تعبیر خواب – تلکس و تلگرام

لکس و تلگرام در خواب های ما خبر آشنایی و دوستی است. اگر گمشده یا مسافری دارید که از او بی خبر هستید از جانب او خبری دریافت می کنید. گاه اوهام و تصورات ما در خواب شکل می پذیرند و گاه واقعیات مجسم می شوند و این می تواند از واقعیات باشد در صورتی که قبل از خواب به آن گمشده یا غایب نیاندیشیده باشید. اگر در خواب ببینید که تلگرامی به اسم شما رسیده از جانب رئیس یا مافوق خود هرکس که بر شما ریاست دارد احضار می شوید و احیانا کاری به شما محول می گردد که انتظارش را ندارید و فکر نمی کنید شما مورد انتخاب قرار بگیرد. برای جوانان دیدن این خواب نیکو است چون هم می تواند خبر از یک شغل خوب باشد و هم از یک پیوند عاطفی و عشقی که وضع بیننده خواب را دگرگون و متحول می کند. 

قطعی تلگرام به ...
 • تعبیر خواب رادارتعبیر خواب رادار تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب رادار تعبیر خواب رادار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی دیدن رادار در خواب هیچ تعبیر خاصی نمی تواند داشته باشد مگر این که بگوییم واکنش تمینات فوق العاده ما است. ...
 • تعبیر خواب رشتهتعبیر خواب رشته تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب رشته تعبیر خواب رشته به روایت منوچهر مطیعی تهرانی رشته، رشته امید است و خیر و برکت و نعمت. رشته را از خمیر آرد تهیه می کنند و چون آرد و ...
 • تعبیر خواب دودکشتعبیر خواب دودکش تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب دودکش تعبیر خواب دودکش به روایت منوچهر مطیعی تهرانی دودکش اگر دود داشته باشد غم و اندوه خانوادگی است و هر چه دود آن غلیظ تر باشد غم و اندوه بیشتر است و ...
 • تعبیر خواب دشمنتعبیر خواب دشمن تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب دشمن تعبیر خواب دشمن به روایت امام جعفر صادق دیدن دشمنی به خواب بر سه وجه بود. اول: بستگی کارها. دوم: غم و اندوه. سوم: خسران مال. ♦♦♦♦♦♦♦♦ تعبیر خواب دشمن به روایت محمد ...
 • تعبیر خواب – جسد اگر در خواب جسد حیوانات را ببینیم خوب است بدانیم که جسد به کدامین حیوان متعلق است. اگر خواب گنگ و مبهم باشد و ندانیم که اجساد چه حیواناتی را دیده ایم تعبیرش این است که غمگین می شویم. رنجی ...
 • تعبیر خواب دیوانهتعبیر خواب دیوانه تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب دیوانه تعبیر خواب دیوانه به روایت محمد بن سیرین دیوانگی در خواب، مال حرام است بر قدر دیوانگی وی، لکن آن مال را به خیرات هزینه کند و از مردمان ...
 • تعبیر خواب دوربینتعبیر خواب دوربین تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب دوربین تعبیر خواب دوربین به روایت منوچهر مطیعی تهرانی دوربین دو نوع است. یکی چشمی و دیگری عکس برداری یا فیلمبرداری. دوربین چشمی در خواب های ما تجسم انتظارهایی است که ...
 • تعبیر خواب رازیانهتعبیر خواب رازیانه تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب رازیانه تعبیر خواب رازیانه به روایت محمد بن سیرین رازیانه به خواب، اگر به وقت باشد، اگر بی وقت، دلیل غم و اندوه کند و خوردنش مضرت بود. اگر بیند در زمینی ...
 • جایگزین تلگرام با رفع فیلتر وی چت انتخاب شد؟جایگزین تلگرام با رفع فیلتر وی چت انتخاب شد؟ دیروز بعد از ۴ سال رفع فیلتر وی چت با موافت کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اعلام شد تا زمزمه هایی مبنی بر اینکه این برنامه جایگزین تلگرام خواهد شد به گوش برسد جایگزین تلگرام با رفع فیلتر وی چت رفع فیلتر اینستاگرام ...
 • تعبیر خواب دعوتتعبیر خواب دعوت تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب دعوت تعبیر خواب دعوت به روایت منوچهر مطیعی تهرانی دعوت قهر و اوقات تلخی است. اگر دیدید شما را برای عروسی دعوت کردند کاری بزرگ می کنید که دوست ...
 • تعبیر خواب رندهتعبیر خواب رنده تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب رنده تعبیر خواب رنده به روایت منوچهر مطیعی تهرانی رنده دو نوع داریم. یکی رنده آشپزخانه و دیگری رنده نجاری. رنده آشپزخانه زنی است بدخو و تباه کننده و اسراف ...
 • تعبیر خواب – آشتی ابن سیرین آشتی را در خواب طول عمر تعبیر کرده است. آشتی کردن همچنان که دربیداری خوب است در خواب نیز صورتی نیکو می تواند داشته باشد اما اگر با کسی آشتی کردید که در بیداری با او قهر هستید ...
 • نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

  X