ترور ۴۱ ایرانی بی‌گناه در ۱۸ شهریور ماه

گروهک تروریستی منافقین طی اعمال جنایتکارانه خود هیچ برگی از تقویم انقلاب اسلامی را از کشتار و خونریزی خالی نگذاشته است.

به گزارش خبرنگار سیاست خارجیممتازنیوز، ۴۱ نفر از مردم بی‌گناه ایران در روز ۱۸ شهریور  ماه طی سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۱ توسط گروهک تروریستی منافقین در ایران ترور شدند.

 اسامی شهدا به شرح زیر است:

غلام حسن قربانی، تاریخ تولد : ۱۳۳۳/۰۵/۱۵، تاریخ شهادت : ۱۳۶۰/۰۶/۱۸، محل ترور : تهران، گروه ترورکننده : گروهک تروریستی منافقین

خسرو قدیانی، تاریخ تولد : ۱۳۴۱/۰۳/۲۷، تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۰۶/۱۸، محل ترور : تهران، گروه ترورکننده : گروهک تروریستی منافقین

حمید طهماسبی، تاریخ تولد : ۱۳۴۱/۰۶/۰۴، تاریخ شهادت : ۱۳۶۰/۰۶/۱۸، محل ترور : تهران، گروه ترورکننده : گروهک تروریستی منافقین

برات علی مهدوی، تاریخ تولد : ۱۳۴۴/۰۹/۲۰، تاریخ شهادت : ۱۳۶۱/۰۶/۱۸، محل ترور : قائم شهر، گروه ترورکننده : گروهک تروریستی منافقین

حسین محمدی، تاریخ تولد : ۱۳۲۶/۰۸/۱۵، تاریخ شهادت : ۱۳۶۷/۰۶/۱۸، محل ترور : سقز، گروه ترورکننده : دموکرات

محمود فعله گری، تاریخ شهادت : ۱۳۶۰/۰۶/۱۸، محل ترور : سنندج، گروه ترورکننده : کوموله

ابراهیم مباشر، تاریخ تولد : ۱۳۴۳/۰۵/۰۳، تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۰۶/۱۸، محل ترور : سردشت، گروه ترورکننده : کوموله

محمد نوکر پور سفیده خوان، تاریخ تولد : ۱۳۱۱/۰۶/۱۷، تاریخ شهادت : ۱۳۶۰/۰۶/۱۸، محل ترور : تهران، گروه ترورکننده : گروهک تروریستی منافقین

مصطفی قاضی بالقچی، تاریخ تولد : ۱۳۳۴/۰۳/۰۴، تاریخ شهادت : ۱۳۶۹/۰۶/۱۸، محل ترور : نقده، گروه ترورکننده : دموکرات

فتحعلی راثی آروق، تاریخ تولد : ۱۳۳۲/۰۴/۲۵، تاریخ شهادت : ۱۳۵۹/۰۶/۱۸، محل ترور : شاهین دژ، گروه ترورکننده : اشرار

هادی عطوفت، تاریخ تولد : ۱۳۳۷/۰۱/۰۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۰۶/۱۸، محل ترور : تهران، گروه ترورکننده : گروهک تروریستی منافقین

محمد جلیلی پور، تاریخ تولد : ۱۳۴۴/۰۶/۰۳، تاریخ شهادت : ۱۳۶۰/۰۶/۱۸، محل ترور : اشنویه، گروه ترورکننده : کوموله

ابوالفضل حاجی رضایی حلوایی، تاریخ تولد : ۱۳۳۸/۰۶/۲۸، تاریخ شهادت : ۱۳۶۰/۰۶/۱۸، محل ترور: تهران، گروه ترورکننده : گروهک تروریستی منافقین

عبدالله نجف، تاریخ تولد : ۱۳۴۱/۰۷/۲۴، تاریخ شهادت : ۱۳۶۰/۰۶/۱۸، محل ترور : تهران، گروه ترورکننده : گروهک تروریستی منافقین

نبی حاج خسروی، تاریخ تولد : ۱۳۱۹/۱۱/۱۹، تاریخ شهادت : ۱۳۶۰/۰۶/۱۸، محل ترور : سنندج، گروه ترورکننده : دموکرات

غلام رضا مقصودیان، تاریخ تولد : ۱۳۴۰/۰۴/۱۲، تاریخ شهادت : ۱۳۶۰/۰۶/۱۸، محل ترور : تهران، گروه ترورکننده : گروهک تروریستی منافقین

محمد هادی شعبان پور، تاریخ تولد : ۱۳۳۹/۰۸/۱۲، تاریخ شهادت : ۱۳۶۰/۰۶/۱۸، محل ترور:  تهران، گروه ترورکننده : گروهک تروریستی منافقین

یوسف علی جانی هریس، تاریخ تولد : ۱۳۴۲/۱۰/۱۰، تاریخ شهادت : ۱۳۶۰/۰۶/۱۸، محل ترور : تهران، گروه ترورکننده : گروهک تروریستی منافقین

رضا حاتمی، تاریخ تولد : ۱۳۴۴/۱۲/۱۵، تاریخ شهادت : ۱۳۶۰/۰۶/۱۸، محل ترور : تهران، گروه ترورکننده : گروهک تروریستی منافقین

مرتضی امینی نجفی، تاریخ ۱۳۳۹/۰۸/۲۷، تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۶/۱۸، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

هادی باوشی، تاریخ تولد: ۱۳۴۴/۰۱/۰۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۶/۱۸، گروه ترور کننده:  عناصر تروریست

عبداله چوپانی، تاریخ تولد: ۱۳۴۰/۰۱/۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۶/۱۸، گروه ترور کننده:  عناصر تروریست

غلامرضا حاج علیاری، تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۰۴/۲۰، تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۶/۱۸، وی سرباز بود، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

خیام حبیبی انگنه، تاریخ تولد:  ۱۳۴۶/۱۲/۰۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۶/۱۸، گروه  ترور کننده: عناصر تروریست

عباس جعفرپوراصل، تاریخ تولد: ۱۳۳۸/۱۱/۱۲، تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۶/۱۸، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

عزیزاله پاک نیت، تاریخ تولد: ۱۳۲۴/۰۴/۰۵، تاریخ شهادت: ۱۳۵۹/۶/۱۸، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

ولی پست بازان، تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۰۶/۲۰، تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۶/۱۸، وی دانش آموز بود، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

صالح پورعبداله، تاریخ تولد: ۱۳۵۰/۰۶/۰۵، تاریخ شهادت: ۱۳۷۱/۶/۱۸، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

رحمان پیروتی، تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۰۳/۰۷، تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۶/۱۸، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

عقیل ترابی، تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۰۲/۰۸، تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۶/۱۸ ،  گروه  ترور کننده: عناصر تروریست

عبدالنبی بوستانی، تاریخ تولد: ۱۳۳۹/۰۱/۰۱، تاریخ شهادت: ۱۳۵۹/۶/۱۸، وی سرباز بود، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

احمد بیک خورمیزی، تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۰۵/۱۳، تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۶/۱۸، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

حسین امینی، تاریخ تولد: ۱۳۳۹/۰۱/۰۳، تاریخ شهادت: ۱۳۵۹/۶/۱۸، وی سرباز بود، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

غلام حسین باقرزاده، تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۰۷/۰۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۶/۱۸، وی سرباز بود، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

علی بتلاب، تاریخ تولد: ۱۳۴۴/۰۷/۱۷، تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۶/۱۸، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

صیاد اسدزاده، تاریخ تولد: ۱۳۰۱/۰۴/۲۹، تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۶/۱۸، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

فریدون اسماعیل نژاد، تاریخ تولد:  ۱۳۳۹/۰۱/۰۴، تاریخ شهادت: ۱۳۵۹/۶/۱۸، وی سرباز بود، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

علی اکبری، تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۰۹/۱۰، تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۶/۱۸، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

عثمان الیاسی، تاریخ تولد: ۱۳۴۰/۰۶/۰۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۶/۱۸، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

مرتضی امینی نجفی تاریخ تولد: ۱۳۳۹/۰۸/۲۷، تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۶/۱۸، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

رامین حمزه پوریان، تاریخ تولد: ۱۳۴۴/۱۰/۲۵ ، تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۶/۱۸، گروه ترور کننده: عناصر تروریست.

انتهای پیام/ش۳


باشگاه خبرنگاران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ