قیمت روز انواع ماهی در بازار تهران امروز (خرداد ۹۹)

بر اساس گزارش دریافتی از بازار و میادین شهرداری تهران قیمت روز انواع ماهی در بازار امروز تهران به شرح زیر اعلام میگردد.

http://momtaznews.com/wp-content/uploads/2019/05/fish-price.jpg
قیمت ماهی

قیمت ماهی

توجه داشته باشید قیمت ماهی ارائه شده در این جدول مربوط به نرخ مصوب میادین تهران بوده و ممکن است در مناطق مختلف در بازار تهران کمتر یا بیشتر باشد.

زمان بروز رسانی قیمت ماهی در بازار تهران: سه شنبه ۶ خرداد ۹۹

نوع ماهیقیمت هر کیلوگرم
قیمت ماهی شمال، اردک ماهی ( بالای ۷۰۰گرم)۵۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، سفید دریایی ( بالای ۸۰۰گرم)۷۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، سفید دریایی (بین ۵۰۰تا ۸۰۰گرم)۶۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، سوف ( بالای ۸۰۰گرم)۶۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، سوف ( بین ۴۰۰تا ۸۰۰گرم)۵۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، سیم۱۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، کفال ( بالای ۸۰۰گرم)۶۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، کفال ( بین ۴۰۰تا ۸۰۰گرم)۵۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، کیلکا۹۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی آمور (بالای۱۵۰۰گرم)۳۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی آمور (۱۰۰۰تا۱۵۰۰گرم)۳۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی بیگ هد (بالای۳۰۰۰گرم)۲۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی بیگ هد (۲۰۰۰تا۳۰۰۰گرم)۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی فیتوفاگ (بالای ۱۵۰۰گرم)۱۹۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی فیتوفاگ (بین ۱۰۰۰تا ۱۵۰۰گرم)۱۷۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی فیتوفاگ (بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم)۱۳۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی قزل آلای رنگین کمان ( بین ۳۰۰تا ۱۵۰۰گرم)۳۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی کپور (بالای۱۵۰۰گرم)۳۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی کپور (بین۱۰۰۰تا۱۵۰۰گرم)۲۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر ( بچه شیر ) با سر و دم بین ۱۰۰۰تا۳۰۰۰گرم۶۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر ( بچه شیر ) با سرو دم بین ۷۰۰تا۱۰۰۰گرم۶۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی بیاح ( بالای ۲۰۰گرم)۱۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرستو (کمتر از۵۰۰گرم)۳۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حلوا سیاه (بالای ۱۰۰۰گرم)۶۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حلوا سیاه ( بین ۵۰۰تا ۱۰۰۰گرم)۶۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی راشکو ( بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم )۱,۰۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی راشکو ( بالای ۳۰۰۰گرم )۹۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی خامه ماهی ( زیبا )بالای ۳۰۰۰گرم۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت خامه ماهی ( زیبا )بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم۲۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سارم (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)۲۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سارم (بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰گرم)۲۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سرخو اصل ( بالای ۳۰۰۰گرم)۶۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سرخو اصل ( بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)۷۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سکن با سرودم ( بالای ۲۰۰۰گرم)۵۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سنگسرطلایی ( بالای ۱۰۰۰گرم)۵۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سنگسر طلایی (بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم)۴۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سنگسر سایر انواع ( بالای ۱۰۰۰گرم)۴۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی سی بس۵۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شانک ( بالای ۴۰۰گرم)۴۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شوریده (بالای ۷۰۰گرم)۶۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شوریده ( بین ۵۰۰ تا ۷۰۰گرم)۶۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر خلیج فارس با سرودم (بالای۳۰۰۰گرم)۶۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم ( بالای۳۰۰۰گرم)۷۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی صافی موج دار (بلدرچین) بالای ۱۰۰۰گرم۳۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی طوطی ماهی (بالای ۱۰۰۰گرم)۳۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی عروس (بالای ۷۰۰گرم)۲۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی قباد(بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم)۵۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سبز با سر و دم (بالای۳۰۰۰گرم)۴۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سبز با سرودم (بین۰۰۰ ۱تا۳۰۰۰گرم)۵۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سیاه با سرودم ( بالای ۳۰۰۰گرم)۳۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سیاه با سرودم (بین۱۰۰۰تا۳۰۰۰گرم)۳۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کتو ( بالای ۵۰۰گرم)۱۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفشک ( بالای ۱۰۰۰گرم)۵۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفشک ( بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰گرم)۴۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گیش مقوا بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰گرم)۳۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گیش مقوا بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)۴۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گیش مقوابین ۵۰۰تا ۱۰۰۰گرم)۳۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی میش شکم پر( بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)۵۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی میش شکم پر( بین ۳۰۰۰تا ۶۰۰۰گرم)۵۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی میش شکم خالی( بین ۳۰۰۰تا ۶۰۰۰گرم)۶۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی هامور( بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰گرم)۵۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی هامور( بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰گرم)۶۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد بچه شیر (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)۵۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد بلووارهو وارداتی( سایزl)170,000 ریال
قیمت ماهی منجمد تیلا پیا فیله شده سایزS520,000 ریال
قیمت ماهی منجمد تیلا پیا فیله شده سایزmو l560,000 ریال
قیمت ماهی منجمد حسون سایزL150,000 ریال
قیمت ماهی منجمد حسون سایزM130,000 ریال
قیمت ماهی منجمد حلوا سیاه سایزXL610,000 ریال
قیمت ماهی منجمد حلوا سیاه سایزL560,000 ریال
قیمت ماهی منجمد حلوا سیاه سایزM520,000 ریال
قیمت ماهی منجمد راشگو سایزL,XL820,000 ریال
قیمت ماهی منجمد ردکاد وارداتی سایزL160,000 ریال
قیمت ماهی منجمد سارم صنعتی سایزlوXL240,000 ریال
قیمت ماهی منجمد سالمون نروژی شکم خالی ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد سرخو سایزL500,000 ریال
قیمت ماهی منجمد سلطان ابراهیم سایزL200,000 ریال
قیمت ماهی منجمد سلطان ابراهیم سایزM170,000 ریال
قیمت ماهی منجمد سنگسر سایر انواع سایزL,M400,000 ریال
قیمت ماهی منجمد سنگسر طلایی سایزL450,000 ریال
قیمت ماهی منجمد شوریده داخلی سایزXL480,000 ریال
قیمت ماهی منجمد شوریده داخلی سایزL450,000 ریال
قیمت ماهی منجمد شوریده داخلی سایزM400,000 ریال
قیمت ماهی منجمد شیر با سرو دم بالای ۳۰۰۰گرم۶۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد شیر بی سرو دم ۷۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد طلال سایزL150,000 ریال
قیمت ماهی منجمد کوتر دم سبز بالای ۱۰۰۰گرم۴۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد کوتر دم سیاه بالای ۱۰۰۰گرم۳۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد کفشک سایزXL430,000 ریال
قیمت ماهی منجمد کفشک سایزL400,000 ریال
قیمت ماهی منجمد گیش معمولی سایزL250,000 ریال
قیمت ماهی منجمد گیش مقوایی سایزL350,000 ریال
قیمت ماهی منجمد میش سایز x و,xl450,000 ریال
قیمت میگوی منجمد دریایی با سرسایز۵۱-۶۰۶۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگوی منجمد دریایی با سرسایز۴۱-۵۰۶۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگوی منجمد دریایی با سرسایز۳۱-۴۰۷۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد هامور سایزXL400,000 ریال
قیمت ماهی منجمد هوکی وارداتی-سایزLو,XL430,000 ریال
قیمت ماهی زنده قزل آلای رنگین کمان ( بین ۴۰۰تا ۱۵۰۰گرم )۳۳۸,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده آمور(بالای۱۲۰۰گرم)۳۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده پرورشی کپور(بالای۱۰۰۰گرم)۳۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده فیتوفاگ(بالای۱۰۰۰گرم)۲۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده بیگ هد(بالای۲۰۰۰گرم)۲۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حسون بالای ۴۰۰گرم۱۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شهری بالای ۱۰۰۰گرم۵۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر ریز دم سیاه و دم سبززیر۱۰۰۰گرم۲۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگوی دریایی تازه با سرمخلوط ( mix )800,000 ریال
قیمت ماهی منجمد سکن با سر و دم (سایز L)450,000 ریال
قیمت ماهی منجمد ماهی شهری سایزl385,000 ریال
قیمت میگوی پرورشی منجمد مخلوط ( mix )500,000 ریال
قیمت میگوی پرورشی تازه با سر مخلوط ( mix)630,000 ریال
قیمت ماهی گیش انواع (خانجان ، لوله ای و…)بالای ۱۰۰۰گرم۲۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده قزل آلای ویژه گوشت نارنجی ( بالای ۵۰۰گرم)۳۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی (بالای۵۰۰گرم)۳۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد ماهی هیک وارداتی سایز l و xl280,000 ریال
قیمت ماهی منجمد ماهی چام سالمون فیله شده (چینی)۳۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرستو بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰گرم۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی قباد (بالای ۱۰۰۰ گرم)۵۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی همام (بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم)۵۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی همام ( بالای ۳۰۰۰ گرم)۵۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سلطان ابراهیم (بالای ۲۵۰ گرم)۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد هیک فیله وارداتی۴۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بین۷۰۰تا۱۰۰۰گرم۳۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب (بالای ۱۰۰۰ گرم)۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی قزل آلای رنگین کمان( بالای ۱۵۰۰گرم)۲۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده قزل آلای رنگین کمان ( بالای ۱۵۰۰گرم)۳۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زبان۳۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد میگوی پرورشی سایز۵۱-۶۰۶۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد میگوی پرورشی سایز۷۰-۶۱۵۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد کیلکا۸۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد – سی بس۵۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی تیلاپیا۲۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی اوزون برون صید شده ۹۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده – اوزون برون ( بالای ۳کیلوگرم )۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی اوزون برون بی سرو دم شکم خالی بالای ۷ کیلوگرم ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی تن ( هوور ، گیدر ، زرده )۲۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی سی بریم ۶۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سرخو سایر انواع ( چمن ، سبیتی ،مهاجر ، دندانه) بالای ۱۰۰۰گرم ۵۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سرخو عینکی ( بالای ۱۰۰۰گرم )۳۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گالیت (خرک )بالای ۱۰۰۰گرم ۳۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حمام ( کبوتر ) بالای ۱۰۰۰گرم ۳۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سالمون نروژی وارداتی ( بالای ۲۰۰۰گرم )۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سالمون نروژی بدون سرو دم اسلایس شده ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تا این لحظه ۲۴نظر ثبت شده
 1. محمدی گفت:

  سلام
  فیل ماهی دارم
  روزانه ۵۰۰کیلو
  زنده و صید شده
  به قیمت روز
  ۰۹۹۱۷۸۱۰۶۱۷
  تامین کننده بچه ماهی هم هستم

  • محمدی گفت:

   این نظر مربوط به اردیبهشت ۹۹ می‌باشد
   برای اطلاع از قیمت های روز لطفاً تماس بگیرید
   ۰۹۹۱۷۸۱۰۶۱۷ محمدی

  • نام شما... گفت:

   هر کیلو چند

 2. سامان گفت:

  سلام ،حدود هشت تن ماهی قزل آلا فرانسوی دارم برای فروش ،با وزن چهرصد به بالا
  ۰۹۳۹۷۰۲۲۶۸۰

 3. سهند گفت:

  سلام من خودم شیلات دارم بهترین ماهی قزل لا لا که از آب رود خانه تهیه شده است.
  جهت هماهنگی بابت خرید ۰۹۳۷۶۷۶۱۱۴۸

 4. پیمان گفت:

  با سلام و وقت بخیر قیمت بازار که خیلی بالاتر از این قیمت ها هست. این قیمت مربوط به کجاست؟؟؟
  قصد خرید ماهی دریایی در حد ۵۰ تا ۱۰۰ کیلو رو دارم در تهران لطفا میشه راهنمایی کنید از کجا میتونم با قیمت مناسب بگیرم و یا کسی رو معرفی بفرمایید؟
  با تشکر

  • سلام کرمی هستم از جنوب اگه خواستید عرضه مستقیم ماهی تازه در خدمتم شماره تماس ۰۹۳۶۹۳۹۴۴۱۱ گفت:

   اگه ماهی تازه جنوب خواستید در خدمتم شماره تماس ۰۹۳۶۹۳۹۴۴

 5. رنجبر گفت:

  سلام این قیمتا که زدید مال کجا هست اگر بخوام تهیه کنم با چه شماره ای باید تماس بگیرم؟
  تو شهر شیراز قیمتا خیلی بالاتر از اینه قیمتایی که زدید مال کجاست؟

  • مالکی گفت:

   سلام لطفا با این شماره تماس بگیرید
   ۰۹۱۲۰۶۲۰۱۶۴

 6. سروش گفت:

  سلام ممنون میشم اگر بتونید منو راهنمایی کنید که قیمت روز بچه ماهی قزل‌آلا رو از کجا میتونم پیدا کنم؟؟
  من حدود «۲۰,۰۰۰ » عدد بچه ماهی قزل‌آلای آلمانی دارم که میانگین وزن ۸۵ – ۹۰ گرم هستش و قصد فروششون رو دارم ولی قیمت بازار رو نمیتونم از هیچ سایتی پیدا کنم.

 7. m.n.monfared@gmail.com گفت:

  سلام حدود ۹ تن ماهی سالمون نروژ دارم برای فروش نقدی وزن حدود ۴ کیلوگرم
  ۰۹۱۲۸۰۴۹۸۶۹

 8. مهدی گفت:

  سلام پرورش ماهی گرمابی دارم ۲۶/۷/۹۶صید کردم انواع ماهی کپور آمور فیگوفاگ بی گت کله گنده آماده فروش کرمانشاه ۰۹۱۱۸۱۰۴۹۹۶

 9. Kambiz گفت:

  کپور طلایی بشقابی با میانگین وزنی ۷۰۰ گرم سی تن اماده فروش
  ۰۹۰۱۲۰۲۰۰۲۶

 10. اسماعیل بستانی گفت:

  با سلام و خسته نباشید من از قیمت ماهی و دیگر قیمتهای اعلان شده استفاده میکنم به خاطر همه زحمات شما ممنونم اگر کانال تلگرامی داشتید عالی میشد
  در هر صورت بخاطر زحمات بی دریغ شما متشکرم

 11. فرزان گفت:

  سلام باتشکر متاسفانه این قیمت هارعایت نمیشود وباتوجه به تهدید پوکی استخوان دراثرمصرف کم ماهی درسبد غذایی ایرانیان دولت باید فکری برای نظارت قیمت بنماید دربازار ماهی تبریز مثلا قیمت ماهی سرخو باسرودم کیلویی ۳۰هزار تومان به فروش میرسد

 12. سهیل گفت:

  قیمتا از کجا تهیه شده ؟ کدوم بازار ؟؟.

 13. ممنون و تشکر ، خوبه گفت:

  فروش عمده ی تن ماهیان، شیر، هوور، زرده، سارم و غیره.

  توافقی در اسکله شیلات بوشهر بندر صیادی بوشهر
  بوشهر، صلح آباد، چهارراه شیلات، (فلکه میگو )خ ولفجر بندر صیادی بوشهر.
  فقط عمده فروشان و خریداران عمده تماس بگیرند.
  ارسال به تمام نقاط کشور.
  شرکت خدمات دریایی و صیادی تندیس خلیج فارس.
  اولین بهره بردار خصوصی اداره شیلات استان بوشهر

  Email: tandispersiangulf_com@yahoo.com

  • مجیدنام شما... گفت:

   سلام ممنونم جهت اعلام قیمت تماس بگیرین ۰۹۱۲۸۸۸۶۹۷۲

  • نام شما...ميلاد گفت:

   لطفا جهت استعلام قیمت شماره تماس بذارید
   ٠٩١۶٣۵٠٣٠٠٧

 14. احمد قلیج خانی گفت:

  با سلام ماهی قزل آلا دارم میخواستم بازار فروشش رو پیدا کنم روزانه ۵۰۰ کیلو برا فروش دارم

  • سپهر گفت:

   سلام. قیمت هر کیلو چند؟

   • پژمان گفت:

    سلام حدود ۱۰ تن ماهی قزل سالمون با میانگین۱٫۵کیلو دارم برای فروش. فروش فقط نقدی.
    ۰۹۱۳۲۸۲۵۹۷۸

  • ناصرنام شما... گفت:

   کانال آبزیان کشور:
   کانال آبزیان کشور:
   🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠کانال بزرگ وسراسری آبزیان کشور
   این کانال در زمینه تبلیغات،بازاریابی آبزیان و خدمات وابسته فعالیت دارد.
   جهت ارسال تبلیغات خود به ادرس زیر
   آگهی ارسال کنید
   @fish_healthy

   لینک کانال بزرگ آبزیان کشور @fish_health

  • ناصرنام شما... گفت:

   ۰۹۱۰۷۷۰۷۴۲۳

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ