افزون بر ۱۹۴ میلیون سهم در بورس منطقه ای مازندران دادوستد شد

ˈˈ ع‍ل‍‍ی ج‍‍ع‍ف‍ر ی ˈ روز چهارشنبه در گ‍ز ارش‍‍ی ب‍ه ای‍رن‍‍ا گ‍ف‍ت : در م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام ش‍ده ، ارزش ری‍‍ال‍‍ی س‍‍ه‍‍ام خ‍ری‍داری ش‍ده ۱۶۲ میلیارد ری‍‍ال و م‍‍اب‍ق‍‍ی س‍‍ه‍‍ام م‍‍ع‍‍ام‍ل‍ه ش‍ده ب‍ه ارزش ۱۵۸م‍ی‍ل‍ی‍‍ارد ری‍‍ال ب‍ه ف‍روش اخ‍ت‍ص‍‍اص داش‍ت .

از م‍ج‍م‍و ع م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام ش‍ده در ای‍ن ه‍ف‍ت‍ه ح‍دود ۵۱ درص‍د م‍رب‍وط ب‍ه خ‍ری‍د و ح‍دود ۴۹ درص‍د م‍رب‍وط ب‍ه ف‍روش س‍‍ه‍‍ام ب‍ود.

ت‍‍الار ب‍ورس س‍‍ار ی در ه‍ف‍ت‍ه ج‍‍ار ی ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن ش‍‍ا ه‍د ت‍وج‍ه ب‍ی‍ش‍ت‍ر س‍رم‍‍ای‍ه گ‍ذاران ب‍ه س‍‍ه‍‍ام شرکتهای ایران خودرو، فرآوری مواد معدنی ایران، سرمایه گذاری آتیه دماوند، فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر و پالایش نفت بندر عباس بود.

ارزش م‍‍ع‍‍ام‍لات در ت‍‍الار ب‍ورس م‍ن‍طق‍ه ا ی م‍‍ازن‍در ان از اب‍ت‍د ا ی س‍‍ال ت‍‍اک‍ن‍ون ب‍ه ب‍ی‍ش از یک هزارو ۴۱۳میل‍ی‍‍ارد ری‍‍ال ب‍‍ال‍‍غ ش‍د ک‍ه م‍ت‍وس‍ط ارزش م‍‍ع‍‍ام‍لات روز ان‍ه س‍‍ه‍‍ام از اب‍ت‍دا ی س‍‍ال ر ا ب‍ه ح‍دود ۱۲ م‍ی‍ل‍ی‍‍ارد ری‍‍ال م‍‍ی رس‍‍ان‍د.

ای‍ن ه‍ف‍ت‍ه ش‍‍اخ‍ص ق‍ی‍م‍ت بورس کشور نیز با ۶۲۵ و اح‍د افزایش ن‍س‍ب‍ت ب‍ه ه‍ف‍ت‍ه ق‍ب‍ل به ۲۶ هزار و ۵۱۴ و اح‍د رس‍ی‍د.ک /۳

۷۳۳۰/۵۰۳/۴۰۲

انتهای پیام /*


www.irna.ir

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ