قیمت روز انواع ماهی در بازار

بر اساس گزارش دریافتی از بازار و میادین تهران قیمت روز انواع ماهی در بازار امروز میادین تره بار تهران در ٢٥ آبان ۹۸ به شرح زیر اعلام میگردد:

توجه داشته باشید قیمت ماهی ارائه شده در این جدول مربوط به نرخ مصوب میادین تهران بوده و ممکن است در مناطق مختلف در بازار تهران کمتر یا بیشتر باشد.

تاریخ آخرین به روز رسانی قیمت ها: شنبه ۲۵ آبان ۹۸

قیمت ماهی

نوع ماهی قیمت هر کیلوگرم
قیمت ماهی شمال-اردک ماهی( بالای ۷۰۰گرم) ۳۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال-سفید دریایی( بالای ۸۰۰گرم) ۵۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال-سفید دریایی(بین ۵۰۰تا ۸۰۰گرم) ۵۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال-سوف( بالای ۸۰۰گرم) ۳۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال-سوف ( بین ۴۰۰تا ۸۰۰گرم) ۳۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال-سیم ۱۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال-کفال( بالای ۸۰۰گرم) ۵۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال-کفال( بین ۴۰۰تا ۸۰۰گرم) ۵۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال-کفال (زیر ۴۰۰گرم) ۳۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال-کیلکا ۸۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی آمور(بالای۱۵۰۰گرم) ۲۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی آمور(۱۰۰۰تا۱۵۰۰گرم) ۲۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی بیگ هد(بالای۳۰۰۰گرم) ۱۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی بیگ هد(۲۰۰۰تا۳۰۰۰گرم) ۱۴۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی فیتوفاگ(بالای ۱۵۰۰گرم) ۱۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی فیتوفاگ(بین ۱۰۰۰تا ۱۵۰۰گرم) ۱۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی فیتوفاگ(بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم) ۱۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی قزل آلای رنگین کمان ( بین ۳۰۰تا ۱۵۰۰گرم) ۲۴۷,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی کپور(بالای۱۵۰۰گرم) ۲۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی کپور(بین۱۰۰۰تا۱۵۰۰گرم) ۲۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر ( بچه شیر ) با سر و دم بین ۱۰۰۰تا۳۰۰۰گرم ۵۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر ( بچه شیر ) با سرو دم بین ۷۰۰تا۱۰۰۰گرم ۴۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی بیاح ( بالای ۲۰۰گرم) ۱۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرستو(کمتر از۵۰۰گرم) ۳۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حلوا سیاه (بالای ۱۰۰۰گرم) ۵۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حلوا سیاه ( بین ۵۰۰تا ۱۰۰۰گرم) ۴۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی راشکو ( بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم ) ۶۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی راشکو ( بالای ۳۰۰۰گرم ) ۶۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی خامه ماهی ( زیبا )بالای ۳۰۰۰گرم ۱۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی خامه ماهی ( زیبا )بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم ۱۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سارم (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم) ۲۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سارم (بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰گرم) ۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سرخو ( بالای ۳۰۰۰گرم) ۴۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سرخو ( بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم) ۵۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سکن با سرودم( بالای ۲۰۰۰گرم) ۳۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سنگسرطلایی( بالای ۱۰۰۰گرم) ۴۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سنگسر طلایی(بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم) ۴۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سنگسر سایر انواع ( بالای ۱۰۰۰گرم) ۳۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی سیباس ۳۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شانک ( بالای ۴۰۰گرم) ۳۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شوریده (بالای ۷۰۰گرم) ۵۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شوریده ( بین ۵۰۰ تا ۷۰۰گرم) ۴۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر خلیج فارس با سرودم (بالای۳۰۰۰گرم) ۵۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم( بالای۳۰۰۰گرم) ۵۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی صافی موج دار(بلدرچین)بالای ۱۰۰۰گرم ۱۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی طوطی ماهی(بالای ۱۰۰۰گرم) ۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی عروس(بالای ۷۰۰گرم) ۱۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی قباد(بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم) ۴۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سبز با سر و دم (بالای۳۰۰۰گرم) ۳۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سبز با سرودم (بین۰۰۰ ۱تا۳۰۰۰گرم) ۴۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سیاه با سرودم ( بالای ۳۰۰۰گرم) ۳۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سیاه با سرودم (بین۱۰۰۰تا۳۰۰۰گرم) ۳۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کتو ( بالای ۵۰۰گرم) ۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفشک ( بالای ۱۰۰۰گرم) ۴۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفشک ( بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰گرم) ۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گیش مقوا بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰گرم) ۲۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گیش مقوا بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم) ۲۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گیش مقوابین ۵۰۰تا ۱۰۰۰گرم) ۲۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی میش شکم پر( بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم) ۳۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی میش شکم پر( بین ۳۰۰۰تا ۶۰۰۰گرم) ۳۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی میش شکم خالی( بین ۳۰۰۰تا ۶۰۰۰گرم) ۳۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی هامور( بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰گرم) ۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی هامور( بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰گرم) ۴۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی بچه شیر (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم) ۴۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی بلووارهو وارداتی( سایزl) ۱۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی تیلا پیلا فیله شده سایزS ۳۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی تیلا پیلا فیله شده سایزmو l ۳۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حسون سایزL ۱۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حسون سایزM ۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حلوا سیاه سایزXL ۴۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حلوا سیاه سایزL ۴۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حلوا سیاه سایزM ۴۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی راشگو سایزL,XL ۴۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی ردکاد وارداتی سایزL ۱۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سارم صنعتی سایزlوXL ۲۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سالمون وارداتی شکم خالی با سرو دم ۸۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سرخو سایزL ۴۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سلطان ابراهیم سایزL ۱۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سلطان ابراهیم سایزM ۱۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سنگسر سایر انواع سایزL,M ۳۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سنگسر طلایی سایزL ۳۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شوریده داخلی سایزXL ۴۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شوریده داخلی سایزL ۴۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شوریده داخلی سایزM ۳۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر با سرو دم بالای ۳۰۰۰گرم ۵۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر بی سرو دم ۵۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی طلال سایزL ۱۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سبز بالای ۱۰۰۰گرم ۳۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سیاه بالای ۱۰۰۰گرم ۲۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفشک سایزXL ۳۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفشک سایزL ۳۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گیش معمولی سایزL ۲۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گیش مقوایی سایزL ۳۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی میش سایز x و,xl ۲۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگوی دریایی با سرسایز۵۱-۶۰ ۵۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگوی دریایی با سرسایز۴۱-۵۰ ۵۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگوی دریایی با سرسایز۳۱-۴۰ ۶۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی هامور سایزXL ۳۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی هوکی وارداتی-سایزLو,XL ۳۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده قزل آلای رنگین کمان ( بین ۴۰۰تا ۱۵۰۰گرم ) ۲۸۸,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده آمور(بالای۱۲۰۰گرم) ۲۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده پرورشی کپور(بالای۱۰۰۰گرم) ۲۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده فیتوفاگ(بالای۱۰۰۰گرم) ۱۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده بیگ هد(بالای۲۰۰۰گرم) ۱۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حسون بالای ۴۰۰گرم ۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شهری بالای ۱۰۰۰گرم ۳۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر ریز دم سیاه و دم سبززیر۱۰۰۰گرم ۲۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگوی دریایی تازه با سرمخلوط ( mix ) ۵۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سکن با سر و دم (سایز L) ۲۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شهری سایزl ۳۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگوی پرورشی مخلوط ( mix ) ۴۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگوی پرورشی مخلوط ( mix) ۴۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گیش انواع (خانجان ، لوله ای و…)بالای ۱۰۰۰گرم ۱۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده قزل آلای ویژه گوشت نارنجی ( بالای ۵۰۰گرم) ۲۹۹,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی (بالای۵۰۰گرم) ۲۸۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سالمون اسلایس شده بدون سر ود م ۹۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی هیک وارداتی سایز l و xl ۲۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی چام سالمون فیله شده (چینی) ۳۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرستو بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰گرم ۳۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حلوا سفید (بالای ۲۰۰گرم) ۷۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی قباد (بالای ۱۰۰۰ گرم) ۵۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی همام (بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم) ۲۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی همام ( بالای ۳۰۰۰ گرم) ۲۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سلطان ابراهیم (بالای ۲۵۰ گرم) ۱۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سیلور وارهو سایزl ۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی هیک فیله وارداتی ۳۹۵,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بین۷۰۰تا۱۰۰۰گرم ۲۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب (بالای ۱۰۰۰ گرم) ۲۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی قزل آلای رنگین کمان( بالای ۱۵۰۰گرم) ۲۳۲,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده قزل آلای رنگین کمان ( بالای ۱۵۰۰گرم) ۲۶۸,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زبان ۱۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگوی پرورشی سایز۵۱-۶۰ ۴۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگوی پرورشی سایز۷۰-۶۱ ۴۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کیلکا ۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سیباس با سر و دم شکم خالی ۲۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال-ماهی کولی ۱۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی تیلاپیا ۲۲۰,۰۰۰ ریال
تا این لحظه ۲۰نظر ثبت شده
 1. سهند گفت:

  سلام من خودم شیلات دارم بهترین ماهی قزل لا لا که از آب رود خانه تهیه شده است.
  جهت هماهنگی بابت خرید ۰۹۳۷۶۷۶۱۱۴۸

 2. پیمان گفت:

  با سلام و وقت بخیر قیمت بازار که خیلی بالاتر از این قیمت ها هست. این قیمت مربوط به کجاست؟؟؟
  قصد خرید ماهی دریایی در حد ۵۰ تا ۱۰۰ کیلو رو دارم در تهران لطفا میشه راهنمایی کنید از کجا میتونم با قیمت مناسب بگیرم و یا کسی رو معرفی بفرمایید؟
  با تشکر

  • سلام کرمی هستم از جنوب اگه خواستید عرضه مستقیم ماهی تازه در خدمتم شماره تماس ۰۹۳۶۹۳۹۴۴۱۱ گفت:

   اگه ماهی تازه جنوب خواستید در خدمتم شماره تماس ۰۹۳۶۹۳۹۴۴

 3. رنجبر گفت:

  سلام این قیمتا که زدید مال کجا هست اگر بخوام تهیه کنم با چه شماره ای باید تماس بگیرم؟
  تو شهر شیراز قیمتا خیلی بالاتر از اینه قیمتایی که زدید مال کجاست؟

  • مالکی گفت:

   سلام لطفا با این شماره تماس بگیرید
   ۰۹۱۲۰۶۲۰۱۶۴

 4. سروش گفت:

  سلام ممنون میشم اگر بتونید منو راهنمایی کنید که قیمت روز بچه ماهی قزل‌آلا رو از کجا میتونم پیدا کنم؟؟
  من حدود «۲۰,۰۰۰ » عدد بچه ماهی قزل‌آلای آلمانی دارم که میانگین وزن ۸۵ – ۹۰ گرم هستش و قصد فروششون رو دارم ولی قیمت بازار رو نمیتونم از هیچ سایتی پیدا کنم.

 5. m.n.monfared@gmail.com گفت:

  سلام حدود ۹ تن ماهی سالمون نروژ دارم برای فروش نقدی وزن حدود ۴ کیلوگرم
  ۰۹۱۲۸۰۴۹۸۶۹

 6. مهدی گفت:

  سلام پرورش ماهی گرمابی دارم ۲۶/۷/۹۶صید کردم انواع ماهی کپور آمور فیگوفاگ بی گت کله گنده آماده فروش کرمانشاه ۰۹۱۱۸۱۰۴۹۹۶

 7. Kambiz گفت:

  کپور طلایی بشقابی با میانگین وزنی ۷۰۰ گرم سی تن اماده فروش
  ۰۹۰۱۲۰۲۰۰۲۶

 8. اسماعیل بستانی گفت:

  با سلام و خسته نباشید من از قیمت ماهی و دیگر قیمتهای اعلان شده استفاده میکنم به خاطر همه زحمات شما ممنونم اگر کانال تلگرامی داشتید عالی میشد
  در هر صورت بخاطر زحمات بی دریغ شما متشکرم

 9. فرزان گفت:

  سلام باتشکر متاسفانه این قیمت هارعایت نمیشود وباتوجه به تهدید پوکی استخوان دراثرمصرف کم ماهی درسبد غذایی ایرانیان دولت باید فکری برای نظارت قیمت بنماید دربازار ماهی تبریز مثلا قیمت ماهی سرخو باسرودم کیلویی ۳۰هزار تومان به فروش میرسد

 10. سهیل گفت:

  قیمتا از کجا تهیه شده ؟ کدوم بازار ؟؟.

 11. ممنون و تشکر ، خوبه گفت:

  فروش عمده ی تن ماهیان، شیر، هوور، زرده، سارم و غیره.

  توافقی در اسکله شیلات بوشهر بندر صیادی بوشهر
  بوشهر، صلح آباد، چهارراه شیلات، (فلکه میگو )خ ولفجر بندر صیادی بوشهر.
  فقط عمده فروشان و خریداران عمده تماس بگیرند.
  ارسال به تمام نقاط کشور.
  شرکت خدمات دریایی و صیادی تندیس خلیج فارس.
  اولین بهره بردار خصوصی اداره شیلات استان بوشهر

  Email: tandispersiangulf_com@yahoo.com

  • مجیدنام شما... گفت:

   سلام ممنونم جهت اعلام قیمت تماس بگیرین ۰۹۱۲۸۸۸۶۹۷۲

  • نام شما...ميلاد گفت:

   لطفا جهت استعلام قیمت شماره تماس بذارید
   ٠٩١۶٣۵٠٣٠٠٧

 12. احمد قلیج خانی گفت:

  با سلام ماهی قزل آلا دارم میخواستم بازار فروشش رو پیدا کنم روزانه ۵۰۰ کیلو برا فروش دارم

  • سپهر گفت:

   سلام. قیمت هر کیلو چند؟

   • پژمان گفت:

    سلام حدود ۱۰ تن ماهی قزل سالمون با میانگین۱٫۵کیلو دارم برای فروش. فروش فقط نقدی.
    ۰۹۱۳۲۸۲۵۹۷۸

  • ناصرنام شما... گفت:

   کانال آبزیان کشور:
   کانال آبزیان کشور:
   🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠کانال بزرگ وسراسری آبزیان کشور
   این کانال در زمینه تبلیغات،بازاریابی آبزیان و خدمات وابسته فعالیت دارد.
   جهت ارسال تبلیغات خود به ادرس زیر
   آگهی ارسال کنید
   @fish_healthy

   لینک کانال بزرگ آبزیان کشور @fish_health

  • ناصرنام شما... گفت:

   ۰۹۱۰۷۷۰۷۴۲۳

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *