱) ، بهارستان (۱) ملارد (۱)ورامین (۱) پیشوا(۱)

۱۶

مرکز توانبخشی معلولین ذهنی

شبانه روزی زیر ۶ سال

توانبخشی

____

۱۷

شبانه روزی زیر۱۴سال

توانبخشی

____

۱۸

شبانه روزی پسران بالای ۱۴ سال

توانبخشی

____

۱۹

شبانه روزی دختران بالای ۱۴ سال

توانبخشی

____

۲۰

جامع ویژه اختلالات دهانی بلغ و تغذیه

توانبخشی

____

۲۱

روزانه آموزشی زیر ۱۴ سال

توانبخشی

فیروزکوه (۱) ، بهارستان (۱) ملارد(۱) پیشوا (۱)

۲۲

روزانه حرفه آموزی دختران بالای ۱۴ سال

توانبخشی

رباط کریم (۱)، شهرقدس (۱)  ، شهریار(۱) پاکدشت (۱) فیروزکوه (۱)  بهارستان (۱) پیشوا(۱)

۲۳

روزانه حرفه آموزی پسران بالای ۱۴ سال

توانبخشی

شهرقدس (۱) شهریار(۱)، پاکدشت (۱) فیروزکوه (۱) ، بهارستان (۱) ملارد (۱) پیشوا (۱) ری(۱) دماوند(۱)

۲۴

واگذاری حضانت کودکان کم توان ذهنی

توانبخشی

____

۲۵

خدمات در منزل

توانبخشی

____

۲۶

توانبخشی بیماران روانی مزمن

نگهداری شبانه روزی

توانبخشی

____

۲۷

روزانه

توانبخشی

-____

۲۸

پیگیری در منزل

توانبخشی

رباط کریم (۱) اسلامشهر (۱) ورامین (۱) دماوند (۱) شهر قدس (۱)

۲۹

نافذ رشد (اتیستیک) روزانه

توانبخشی

ری (۱)  تهران(۱)

۳۰

بین راهی

توانبخشی

-____

۳۱

شبانه روزی  با بیماریهای خاص عفونی یا حکم قضائی

توانبخشی

تهران (۱) ، شمیرانات (۱)، ری (۱)، رباط کریم (۱)، شهرقدس (۱) ، اسلامشهر(۱) ، پاکدشت (۱)دماوند (۱)، فیروزکوه (۱) ، بهارستان (۱) ورامین (۱) پیشوا (۱)

۳۲

شبانه روزی نافذ رشد (اتیستیک)

توانبخشی

____

۳۳

سالمندان

مراقبتی شبانه روزی

توانبخشی

____

۳۴

روزانه آموزشی و توانبخشی

توانبخشی

ری (۱) شهریار (۱)

۳۵

ارائه خدمات توانبخشی در منزل

توانبخشی

-____

۳۶

مشارکتها

انجمنها،موسسات غیر انتفاعی (خیریه) و  انتفاعی

مشارکتها

– تمامی شهرستانها حسب مورد ( با توجه به فعالیتهای تخصصی مورد نیاز)

۳۷

مجتمع خدمات بهزیستی

مشارکتها

تمامی شهرستانها بجز شهریار

آگهی استخدام ممتازنیوز
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *