مجوز چاپ ایران‌چک در بودجه

گردآوری توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز

بینا: دولت در لایحه بودجه ۹۳ خواستار مجوز برای ادامه چاپ ایران چک شد و به بانک ها هم تکلیف کرد تا شهریور ۹۳ یارانه سود تسهیلات اعطایی مانده از سال ۹۲ را بپردازند.

به گزارش ممتاز،  در تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۳ آمده است:ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﺳﺎل ، ﻣﺎﻧﺪه وﺟﻮه اداره ﺷﺪه و ﻳﺎراﻧﻪ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳـﺎن ﺳـﺎل از ﺳـﻮی ﺑﺎﻧﻜﻬـﺎی ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿـﻴﺎن ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺨﺸﻲ از آن ﭘﺮداﺧﺖ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ را ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮد ﺳﭙﺮده دوره ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری وﺟﻮه ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ، ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ردﻳﻒ درآﻣﺪی ۳۱۰۶۰۵ و ﻣﺒﺎﻟﻎ وﺻـﻮﻟﻲ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﺋﻲ (وجوه اداره شده) را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از وﺻﻮل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ردﻳﻒ درآﻣﺪی ۳۱۰۶۰۲ وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ای ﻣﺮﻛﺐ از ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر، وزرای اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ، ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠـﺎرت و ﺟﻬﺎدﻛﺸـﺎورزی و ر ﻳـیس کل بانک مرکزی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﺟﺎزه داده ﻣﻲ ﺷﻮد وﺟﻮه ﻣﺬﻛﻮر را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳـﺰی و ﻧﻈـﺎرت راﻫﺒـﺮدی ر ﻳـ ﻴﺲ ﺟﻤﻬـﻮر ا ز ﻣﺤـﻞ ردﻳـﻒ ۵۴۰۰۰۰-۴ ﺟـﺪول شماره ۹ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻳﺎ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻮه اداره ﺷﺪه، اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.

ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﺠﺎز اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را در زﻣﻴﻨﻪ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر اﻳﺮان ﭼﻚ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳـﺮان ﺑـﺎ ﻣﺴـﺪود ﻧﻤـﻮدن ﻣﻌـﺎدل رﻳﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻳﺮان چک های ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻫﻴﺄت ﻧﻈﺎرت اﻧﺪوﺧﺘﻪ اﺳﻜﻨﺎس ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۲۱) ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﻲ و ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﻴﻼت ارزی در ﺳﺎل ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻋﺪم اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺎﻟﺺ داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﺳﺖ.


شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *