مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در قسمت اول کتاب موضوعاتی نظیر مبانی و منشأ اعتقاد به وحدت وجود، وحدت وجود انفسی، وحدت وجود آفاقی، رویکردهای مختلف در بحث وحدت وجود، مبانی وحدت وجود در هندوئیزم، وحدت وجود در ذهن و زبان غربیان، از فلسفه یونان تا نئوافلاطونیان، وحدت وجود در مسیحیت و بررسی اندیشه‌های بزرگان این دین در حوزه وحدت وجود و وحدت وجود در حکمت و عرفان اسلامی که به صورت پیوست وحدت وجود در سه مکتب الهی و زمینی بررسی شده و در آن به مبانی مباحث خردمندانه و شهودانه نگریسته شده است. در مباحث وحدت وجود در حکمت و عرفان اسلامی از اندیشمندان اسلامی مانند شیخ اشراق، ابن عربی، مولانا، صدرالمتألهین شیرازی نام برده شده است.


وحدت شهود بحث است که نویسنده آن را از دیدگاه علاءالدوله سمنانی، شیخ احمد سرهندی به بررسی گرفته است، در این میان مباحث تجلی و انوار الهی پایان‌بخش این کتاب است که در آن به مباحث اشراقی و تجلی آن در هنر و معماری اسلامی به صورت مبسوط نگریسته شده است.


نتایج نهایی تحقیق و آنچه به صورت مطالعات تطبیقی به دست آمده است کمک است به بسط بحث در سایر ادیان و مذاهب که تجلی‌گاه انوار الهی بوده‌اند. در حقیقت دفتر اول این مجموعه در بخشی حکمی به بررسی و تبیین اصول وحدت وجود و وحدت شهود در ادیان و حکم می‌پردازد. ادیانی چون مسیحیت، هندوئیزم و اسلام و ح‍ِک‍َمی چون حکمت یونانی و حکمت اسلامی، این مبحث تا آنجا فرو می‌رود که به اصل تجلی یعنی سریان نور وجود در مراتب حضور و ظهور رسد و از تجلی به مراتب و از مراتب به خیال و از خیال به تصویر آن در گستره هنر اسلامی (قوس نزول) و از آن به رمزگشایی عالمی که این هنر راوی آن است (قوس صعود)، که این مبحث به صورت مبسوط بررسی شده و به صورت علمی شکافته شده است.


در قسمت دوم کیمیای خیال از سری پژوهش های فرهنگ و هنر اسلامی است که به مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی پرداخته شده است. نویسنده آنرا در چهار فصل؛ از فصل هفتم با عنوان قوه خیال و عالم مثال، بازگشت گاه صور تجریدی هنر اسلامی؛ فصل هشتم، نورد تجلی رنگ و نور در نگارگری ایرانی و معماری اسلامی؛ فصل نهم، قدر (هندسه مقدس در معماری قدسی)؛ فصل دهم، نقد و نظر (نقد آرای خانم نجیب اوغلو در رد نظر سنت‌‌گرایان) همراه با فهرست منابع و مآخذ و تصاویر زیبا از معماری اسلامی، مساجد و نگارگری اسلامی، آورده است.

مؤلف در این کتاب به بیان‌شناسی عالم خیال در قرآن، قوه خیال و عالم مثال در فلسفه اسلامی، خیال در حکمت امام محمد غزالی، خیال در ذهن و زبان شیخ‌ اشراق، خیال در حکمت ابن عربی و خیال و زیبایی در اندیشه‌های صدرای شیرازی توجه داده است و با شکافتن آنان و نگریستن عمقی، پیوند بین عالم خیال و مثال و ذهن و عین در دنیای واقعی و فراواقعیتی دریافته است.


در بخش نور، تجلی رنگ و نور در نگارگری ایرانی و معماری اسلامی، به نور در آیینه مذاهب فانوس خیال در اندیشه‌های امام محمد غزالی، تجلی نور در نگارگری ایرانی ـ اسلامی، تجلی رنگ در هنر اسلامی، رنگ در اندیشه نجم‌‌الدین کبری، نجم رازی، علاء‌الدوله سمنانی، ابن هیثم، رنگ و نور در معماری اسلامی پرداخته است و با دقت تمام در تجلی نور در اشیاء و بازتاب انوار الهی در خیال و حرکت جوهری آن بر صفحه لوح دل و کاغذ و قلم، و یا معماری بلند و شکوه‌نگار اسلامی در شهرها، به زیبایی آن را شکافته و با کمک گرفتن از اندیشه بزرگان کاربردی‌اش کرده است.


بلخاری در بخش قدر (هندسه مقدس در معماری قدسی) به قدر در قرآن، قدر و هندسه، هنر مقدس در معنا و معماری، منابع و بنیانهای هندسه مقدس، به هنر مفهومی با دید اسلامی نگریسته و آن را به صورت زیبای آراسته است. هنری که قدسی است و تجلی جمال و کمال خداوند بر زمین و معماری و نگارگری مردانی است که انوار الهی بر دلهای پاک آنان تابیده است. زیباشناسی قدر در قرآن تجلی ادبی و علمی زیباشناختی جمال و حکمت الهی که در معماری اسلامی، نقش کمال را دارد.


در بخش آخر، نقد و نظری است، که به نقد آرای خاتم نجیب اوغلو در رد نظر سنت‌گرایان پرداخته است، که در جای خود جای تأمل و شناخت دوباره سنتهای بزرگ اسلامی را دارد که خود، زیبای جدید در معماری کهن است.

MehrNews Rss Feed

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ