فرصت استثنایی دریافت وام کشاورزی، وام بانک کشاورزی، وام جهاد کشاورزی

۲۴اردیبهشت۹۲ به نقل از منبع ذکر شده، در پورتال خبری ممتاز نیوز منتشر گردیده است


قابل استفاده برام عموم مردم…

وام ﻫﺎی وﯾﮋﻩ ﮐﺸﺎورزان و داﻣﭙﺮوران ﺑﻪ ﭼﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ؟ ﻃﺒﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی، ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋﻩ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ داﺧﻠﯽ در ﺑﺨﺶ دام ﻃﯿﻮر، آب و ﺧﺎک ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ وام ﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ در .زﻣﯿﻨﻪ داﻣﭙﺮوری و ﮐﺸﺎورزی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺮخ ﺑﻬﺮﻩ وامﻫﺎی ﺑﺨﺶ داﻣﭙﺮوری و ﮐﺸﺎورزی ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

.ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ۴ ﺗﺎ ۶٪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﭙﺮدﻩ ﮔﺬاری ﻧﺪارد.

با آموزشهایی که در پایگاه اینترنتی زیر ارائه شده حتی اشخاص عادی نیز میتوانند از این فرصت استفاده نمایند .

فرصت استثنایی دریافت وام کشاورزی، وام بانک کشاورزی، وام جهاد کشاورزی

وام ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻣﭙﺮوری و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺮوﻩ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ اﻗﺪام ﺳﺎدﻩ و درﯾﺎﻓﺖ ﭼﻨﺪ ﭘﺮواﻧﻪ و ﻣﺠﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وام ﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮﻩ ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﻫﻤﺮاﻩ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد. از راﻩ اﻧﺪازی و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮزﻫﺎ و ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﺤﻮﻩ درﺧﻮاﺳﺖ وام و اراﺋﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ .ﻣﺮﺑﻮط

ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ راﻫﻨﻤﺎی ۱۰۰٪ ﻋﻤﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ وام ۴٪ ﭼﯿﺴﺖ؟ راﻫﻨﻤﺎی ۱۰۰٪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ درﯾﺎﻓﺖ وام ﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و داﻣﭙﺮوری راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮﻩ درﯾﺎﻓﺖ اﻧﻮاع ﻣﺠﻮزﻫﺎ و ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی واﺣﺪﻫﺎی دام و ﻃﯿﻮر راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮﻩ درﯾﺎﻓﺖ اﻧﻮاع ﻣﺠﻮزﻫﺎ و ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﯿﺶ از ۱۰۰ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن، درﺧﺘﮑﺎری، ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی درﺧﺘﺎن، آﻣﻮزش اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﯾﺮه اﻟﻤﻌﺎرف ﮐﺎﻣﻼً ﻓﺎرﺳﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺳﻤﻮم ﮐﺸﺎورزی و آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ، آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ و ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺸﺎورزی راﻫﻨﻤﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و درﯾﺎﻓﺖ اﻧﻮاع ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺣﺪود ۸۰ ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺸﺎورزی، آب و ﺧﺎک، دام و ﻃﯿﻮر ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎو، ﺣﻮزﻩ آب و ﭼﺎﻩ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻩ ﮐﺸﯽ، ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ آﻣﻮزش

آگهی استخدام ممتازنیوز
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

تا این لحظه ۱۰نظر ثبت شده
 1. ارشادمرادی گفت:

  باسلام بندهذسال ۹۱درخواست وام پراوربندی دادم مراحل اداریشوانجام دادم تاقبل عیدنودهفت خبری نبودازجهاد کشاورزی بهم زنگ زدن بازم کارشناس جهاد به محل طرح آمدن تاییدش کردن خودمم فارغ تحصیل کشاورزیم توروخدا کمکمون کنی عمرمون بادرس خوندن رفت لاقل یه وام ازخیردرس بهمون برسه.استان کردستان شهرستان دیواندره۰۹۱۸۶۵۲۸۳۶۰

 2. مجید گفت:

  رحمتی …..من زمین دارم ۱۴۰۰ مترمخواهم پرورش طیور بزنم نیاز به وام دارم جهت ساخت دیوار کشی و یک بنا کوچک و شروع به فعا لیت پرورش ایا جهاد کشاورزی به من وام میدهد برای شروع چه باید کرد راهنمای کنید ممنون از لطف شما در ضمن در منطقه ابسرد هستم

 3. امین ارویی گفت:

  سند ملک کشاورزی که درختان ۹ساله داره وبرای گرفتن وام برا ی سیستم قطره ای که میگند سپرده باید داشته باشید پس سند ششدانگ به چه درد میخوره که ارزش کارشناس ملک ۵۰۰میلیون هست برای گرفتن وام سند ملکی پس بدرد نمیخوره نگید حمایت از کشاورز من اگه سپرده داشتم که وام نمیخواستم

 4. علیرضا گفت:

  سلام
  میخواستم بدونم ک بدون کارت پایان خدمت وام میدن برای دامداری ؟
  من از جهاد کشاورزی پرسیدم گفتن ک میدن ،خواستم ک از شما دوستانی ک تجربه این کار رو دارید میدونید چطوریه ؟

 5. نام شما... گفت:

  با سلام خدمت همه بنده ۳۳سالمه لیسانس دارم و هم کشاورزم به علت بیکاری و نقدینگی ازدواج هم نکردم مسولان محترم اگه بهم مقداری وام کشاورزی برای پرورش گاو بهم بدهید نه تنها خود را از فلاکت نجات میدهم بلکه برای عدده ای هم کار درست مکنم حتما منو یاری کنید با تشکر.

 6. اسیه نوتی زهی گفت:

  وان ۲۰میلیون تومانی میخوام

 7. آرش گفت:

  ما که تا حالا نگرفتیم.بخوایم بریم دنبالش.انقدر بهوونه. دروغ واست میبافن که ادم پشیمون میشه

 8. محمد على سميعى رشتى گفت:

  من در منطقه خورگام زمینى خریدم (از توابع رودبار) مقدارى بودجه داشتم که هزینه شد .مى خواهم باغ فندوق وگردو احداث کنم کارم نیمه کاره مانده ونیاز به وام دارم چون قصدم ترویج وابادانى وکار افرینى است در ضمن قصدم این است که دیگران را از تهران به انجا بیاورم جهت ابادانى بیشتر چون واقعا مردم محرومى دارد لطفا مرا یارى کنید ..کجا بروم وچکار کنم منتظر کار شناس شما هستم…۰۹۱۲۲۱۸۸۱۶۳

 9. فاضل گفت:

  وامهای دامداری شهرستان اهر کی پرداخت می شود!!!!!!!!!

 10. حسن علمی گفت:

  نظر به اینکه بنده در اوایل سال ۹۱ اقدام به وام دامهای شیری کرده ام و همه مدارک را تکمیل و مراحل را به طور کامل طی نموده ام اما تا بحال هیچ پولی دریافت نکرده ام.لذا از شما خواهشمند است اقدامات لازم را مبذول فرمایید.
  باتشکر فراوان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *