فرصت استثنایی دریافت وام بانک کشاورزی

۲۶اردیبهشت۹۲ به نقل از منبع ذکر شده، در پورتال خبری ممتاز نیوز منتشر گردیده است


قابل استفاده برام عموم مردم…

وام ﻫﺎی وﯾﮋﻩ ﮐﺸﺎورزان و داﻣﭙﺮوران ﺑﻪ ﭼﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ؟ ﻃﺒﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی، ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋﻩ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ داﺧﻠﯽ در ﺑﺨﺶ دام ﻃﯿﻮر، آب و ﺧﺎک ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ وام ﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ در .زﻣﯿﻨﻪ داﻣﭙﺮوری و ﮐﺸﺎورزی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺮخ ﺑﻬﺮﻩ وامﻫﺎی ﺑﺨﺶ داﻣﭙﺮوری و ﮐﺸﺎورزی ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

.ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ۴ ﺗﺎ ۶٪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﭙﺮدﻩ ﮔﺬاری ﻧﺪارد.

با آموزشهایی که در پایگاه اینترنتی زیر ارائه شده حتی اشخاص عادی نیز میتوانند از این فرصت استفاده نمایند .

فرصت استثنایی دریافت وام کشاورزی، وام بانک کشاورزی، وام جهاد کشاورزی

وام ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻣﭙﺮوری و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺮوﻩ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ اﻗﺪام ﺳﺎدﻩ و درﯾﺎﻓﺖ ﭼﻨﺪ ﭘﺮواﻧﻪ و ﻣﺠﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وام ﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮﻩ ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﻫﻤﺮاﻩ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد. از راﻩ اﻧﺪازی و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮزﻫﺎ و ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﺤﻮﻩ درﺧﻮاﺳﺖ وام و اراﺋﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ .ﻣﺮﺑﻮط

ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ راﻫﻨﻤﺎی ۱۰۰٪ ﻋﻤﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ وام ۴٪ ﭼﯿﺴﺖ؟ راﻫﻨﻤﺎی ۱۰۰٪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ درﯾﺎﻓﺖ وام ﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و داﻣﭙﺮوری راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮﻩ درﯾﺎﻓﺖ اﻧﻮاع ﻣﺠﻮزﻫﺎ و ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی واﺣﺪﻫﺎی دام و ﻃﯿﻮر راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮﻩ درﯾﺎﻓﺖ اﻧﻮاع ﻣﺠﻮزﻫﺎ و ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﯿﺶ از ۱۰۰ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن، درﺧﺘﮑﺎری، ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی درﺧﺘﺎن، آﻣﻮزش اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﯾﺮه اﻟﻤﻌﺎرف ﮐﺎﻣﻼً ﻓﺎرﺳﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺳﻤﻮم ﮐﺸﺎورزی و آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ، آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ و ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺸﺎورزی راﻫﻨﻤﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و درﯾﺎﻓﺖ اﻧﻮاع ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺣﺪود ۸۰ ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺸﺎورزی، آب و ﺧﺎک، دام و ﻃﯿﻮر ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎو، ﺣﻮزﻩ آب و ﭼﺎﻩ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻩ ﮐﺸﯽ، ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ آﻣﻮزش


آگهی استخدام ممتازنیوز
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

تا این لحظه ۵نظر ثبت شده
 1. کریم گفت:

  تا حالا وام نگرفتم ،چه سندی و چه جور ضامنی میخواد؟میشه راهنمایی کنید لطفا. در ضمن از کار کرد بانک کشاورزی راضی هستم . تشکر؟؟؟

 2. گل پری گفت:

  ااااا. عالی

 3. امیر گفت:

  من ۱۸ساله تو بانک کشاورزی حساب دارم. از نظر تایید ضامن مزخرف ترین بانکه.برای ۴۰تومن وام رفتم ۲۵تومن سپرده کردم سه تا ضامن خواستند کارمند یا کاسب بعد از طی مراحل اخذ وام گفتند سه تا ضامنت باید سند خونه ی ششدانگ از خودشون داشته باشند تا بتونند ضمانت کنند. با هزار زحمت ضامن گیر اوردم که چک برگشتی نداشته باشند.خب کی الان سند ششدانگ داره بیشتر خونه هاشون قولنامه ایه. منصرف شدم پولمو برداشتم . بعد میگن بانکداری اسلامی.خب تو بازار پول دستی که اقایون اسمشو نزول میذارن باهمین نرخ سود ۲۵درصد با یک چک بهت میدن بدون درد سر که!!!!!

 4. عباس گفت:

  طرح خوبی است اگه دوستان برای ضمانت اذیت نکنن

 5. طوسی گفت:

  خوب ازکجاو چطوری ؟
  شماره تلفن آدرس ؟
  برای مشهد۰۹۱۵۳۰۲۵۴۴۰

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ