مسلمانان با نقض حقوق بشر و اسلام هراسی مقابله کنند

در این ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ که روز شنبه نسخه ای از آن در اختیار ایرنا قرار گرفته است، به بیداری عدالتخواهانه و اسلامی در کشورهای مختلف از جمله بحرین و عربستان اشاره شده و آمده است: ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﻧﻔﻌﺎل و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ، در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ وﺑﺎﻟﺘﺒﻊ ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.

کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در این بیانیه ﺧﺎﻧﺪان آل سعود را ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺗﺤﻮﻻت ﻓﺮاﻣﻠﯽ دانسته که ﯾﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﯾﺎ ﻧﺎﻓﯽ وﺣﺪت اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﮔﺎه، ﻣﺮوج رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ است.

این کمیسیون تاکید کرده است: ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دردﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در روز ‘ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ’، ﺗﺼﻮﯾﺮ واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮی از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺼﻮﯾﺐﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﻼﻣﯿﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

در بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، به ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ و ﺗﮑﻔﯿﺮی ﻣﺘﻌﺪد در ﺳﻄﺢ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺮاق، ﺳﻮرﯾﻪ، اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن اشاره شده و آمده است: در این جنایات، اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺑﯿﮕﻨﺎه زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﮐﺎم ﻣﺮگ کشیده، اﻣﻮال زﯾﺎدی ﺗﺨﺮﯾﺐ و اﻣﻨﯿﺖ و ﺛﺒﺎت ﺟﻮاﻣﻊ را ﮐﻪ ﻻزﻣﮥ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ، ﻣﺨﺪوش شده است.

کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در بیانیه خود به ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم و آواره ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر و ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮداﯾﯿﺎن اﻓﺮاﻃﯽ و ﺣﺎﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ در ﻫﻨﺪ و ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ اشاره کرد و افزود: مسلمانان باید علاوه بر همبستگی، اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﻌﺎل و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار را در جهان ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ کنند.

این بیانیه ﻫم چنین ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ، ﺣﻮل ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت ﺑﺎ ﻋﻤﻮم ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺋﺘﻼفﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﻗﻀﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را اوﻟﻮﯾﺖ مسلمانان می داند ﺗﺎ هیچ کسی به راحتی نتواند حقوق آﻧﺎن را ﺗﻀﯿﯿﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ و دوﻟت ها ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﺑﺮای ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻮرﯾﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

چهاردهم مرداد ماه ۱۳۶۹ هجری شمسی روزی است ﮐﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﯽ تصویب شد و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻧﮕﺮش اﺳﻼم ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﮐﺮاﻣﺖ ﺑﺸﺮی ﺑه اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

اجتمام*۱۴۲۹ **‌۱۵۶۹

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۶۰۱۸۳


ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ