جدول قیمت انواع ماهی

بر اساس گزارش دریافتی از بازار و میادین تهران قیمت روز انواع ماهی در بازار امروز میادین تره بار تهران در تیر 97 به شرح زیر اعلام میگردد:
تاریخ آخرین به روز رسانی قیمت ها: سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷
توجه داشته باشید قیمت ماهی ارائه شده در این جدول مربوط به نرخ مصوب میادین تهران بوده و ممکن است در مناطق مختلف در بازار تهران کمتر یا بیشتر باشد.

نوع ماهی قیمت مصوب
قیمت ماهی پرورشی آمور(کپورعلفخوارسفید)بالای۱۵۰۰گرم۱۶۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی آمور(کپورعلفخوارسفید)۱۰۰۰تا۱۵۰۰گرم۱۶۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی کپورسرگنده( بیگ هد)بالای۳۰۰۰گرم۹۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی کپورسرگنده( بیگ هد)۲۰۰۰تا۳۰۰۰گرم۸۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی فیتوفاگ( کپور نقره ای ، آزاد پرورشی)بالای ۱۵۰۰گرم۸۸,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی فیتوفاگ(کپور نقره ای ، آزاد پرورشی )بین ۱۰۰۰تا ۱۵۰۰گرم۷۸,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی فیتوفاگ(کپور نقره ای، آزاد پرورشی )بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم۶۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی قزل آلای رنگین کمان ( بین ۳۰۰تا ۱۵۰۰گرم)۱۳۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی کپوربالای۱۵۰۰گرم۱۴۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی کپوربین۱۰۰۰تا۱۵۰۰گرم۱۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر ( بچه شیر ) با سر و دم بین ۱۰۰۰تا۳۰۰۰گرم۳۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر ( بچه شیر ) با سرو دم بین ۷۰۰تا۱۰۰۰گرم۲۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی بیاح ( بالای ۲۰۰گرم)۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرستو(کمتر از۵۰۰گرم)۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حلوا سیاه (بالای ۱۰۰۰گرم)۲۹۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حلوا سیاه ( بین ۵۰۰تا ۱۰۰۰گرم)۲۶۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی راشکو ( بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم )۴۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی راشکو ( بالای ۳۰۰۰گرم )۴۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی خامه ماهی ( زیبا )بالای ۳۰۰۰گرم۱۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی خامه ماهی ( زیبا )بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم۱۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سارم (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)۱۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سارم (بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰گرم)۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سرخو ( بالای ۳۰۰۰گرم)۲۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سرخو ( بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)۲۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سکن با سرودم( بالای ۲۰۰۰گرم)۲۱۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سنگسرطلایی( بالای ۱۰۰۰گرم)۲۲۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سنگسر طلایی(بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم)۱۹۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سنگسر سایر انواع ( بالای ۱۰۰۰گرم)۱۸۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سیباس۲۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شانک ( بالای ۴۰۰گرم)۲۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شوریده (بالای ۷۰۰گرم)۲۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شوریده ( بین ۵۰۰ تا ۷۰۰گرم)۲۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر خلیج فارس با سرودم (بالای۳۰۰۰گرم)۳۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم( بالای۳۰۰۰گرم)۳۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی صافی موج دار(بلدرچین)بالای ۱۰۰۰گرم۱۲۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی طوطی ماهی(بالای ۱۰۰۰گرم)۱۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی عروس(بالای ۷۰۰گرم)۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی قباد(بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم)۲۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سبز با سر و دم (بالای۳۰۰۰گرم)۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سبز با سرودم (بین۰۰۰ ۱تا۳۰۰۰گرم)۲۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سیاه با سرودم ( بالای ۳۰۰۰گرم)۱۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سیاه با سرودم (بین۱۰۰۰تا۳۰۰۰گرم)۱۸۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کتو ( بالای ۵۰۰گرم)۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفشک ( بالای ۱۰۰۰گرم)۲۵۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفشک ( بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰گرم)۲۲۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گیش مقوا بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰گرم)۱۶۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گیش مقوا بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)۱۷۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گیش مقوابین ۵۰۰تا ۱۰۰۰گرم)۱۵۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی میش شکم پر( بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)۲۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی میش شکم پر( بین ۳۰۰۰تا ۶۰۰۰گرم)۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی میش شکم خالی( بین ۳۰۰۰تا ۶۰۰۰گرم)۲۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی هامور( بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰گرم)۲۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی هامور( بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰گرم)۲۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدبچه شیر (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم)۲۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدبلووارهو وارداتی( سایزl)۱۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدتیلا پیلا فیله شده سایزS۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدتیلا پیلا فیله شده سایزmو l۲۱۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدحسون سایزL۵۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدحسون سایزM۴۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدحلوا سیاه سایزXL۲۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدحلوا سیاه سایزL۲۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدحلوا سیاه سایزM۲۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدراشگو سایزL,XL۳۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدردکاد وارداتی سایزL۱۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدسارم صنعتی سایزlوXL۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدسالمون وارداتی شکم خالی با سرو دم۴۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدسرخو سایزL۲۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدسلطان ابراهیم سایزL۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدسلطان ابراهیم سایزM۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدسنگسر سایر انواع سایزL,M۱۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدسنگسر طلایی سایزL۱۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدشوریده داخلی سایزXL۲۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدشوریده داخلی سایزL۲۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدشوریده داخلی سایزM۱۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدشیر با سرو دم بالای ۳۰۰۰گرم۳۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدشیر بی سرو دم۳۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدطلال سایزL۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدکوتر دم سبز بالای ۱۰۰۰گرم۱۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدکوتر دم سیاه بالای ۱۰۰۰گرم۱۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدکفشک سایزXL۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدکفشک سایزL۱۸۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدگیش معمولی سایزL۱۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدگیش مقوایی سایزL۱۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدمیش سایز x و,xl۲۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدمیگوی دریایی با سرسایز۵۱-۶۰۲۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدمیگوی دریایی با سرسایز۴۱-۵۰۳۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدمیگوی دریایی با سرسایز۳۱-۴۰۳۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد هامور سایزXL۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد هوکی وارداتی-سایزLو,XL۱۶۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده قزل آلای رنگین کمان بالای ۴۰۰گرم۱۶۹,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده آمور(کپورعلفخوار، سفیدپرورشی)بالای۱۲۰۰گرم۱۸۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده پرورشی کپوربالای۱۰۰۰گرم۱۶۲,۰۰۰ ریالقیمت ماهی
قیمت ماهی زنده فیتوفاگ(کپور نقره ای، آزاد پرورشی )بالای۱۰۰۰گرم۱۰۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده کپور سرگنده(بیگ هد)بالای۲۰۰۰گرم۱۰۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حسون بالای ۴۰۰گرم۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شهری بالای ۱۰۰۰گرم۲۲۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر ریز دم سیاه و دم سبززیر۱۰۰۰گرم۱۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدسکن با سر و دم (سایز L)۱۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدماهی شهری سایزl۱۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدمیگوی پرورشی مخلوط ( mix )۲۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گیش انواع (خانجان ، لوله ای و…)بالای ۱۰۰۰گرم۱۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده قزل آلای ویژه گوشت نارنجی ( بالای ۵۰۰گرم)۱۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی (بالای۵۰۰گرم)۱۴۸,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدماهی سالمون اسلایس شده بدون سر ود م۵۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد ماهی هیک وارداتی سایز l و xl۲۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد ماهی چام سالمون فیله شده (چینی)۳۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرستو بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰گرم۱۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حلوا سفید (بالای ۲۰۰گرم)۴۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی قباد (بالای ۱۰۰۰ گرم)۲۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی همام (بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم)۲۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی همام ( بالای ۳۰۰۰ گرم)۱۷۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سلطان ابراهیم (بالای ۲۵۰ گرم)۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدسیلور وارهو سایزl۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد هیک فیله وارداتی۲۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بین۷۰۰تا۱۰۰۰گرم۱۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب (بالای ۱۰۰۰ گرم)۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی قزل آلای رنگین کمان( بالای ۱۵۰۰گرم)۱۲۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده قزل آلای رنگین کمان ( بالای ۱۵۰۰گرم)۱۵۹,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زبان۱۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدمیگوی پرورشی سایز۵۱-۶۰۲۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدمیگوی پرورشی سایز۷۰-۶۱۲۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمدکیلکا۳۸,۰۰۰ ریال

 

تا این لحظه ۱۷نظر ثبت شده
 1. پیمان :

  با سلام و وقت بخیر قیمت بازار که خیلی بالاتر از این قیمت ها هست. این قیمت مربوط به کجاست؟؟؟
  قصد خرید ماهی دریایی در حد ۵۰ تا ۱۰۰ کیلو رو دارم در تهران لطفا میشه راهنمایی کنید از کجا میتونم با قیمت مناسب بگیرم و یا کسی رو معرفی بفرمایید؟
  با تشکر

 2. رنجبر :

  سلام این قیمتا که زدید مال کجا هست اگر بخوام تهیه کنم با چه شماره ای باید تماس بگیرم؟
  تو شهر شیراز قیمتا خیلی بالاتر از اینه قیمتایی که زدید مال کجاست؟

  • مالکی :

   سلام لطفا با این شماره تماس بگیرید
   ۰۹۱۲۰۶۲۰۱۶۴

 3. سروش :

  سلام ممنون میشم اگر بتونید منو راهنمایی کنید که قیمت روز بچه ماهی قزل‌آلا رو از کجا میتونم پیدا کنم؟؟
  من حدود «۲۰,۰۰۰ » عدد بچه ماهی قزل‌آلای آلمانی دارم که میانگین وزن ۸۵ – ۹۰ گرم هستش و قصد فروششون رو دارم ولی قیمت بازار رو نمیتونم از هیچ سایتی پیدا کنم.

 4. m.n.monfared@gmail.com :

  سلام حدود ۹ تن ماهی سالمون نروژ دارم برای فروش نقدی وزن حدود ۴ کیلوگرم
  ۰۹۱۲۸۰۴۹۸۶۹

 5. مهدی :

  سلام پرورش ماهی گرمابی دارم ۲۶/۷/۹۶صید کردم انواع ماهی کپور آمور فیگوفاگ بی گت کله گنده آماده فروش کرمانشاه ۰۹۱۱۸۱۰۴۹۹۶

 6. Kambiz :

  کپور طلایی بشقابی با میانگین وزنی ۷۰۰ گرم سی تن اماده فروش
  ۰۹۰۱۲۰۲۰۰۲۶

 7. اسماعیل بستانی :

  با سلام و خسته نباشید من از قیمت ماهی و دیگر قیمتهای اعلان شده استفاده میکنم به خاطر همه زحمات شما ممنونم اگر کانال تلگرامی داشتید عالی میشد
  در هر صورت بخاطر زحمات بی دریغ شما متشکرم

 8. فرزان :

  سلام باتشکر متاسفانه این قیمت هارعایت نمیشود وباتوجه به تهدید پوکی استخوان دراثرمصرف کم ماهی درسبد غذایی ایرانیان دولت باید فکری برای نظارت قیمت بنماید دربازار ماهی تبریز مثلا قیمت ماهی سرخو باسرودم کیلویی ۳۰هزار تومان به فروش میرسد

 9. سهیل :

  قیمتا از کجا تهیه شده ؟ کدوم بازار ؟؟.

 10. ممنون و تشکر ، خوبه :

  فروش عمده ی تن ماهیان، شیر، هوور، زرده، سارم و غیره.

  توافقی در اسکله شیلات بوشهر بندر صیادی بوشهر
  بوشهر، صلح آباد، چهارراه شیلات، (فلکه میگو )خ ولفجر بندر صیادی بوشهر.
  فقط عمده فروشان و خریداران عمده تماس بگیرند.
  ارسال به تمام نقاط کشور.
  شرکت خدمات دریایی و صیادی تندیس خلیج فارس.
  اولین بهره بردار خصوصی اداره شیلات استان بوشهر

  Email: tandispersiangulf_com@yahoo.com

  • مجیدنام شما... :

   سلام ممنونم جهت اعلام قیمت تماس بگیرین ۰۹۱۲۸۸۸۶۹۷۲

 11. احمد قلیج خانی :

  با سلام ماهی قزل آلا دارم میخواستم بازار فروشش رو پیدا کنم روزانه ۵۰۰ کیلو برا فروش دارم

  • سپهر :

   سلام. قیمت هر کیلو چند؟

   • پژمان :

    سلام حدود ۱۰ تن ماهی قزل سالمون با میانگین۱٫۵کیلو دارم برای فروش. فروش فقط نقدی.
    ۰۹۱۳۲۸۲۵۹۷۸

  • ناصرنام شما... :

   کانال آبزیان کشور:
   کانال آبزیان کشور:
   🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠کانال بزرگ وسراسری آبزیان کشور
   این کانال در زمینه تبلیغات،بازاریابی آبزیان و خدمات وابسته فعالیت دارد.
   جهت ارسال تبلیغات خود به ادرس زیر
   آگهی ارسال کنید
   @fish_healthy

   لینک کانال بزرگ آبزیان کشور @fish_health

  • ناصرنام شما... :

   ۰۹۱۰۷۷۰۷۴۲۳

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

X