تعریف شماره‌های ۳ رقمی عوض شد؛ اﻣﺪﺍﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭ خدماتی شد

گرد آوری توسط گروه فن آوری اطلاعات پایگاه اینترنتی خبری ممتاز نیوز

ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ تنظیم مقررات ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎتی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ‌ﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ‌ﻫﺎی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺍﺯ ﻛﺪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎتی ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺭﺍ پرداخت کنند.
 
 
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎﺭه ۱۷۱ (ﻣﻮﺭﺥ /۵/۶) ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ‌ﻫﺎی ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺍﺯ ﻛﺪ ﺧﺪﻣﺎتی ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎتی ﺑﺮﺭسی ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻤﻮمی ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺟﺎﺩه‌ﻫﺎی ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎتی ﺁﻳﻴﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭی ﻛﺪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎتی ﻣﺼﻮﺏ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎﺭه ۱۱۳ (ﻣﻮﺭﺥ ۱۳۹۰/۳/۲۲) ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ، ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎتی ﺩﺭ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺬکور ﻛﺮﺩ.
 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎتی:
 ﻓﻌﺎلیتی ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ‌ﺭﺳﺎنی ﺑﻪ مردم ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻳﻜﻪ ﺑﺮﺍی ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪه ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻣﺪﺍﺩرسانی ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ (ﺩﺭ ﻫﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻜﺎنی، ﺯﻣﺎنی ﻭ ﻣﻮﺿﻮعی) ﺑﻮﺩه ﻭ ﺟﻨﺒﻪ ﻓﻮﺭیتی ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺪﻳﺪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎتی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ‌ﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ‌ﻫﺎی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺍﺯ ﻛﺪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎتی ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ‌ﻫﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮﺍی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎتی ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪ.

ایستنا
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ