قیمت روز انواع ماهی در بازار تهران امروز (فروردین ۱۴۰۰)

بر اساس گزارش دریافتی از بازار و میادین شهرداری تهران قیمت روز انواع ماهی در بازار امروز تهران به شرح زیر اعلام میگردد.

قیمت ماهی
قیمت ماهی

قیمت ماهی

توجه داشته باشید قیمت ماهی ارائه شده در این جدول مربوط به نرخ مصوب میادین تهران بوده و ممکن است در مناطق مختلف در بازار تهران کمتر یا بیشتر باشد.

جدیدترین قیمت روز انواع ماهی در بازار میوه و تره بار تهران امروز ۲۷ اسفند ۹۹ مطابق جدول زیر اعلام شده است:

نوع ماهیقیمت هر کیلوگرم
قیمت ماهی شمال، اردک ماهی ( بالای ۷۰۰گرم)۸۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، سفید دریایی ( بالای ۸۰۰گرم)۹۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، سفید دریایی (بین ۵۰۰تا ۸۰۰گرم)۸۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، سوف ( بالای ۸۰۰گرم)۸۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، سوف ( بین ۴۰۰تا ۸۰۰گرم)۶۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، سیم۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، کفال ( بالای ۸۰۰گرم)۸۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، کفال ( بین ۴۰۰تا ۸۰۰گرم)۷۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، کیلکا۱۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی آمور (بالای۱۵۰۰گرم)۴۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی آمور (۱۰۰۰تا۱۵۰۰گرم)۴۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی بیگ هد (بالای۳۰۰۰گرم)۲۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی بیگ هد( ۲۰۰۰تا۳۰۰۰گرم)۲۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی فیتوفاگ (بالای ۱۵۰۰گرم)۲۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی فیتوفاگ (زیر ۱۵۰۰گرم)۲۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی قزل آلای رنگین کمان ( بین ۳۰۰تا ۱۵۰۰گرم)۴۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کپور (بالای۱۵۰۰گرم)۴۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کپور (بین۱۰۰۰تا۱۵۰۰گرم)۳۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر ( بچه شیر ) با سر و دم بین ۱۰۰۰تا۳۰۰۰گرم۸۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر ( بچه شیر ) با سرو دم بین ۷۰۰تا۱۰۰۰گرم۷۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی بیاح ( بالای ۲۰۰گرم)۲۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرستو (کمتر از۵۰۰گرم)۵۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حلوا سیاه (بالای ۱۰۰۰گرم)۹۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حلوا سیاه ( بین ۵۰۰تا ۱۰۰۰گرم)۹۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی راشکو ( بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم )۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی راشکو ( بالای ۳۰۰۰گرم )۹۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی خامه ماهی ( زیبا ) بالای ۳۰۰۰گرم۲۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی خامه ماهی ( زیبا ) بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم۳۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سارم (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)۳۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سارم (بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰گرم)۳۵۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سرخو اصل ( بالای ۳۰۰۰گرم)۸۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سرخو اصل( بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)۸۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سکن با سرودم ( بالای ۲۰۰۰گرم)۵۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سنگسرطلایی ( بالای ۱۰۰۰گرم)۷۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سنگسر طلایی (بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم)۷۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سنگسر سایر انواع ( بالای ۱۰۰۰گرم)۶۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی سی بس۷۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شانک ( بالای ۴۰۰گرم)۶۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شوریده (بالای ۷۰۰گرم)۹۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شوریده ( بین ۵۰۰ تا ۷۰۰گرم)۸۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر خلیج فارس با سرودم (بالای۳۰۰۰گرم)۹۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم ( بالای۳۰۰۰گرم)۹۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی صافی موج دار (بلدرچین) بالای ۱۰۰۰گرم۵۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی طوطی ماهی (بالای ۱۰۰۰گرم)۵۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی عروس(بالای ۷۰۰گرم)۳۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی قباد(بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم)۶۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سبز با سر و دم (بالای۳۰۰۰گرم)۶۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سبز با سرودم (بین۰۰۰ ۱تا۳۰۰۰گرم)۶۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سیاه با سرودم ( بالای ۳۰۰۰گرم)۴۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سیاه با سرودم (بین۱۰۰۰تا۳۰۰۰گرم)۵۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کتو ( بالای ۵۰۰گرم)۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفشک ( بالای ۱۰۰۰گرم)۷۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفشک ( بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰گرم)۷۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گیش مقوا (بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰گرم)۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گیش مقوا (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)۴۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گیش مقوا (بین ۵۰۰تا ۱۰۰۰گرم)۳۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی میش شکم پر ( بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)۶۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی میش شکم پر ( بین ۳۰۰۰تا ۶۰۰۰گرم)۵۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی میش شکم خالی ( بین ۳۰۰۰تا ۶۰۰۰گرم)۶۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی هامور ( بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰گرم)۷۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی هامور ( بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰گرم)۷۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد بچه شیر (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)۶۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد تیلا پیا فیله شده سایزS1,050,000 ریال
قیمت ماهی منجمد تیلا پیا فیله شده سایزmو l1,100,000 ریال
قیمت ماهی منجمد حسون سایزL190,000 ریال
قیمت ماهی منجمد حسون سایزM170,000 ریال
قیمت ماهی منجمد حلوا سیاه سایزXL770,000 ریال
قیمت ماهی منجمد حلوا سیاه سایزL750,000 ریال
قیمت ماهی منجمد حلوا سیاه سایزM730,000 ریال
قیمت ماهی منجمد راشگو سایزL,XL980,000 ریال
قیمت ماهی منجمد ردکاد وارداتی سایزL160,000 ریال
قیمت ماهی منجمد سارم صنعتی سایزlوXL290,000 ریال
قیمت ماهی منجمد سرخو سایزL850,000 ریال
قیمت ماهی منجمد سلطان ابراهیم سایزL300,000 ریال
قیمت ماهی منجمد سلطان ابراهیم سایزM250,000 ریال
قیمت ماهی منجمد سنگسر سایر انواع سایزL,M400,000 ریال
قیمت ماهی منجمد سنگسر طلایی سایزL500,000 ریال
قیمت ماهی منجمد شوریده داخلی سایزXL770,000 ریال
قیمت ماهی منجمد شوریده داخلی سایزL740,000 ریال
قیمت ماهی منجمد شوریده داخلی سایزM680,000 ریال
قیمت ماهی منجمد شیر با سرو دم بالای ۳۰۰۰گرم۷۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد شیر بی سرو دم ۸۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد طلال سایزL230,000 ریال
قیمت ماهی منجمد کوتر دم سبز بالای ۱۰۰۰گرم۴۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد کوتر دم سیاه بالای ۱۰۰۰گرم۳۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد کفشک سایزXL520,000 ریال
قیمت ماهی منجمد کفشک سایزL490,000 ریال
قیمت ماهی منجمد گیش معمولی سایزL330,000 ریال
قیمت ماهی منجمد گیش مقوایی سایزL490,000 ریال
قیمت ماهی منجمد میش سایز x و,xl450,000 ریال
قیمت میگو منجمد دریایی با سرسایز۵۱، ۶۰۹۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگو منجمد دریایی با سرسایز۴۱، ۵۰۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگو منجمد دریایی با سرسایز۳۱، ۴۰۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد هامور سایزXL500,000 ریال
قیمت ماهی زنده قزل آلای رنگین کمان ( بین ۳۰۰تا ۱۵۰۰گرم )۴۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده آمور (بالای۱۲۰۰گرم)۴۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده پرورشی کپور (بالای۱۰۰۰گرم)۴۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده فیتوفاگ (بالای۱۰۰۰گرم)۲۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده بیگ هد (بالای۲۰۰۰گرم)۲۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حسون بالای ۴۰۰گرم۱۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شهری بالای ۱۰۰۰گرم۵۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر ریز دم سیاه و دم سبززیر۱۰۰۰گرم۳۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگوی دریایی تازه با سرمخلوط ( mix )740,000 ریال
قیمت ماهی منجمد سکن با سر و دم (سایز L)490,000 ریال
قیمت ماهی منجمد ماهی شهری سایزl385,000 ریال
قیمت میگو منجمد پرورشی مخلوط ( mix )750,000 ریال
قیمت میگوی دریایی تازه با سر مخلوط ( سایز ۵۱، ۶۰)۸۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گیش انواع (خانجان ، لوله ای و…)بالای ۱۰۰۰گرم۳۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده قزل آلای ویژه گوشت نارنجی ( بالای ۵۰۰گرم)۴۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی (بالای۵۰۰گرم)۴۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرستو بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰گرم۳۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی قباد (بالای ۱۰۰۰ گرم)۵۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی همام (بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم)۵۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی همام ( بالای ۳۰۰۰ گرم)۵۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سلطان ابراهیم (بالای ۲۵۰ گرم)۲۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بین۷۰۰تا۱۰۰۰گرم۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب (بالای ۱۰۰۰ گرم)۴۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی قزل آلای رنگین کمان ( بالای ۱۵۰۰گرم)۳۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده قزل آلای رنگین کمان ( بالای ۱۵۰۰گرم)۴۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زبان۳۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگو منجمد پرورشی سایز۵۱، ۶۰۸۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگو منجمد پرورشی سایز۷۰، ۶۱۸۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد کیلکا۱۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد ، سی بس۵۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی تیلاپیا۳۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی اوزون برون صید شده ۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده ، اوزون برون ( بالای ۳کیلوگرم )۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی اوزون برون بی سرو دم شکم خالی ۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی تن ( هوور ، گیدر ، زرده )۲۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی سی بریم ۷۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سرخو سایر انواع ( چمن ، سبیتی ،مهاجر ، دندانه) بالای ۱۰۰۰گرم ۶۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سرخو عینکی ( بالای ۱۰۰۰گرم )۴۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گالیت (خرک )بالای ۱۰۰۰گرم ۳۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حمام ( کبوتر ) بالای ۱۰۰۰گرم ۳۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی اوزون برون فیله شده ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سالمون نروژی وارداتی ( بالای ۲۰۰۰گرم )۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سالمون نروژی بدون سرو دم اسلایس شده ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تا این لحظه ۳۷نظر ثبت شده
 1. فاطمه گفت:

  یعنی چی؟؟ من بوشهدم امروز شوریده گرفتم کیلویی ۱۵۰ بعد تهران زده ۷۹؟؟؟ شیر ۱۰۰ تهران حدودا ۷۰؟؟؟؟ یکم زیادی عجیب نیست؟؟؟

  • احسان سهی کیش گفت:

   این قیمتها واسه درب منزل حسن خان روحانیه🤣

 2. علیرضا گفت:

  حدود ۱۰تن شمش ماهی قزل الا سایز L11تا L14 برای فروش موجود تست

 3. قزل 09177105930 تماس گفت:

  برا تهیه بچه ماهی قزل و پرواری در شیراز و اطراف

 4. سعید گفت:

  ۴ تن ماهی تیلاپیا

 5. عرفان گفت:

  ماهی شیر تور ۹۷

  ماهی شیر قلاب ۱۷۰

  ماهی حلوا سیاه درشت ۷۰ متوسط ۴۵

  ماهی شوریده درشت ۱۶۰ متوسط ۶۰

  ماهی تون ۴۵ ماهی هوور ۵۹

  ماهی دولمی متوسط ۴۵ درشت ۶۵

  ماهی جیش متوسط ۵۵درشت ۷۵

  ماهی حلواسفید۲۳۰

  ماهی زرده ۵۰

  ماهی سکن ۷۹

  ماهی قباد ۸۰

  ماهی حمام متوسط ۵۰ درشت ۸۵

  ماهی بمبک ۳۸

  _____

  میگو درشت صورتی ۱۷۰

  میگو درشت صورتی معمولی ۹۰

  میگو سرتیز خوب ۶۷

  میگو سرتیز متوسط ۵۵

  میگو پلویی مخلوط خوب ۳۰

  پلویی ریز مخلوط ۲۵

  برای اطلاع بیشتر به شماره ۰۹۳۷۷۶۹۳۶۹۷ تماس بگیرید قیمت روز و ماهی تازه به تمامی شهرستان ها ارسال داریم عمده و غیره در خدمت شما هستم

 6. نوید غلامی گفت:

  حدود یک ونیم تن ماهی کپور و امور پرورش جهت فروش .استان فارس فسا

 7. علی محمدی گفت:

  سلام
  تامین کننده ماهی جنوب هستم
  دوستان مغازه دار فروشگاهها و صادرکننده ها می توانند جهت استعلام قیمت تماس بگیرند با شماره ۰۹۹۱۷۸۱۰۶۱۷
  ارسال بار به بازار بعثت امکان پذیر است
  ارسال بار به کل ایران امکان پذیر است
  این پیام بدون تاریخ است
  و هر موقع نیاز به قیمت داشتید تماس بگیرید یا در واتس اپ پیام بگذارید

 8. Mobina گفت:

  سلام وقتتون بخیر بنده دو تن ماهی سی بس خریدارم کسی ک عمده فروشی این نوع ماهی رو داره با شماره زیر تماس بگیره ۰۹۹۲۰۱۴۱۴۲۹

 9. حسین گفت:

  سلام دوستان تولید کننده و تامین کننده ماهیان گرمابی کپور امور فیتو فاک وبگیهد وهمچنین تیلاپیا میباشم تناژ بالا
  انواع بچ ماهی گرمابی گرمی هم تولید میشود
  جهت هماهنگی
  ایدی اینستا @fish_home1
  تماس ۰۹۱۲۰۷۴۵۹۳۷ غیاثی

 10. عباس گفت:

  سلام
  حدود ۱۵ تن ماهی قزل الای فرانسه برای فروش دارم وزن ۴۰۰ گرم تا ۱ کیلو
  فقط نقدی. ۰۹۳۰۱۰۸۵۸۵۶

 11. حسین گفت:

  سلام .
  ۲ تن سالمون با بهترین کیفیت رو دارم که باقیمت مناسب قصد فروشش رو دارم
  ۰۹۱۲۳۰۳۳۲۵۷

 12. محمدی گفت:

  سلام
  فیل ماهی دارم
  روزانه ۵۰۰کیلو
  زنده و صید شده
  به قیمت روز
  ۰۹۹۱۷۸۱۰۶۱۷
  تامین کننده بچه ماهی هم هستم

  • محمدی گفت:

   این نظر مربوط به اردیبهشت ۹۹ می‌باشد
   برای اطلاع از قیمت های روز لطفاً تماس بگیرید
   ۰۹۹۱۷۸۱۰۶۱۷ محمدی

  • نام شما... گفت:

   هر کیلو چند

 13. سامان گفت:

  سلام ،حدود هشت تن ماهی قزل آلا فرانسوی دارم برای فروش ،با وزن چهرصد به بالا
  ۰۹۳۹۷۰۲۲۶۸۰

 14. سهند گفت:

  سلام من خودم شیلات دارم بهترین ماهی قزل لا لا که از آب رود خانه تهیه شده است.
  جهت هماهنگی بابت خرید ۰۹۳۷۶۷۶۱۱۴۸

 15. پیمان گفت:

  با سلام و وقت بخیر قیمت بازار که خیلی بالاتر از این قیمت ها هست. این قیمت مربوط به کجاست؟؟؟
  قصد خرید ماهی دریایی در حد ۵۰ تا ۱۰۰ کیلو رو دارم در تهران لطفا میشه راهنمایی کنید از کجا میتونم با قیمت مناسب بگیرم و یا کسی رو معرفی بفرمایید؟
  با تشکر

  • سلام کرمی هستم از جنوب اگه خواستید عرضه مستقیم ماهی تازه در خدمتم شماره تماس ۰۹۳۶۹۳۹۴۴۱۱ گفت:

   اگه ماهی تازه جنوب خواستید در خدمتم شماره تماس ۰۹۳۶۹۳۹۴۴

  • عرفان گفت:

   ماهی و میگو جنوب تازه با قیمت مناسب در خدمت عزیزان هستم ۰۹۳۷۷۶۰۳۶۹۷

 16. رنجبر گفت:

  سلام این قیمتا که زدید مال کجا هست اگر بخوام تهیه کنم با چه شماره ای باید تماس بگیرم؟
  تو شهر شیراز قیمتا خیلی بالاتر از اینه قیمتایی که زدید مال کجاست؟

  • مالکی گفت:

   سلام لطفا با این شماره تماس بگیرید
   ۰۹۱۲۰۶۲۰۱۶۴

 17. سروش گفت:

  سلام ممنون میشم اگر بتونید منو راهنمایی کنید که قیمت روز بچه ماهی قزل‌آلا رو از کجا میتونم پیدا کنم؟؟
  من حدود «۲۰,۰۰۰ » عدد بچه ماهی قزل‌آلای آلمانی دارم که میانگین وزن ۸۵ – ۹۰ گرم هستش و قصد فروششون رو دارم ولی قیمت بازار رو نمیتونم از هیچ سایتی پیدا کنم.

 18. m.n.monfared@gmail.com گفت:

  سلام حدود ۹ تن ماهی سالمون نروژ دارم برای فروش نقدی وزن حدود ۴ کیلوگرم
  ۰۹۱۲۸۰۴۹۸۶۹

 19. مهدی گفت:

  سلام پرورش ماهی گرمابی دارم ۲۶/۷/۹۶صید کردم انواع ماهی کپور آمور فیگوفاگ بی گت کله گنده آماده فروش کرمانشاه ۰۹۱۱۸۱۰۴۹۹۶

 20. Kambiz گفت:

  کپور طلایی بشقابی با میانگین وزنی ۷۰۰ گرم سی تن اماده فروش
  ۰۹۰۱۲۰۲۰۰۲۶

 21. اسماعیل بستانی گفت:

  با سلام و خسته نباشید من از قیمت ماهی و دیگر قیمتهای اعلان شده استفاده میکنم به خاطر همه زحمات شما ممنونم اگر کانال تلگرامی داشتید عالی میشد
  در هر صورت بخاطر زحمات بی دریغ شما متشکرم

 22. فرزان گفت:

  سلام باتشکر متاسفانه این قیمت هارعایت نمیشود وباتوجه به تهدید پوکی استخوان دراثرمصرف کم ماهی درسبد غذایی ایرانیان دولت باید فکری برای نظارت قیمت بنماید دربازار ماهی تبریز مثلا قیمت ماهی سرخو باسرودم کیلویی ۳۰هزار تومان به فروش میرسد

 23. سهیل گفت:

  قیمتا از کجا تهیه شده ؟ کدوم بازار ؟؟.

 24. ممنون و تشکر ، خوبه گفت:

  فروش عمده ی تن ماهیان، شیر، هوور، زرده، سارم و غیره.

  توافقی در اسکله شیلات بوشهر بندر صیادی بوشهر
  بوشهر، صلح آباد، چهارراه شیلات، (فلکه میگو )خ ولفجر بندر صیادی بوشهر.
  فقط عمده فروشان و خریداران عمده تماس بگیرند.
  ارسال به تمام نقاط کشور.
  شرکت خدمات دریایی و صیادی تندیس خلیج فارس.
  اولین بهره بردار خصوصی اداره شیلات استان بوشهر

  Email: tandispersiangulf_com@yahoo.com

  • مجیدنام شما... گفت:

   سلام ممنونم جهت اعلام قیمت تماس بگیرین ۰۹۱۲۸۸۸۶۹۷۲

  • نام شما...ميلاد گفت:

   لطفا جهت استعلام قیمت شماره تماس بذارید
   ٠٩١۶٣۵٠٣٠٠٧

 25. احمد قلیج خانی گفت:

  با سلام ماهی قزل آلا دارم میخواستم بازار فروشش رو پیدا کنم روزانه ۵۰۰ کیلو برا فروش دارم

  • سپهر گفت:

   سلام. قیمت هر کیلو چند؟

   • پژمان گفت:

    سلام حدود ۱۰ تن ماهی قزل سالمون با میانگین۱٫۵کیلو دارم برای فروش. فروش فقط نقدی.
    ۰۹۱۳۲۸۲۵۹۷۸

  • ناصرنام شما... گفت:

   کانال آبزیان کشور:
   کانال آبزیان کشور:
   🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠کانال بزرگ وسراسری آبزیان کشور
   این کانال در زمینه تبلیغات،بازاریابی آبزیان و خدمات وابسته فعالیت دارد.
   جهت ارسال تبلیغات خود به ادرس زیر
   آگهی ارسال کنید
   @fish_healthy

   لینک کانال بزرگ آبزیان کشور @fish_health

  • ناصرنام شما... گفت:

   ۰۹۱۰۷۷۰۷۴۲۳

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *