تعبیر خواب – آفتابه

محمدبن سیرین گوید: آفتابه در خواب، زن خادمه بود، یا کنیزک، که چراغ خانه بدو تسلیم کنند. بعضی از معبران گفته اند: آفتابه خادمه قومی بود، که آن قوم به طاعت او گردند و از معصیت پرهیز کنند. اگر بیند که آفتابه نو داشت، یا کسی بدو داد، دلیل کند که وی خادمه یا کنیزکی حاصل شود. اگر بیند ک آفتابه بشکست، دلیل بود که خادمه یا کنیزک بیمار گردد و یا بمیرد. اگر بیند که آفتابه او ضایع گردد، دلیل که خادمه یاکنیزک وی بگرزید، یا از او جدا شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: آفتابه در خواب بر نه وجه بود. اول: زن، دوم: خادم، سوم: کنیزک، چهارم: قوام، پنجم: تن، ششم: عمر زیاد، هفتم: مال و نعمت، هشتم: خیر و برکت، نهم. راحت زنان. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ