خبرآنلاین:شرایط معافیت های نقص در پا و دست چیست؟

۳۰م دیماه ،

یکی ازخوانندگان نوشته بود:«آیا معافیت به سبب تعریق کف دست در مقطع بالاتر از دیپلم فقط معافیت از رزم است یا کلا کسی کە چنین مشکلی دارد معافی کامل می گیرد؟»
در پایگاه اینترنتی رسمی نظام وظیفه در باره معاقیت های دست و پا در بند های ۱۳ تا ۱۹ اینگونه آورده است.
بند۱۳-کوتاهی پا:
الف) کوتاهی بیش از ۵/۳ سانتی متر معاف دائم (به استناد اسکنوگرام)
ب) کوتاهی از ۵/۱ تا ۵/۳ سانتی متر خدمات غیررزمی.
بند۱۴- سینوویال کندروماتوزیس مفاصل همراه با اختلال عملی معاف دائم.
بند۱۵-آنکیلوز کلیه مفاصل بزرگ (هانش،زانو،آرنج،شانه،مچ پا، مچ دست) معاف دائم.
بند۱۶-محدودیت حرکات مفاصل:
الف) در مورد مفاصل هانش، زانو و شانه معاف دائم.
ب) محدودیت حرکات سایر مفاصل بزرگ در صورتی کە نیمی از حرکات محدود شده باشد معاف دائم.
ج) در موارد خفیف تر همراه با اختلال عملکرد خدمات غیررزمی.
تبصره: در موارد مشکوک زیر بیهوشی اندازه گیری شود.
بند۱۷-دررفتگی مکرر و یا قدیمی و مادرزادی مفاصل بزرگ (مستند به ۲ رادیوگرافی در حال دررفتگی در بیمارستانهای ن.م و یا مورد وثوق)
عمل شده و نشده معاف دائم.
بند۱۸-شلی لیگامانهای زانو و مچ پا و در رفتگی عادتی مفاصل کە مانع تمرینات نظامی باشد خدمات غیررزمی.
بند۱۹-سندرم ایسکمیک ولکمن:
الف) در صورتیکه شدید و مانع خدمت باشد معاف دائم.
ب) در موارد خفیف خدمات غیررزمی.
بند۲۰-فقدان کامل شست (از مفصل M.C.P ) و یا فقدان ارزش کاری آن در یک دست معاف دائم.
بند۲۱-فقدان انگشتان دست:
الف) بیش از یک انگشت در یک دست معاف دائم.
ب) تا سه بند انگشت در یک دست خدمات غیررزمی.
توجه: در مورد انگشتان بصورت زیر عمل شود کە هر انگشت کامل یک و هر‌‌‌‌بند محسوب شود یعنی اگر بند اول چهار انگشت قطع شده باشد
بیش از یک انگشت محسوب و معاف دائم می‌شود.
بند۲۲-عوارضی کە مانع باز شدن و یا تا شدن انگشتان دست شود مانند سنداکتیلی و…
الف) در بیش از دو انگشت (مرکب) معاف دائم.
تبصره: چنانچه یک انگشت قطع شده و انگشت دیگر همان دست بیش از ۵۰% عملکرد خود را از دست داده باشد،معاف دائم.
ب) در دو انگشت (ساده) خدمات غیررزمی.
بند۲۳-کوتاهی اندام فوقانی در مقایسه با یکدیگر در صورتیکه بیش از ۵سانتیمتر باشد معاف دائم.
۴۵۲۳۵

دانلود   دانلود


خبرآنلاین
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ