بخند حتی اگر….

بخند

حتی اگر لبهایت انحنای خندیدن رابلد نیستند

حتی اگر لبخندت ژست خشک وتانخورده ی آدم بزرگ ها رابهم بزند

بخند

حتی اگر لبخندت را لای پوشالی ترین دلیل بپیچند
حتی اگرلبخندت لای هزارخاطره خاک بخورد
بخند


حتی اگر اناربه ماه چشمانت به انتظار ریزش باشد
حتی اگر سیب سرخ نگاهت دچارکرم های حسرت شده است
بخند


حتی اگربغض های آجری سقف کوتاه دلت را زیرآوار درد خرد کرده است
بخند


حتی اگر آخرین بهارت باشد
آخرین آرزوهایت
بخند


حتی اگر
سایه دیگر ازخورشید پیروی نکندآسمان بوی دودبگیردعشق کپک بزندشعربوی نا بدهد
بخند


حتی اگر لبخند،تنها نقاب روی صورتت باشد

بخند


حتی اگر…

کلوب

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *