نرخ بیکاری پائیز ۱۰.۳درصد

گردآوری توسط گروه بیمه ممتاز نیوز

بینا: بر اساس یافته‌های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در پائیز ۹۲ رقم ۱۰.۳درصد بود و نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در کل کشور ۴۰٫۱ درصد به دست می‌آید.

به گزارش مرکز آمار ایران، خلاصه یافته‌های طرح آمارگیری نیروی کار ـ پاییز انتشار یافت.

نرخ مشارکت اقتصادی و تغییرات آن

نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد، چند درصد از جمعیت در سن کار، فعال؛ یعنی شاغل یا بیکار می باشند.

مطابق نتایج به دست آمده، در فصل پاییز نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کل کشور ۳۶٫۷ درصد بوده است.

این شاخص در بین مردان ۶۲٫۱ درصد و در بین زنان ۱۱٫۳ درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج نشان می‌دهد، درصد جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری است، به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی ۳۸٫۶ درصد و در نقاط شهری ۳۶٫۰ درصد بوده است.

در صورتی که جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، جمعیت در سن کار فرض شود، نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور ۴۰٫۱ درصد به دست می‌آید.

این شاخص در بین مردان ۶۸٫۱ درصد و در بین زنان ۱۲٫۳ درصد، در نقاط شهری ۳۹٫۱ درصد و در نقاط روستایی ۴۲٫۷ درصد به دست می‌آید.

مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه‌های سنی نشان می‌دهد بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی (۵۶٫۰ درصد) در گروه سنی ۳۴ـ۳۰ ساله بوده است.

این شاخص در بین مردان گروه سنی ۳۹ـ۳۵ ساله با ۹۴٫۲ درصد و زنان گروه سنی ۳۴ـ۳۰ ساله با ۱۹٫۵ درصد بیشترین مقادیر را به خود اختصاص داده‌اند.

بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد که در پاییز نسبت به پاییز این شاخص در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ۰٫۶ کاهش داشته است.

این شاخص در نقاط شهری ۰٫۵ درصد و در نقاط روستایی ۰٫۸ درصد کاهش داشته است. این شاخص در بین مردان ۱٫۱ درصد افزایش و در بین زنان ۲٫۲ درصد کاهش یافته است.

همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در پاییز نسبت به تابستان ، ۲٫۴ درصد کاهش داشته است. این شاخص در نقاط شهری ۲٫۲ درصد و در نقاط روستایی ۳٫۰ درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ در بین مردان ۲٫۶ درصد و در بین زنان نیز ۲٫۳ درصد کاهش داشته است.

تغییرات فصلی نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر و ۱۵ ساله و بیشتر در جدول ۲ـ۱ نشان داده شده است.

نرخ بیکاری و تغییرات آن

شاخص نرخ بیکاری نشان می‌دهد چند درصد از جمعیت فعال، بیکار می باشند. در مقابل نرخ اشتغال نشان می‌دهد چند درصد از جمعیت فعال، شاغل می باشند. بنابراین، بررسی نرخ بیکاری به طور ضمنی بررسی نرخ اشتغال نیز می‌باشد.

براساس نتایج به دست آمدن در فصل پاییز، نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کل کشور ۱۰٫۳ درصد بوده است. این شاخص در بین مردان ۸٫۵ درصد و در بین زنان ۲۰٫۳ درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که نرخ بیکاری در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی است، به طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری ۱۱٫۷ درصد و در نقاط روستایی ۶٫۹ درصد است. چنانچه جمعیت فعال، ۱۵ ساله و بیشتر در نظر گرفته شود، نرخ بیکاری همان جمعیت ۱۰٫۳ درصد به دست می‌آید.

مقایسه نرخ بیکاری در گروه‌های سنی نشان می‌دهد بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۴ـ۲۰ ساله با ۲۵٫۸ درصد بوده است. بررسی این شاخص در بین مردان و زنان نشان می‌دهد همین گروه سنی در بین مردان با ۲۱٫۸ درصد و در بین زنان با ۴۶٫۸ درصد بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که این شاخص در پاییز نسبت به پاییز ، ۰٫۸ درصد کاهش یافته است. این نرخ در نقاط شهری ۰٫۸ درصد و در نقاط روستایی ۱٫۱ درصد کاهش داشته است. همچنین در بین مردان ۱٫۲ درصد کاهش و در بین زنان ۲٫۸ درصد افزایش یافته است.

نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در پاییز نسبت به تابستان ، ۰٫۱ درصد کاهش یافته است. این شاخص در نقاط شهری ۰٫۳ درصد کاهش و در نقاط روستایی ۰٫۷ درصد افزایش یافته است. همچنین تغییرات این نرخ در بین مردان ۰٫۴ درصد افزایش و در بین زنان نیز ۰٫۷ درصد کاهش یافته است.

تغییرات فصلی نرخ بیکاری در جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در جدول ۴ـ۱ نشان داده شده است.

نسبت اشتغال

نسبت اشتغال نشان می‌دهد که چند درصد جمعیت واقع در سن کار، شاغل می باشند. نتایج به دست آمده در فصل پاییز نشان می‌دهد نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ۳۲٫۹ درصد بوده است.

این نسبت برای مردان به مراتب بیشتر از زنان بوده است، به طوری که نسبت مذکور در بین مردان ۵۶٫۸ و در بین زنان ۹٫۰ به دست آمده است.

همچنین نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است، به نحوی که این نسبت در نقاط روستایی ۳۶٫۰ درصد و در نقاط شهری ۳۱٫۷ درصد بوده است.

سهم اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی

بررسی میزان اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت نشان می‌دهد، بیشترین درصد شاغلان در بخش خدمات و کمترین درصد شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند، به طوری که سهم شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر در بخش خدمات ۴۸٫۰ درصد در بخش صنعت ۳۴٫۵ درصد و در بخش کشاورزی ۱۷٫۵ درصد بوده است.

سهم اشتغال در بخش‌های عمومی و خصوصی

بررسی وضع شغلی شاغلان نشان می‌دهد درصد شاغلان در بخش خصوصی (کارفرمایان، کارکنان مستقل، مزد و حقوق‌بگیران بخش خصوصی و تعاونی و کارکنان فامیلی بدون مزد) بیش از درصد شاغلان در بخش عمومی (مزد و حقوق‌بگیران بخش عمومی) است، به طوری که سهم اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در بخش خصوصی ۸۳٫۱ درصد و در بخش عمومی ۱۶٫۹ درصد بوده است. همین وضعیت در بین مردان و زنان و نقاط شهری و روستایی ملاحظه می‌شود.

اشتغال ناقص

نرخ اشتغال ناقص نشان می‌دهد چند درصد جمعیت فعال دارای اشتغال ناقص می باشند. براساس نتایج به دست آمده در فصل پاییز ۸٫۳ درصد از جمعیت فعال اقتصادی ۱۰ ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این شاخص در بین مردان ۹٫۱ درصد و در بین زنان ۳٫۹ درصد و همچنین در نقاط شهری ۶٫۹ درصد و در نقاط روستایی ۱۱٫۸ درصد بوده است.

سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد، چند درصد جمعیت شاغل، دارای اشتغال ناقص می باشند. براساس نتایج به دست آمده، ۹٫۲ درصد از شاغلان دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این نسبت در بین مردان ۹٫۹ درصد و در بین زنان ۴٫۹ درصد و همچنین در نقاط شهری ۷٫۸ درصد و در نقاط روستایی ۱۲٫۶ درصد بوده است.

نرخ مقدار اشتغال ناقص نشان می‌دهد، چند درصد از زمان بالقوه کار شاغلان را مقدار اشتغال ناقص تشکیل می‌دهد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد ۳٫۷ درصد زمان بالقوه کار شاغلان را مقدار اشتغال ناقص تشکیل می‌دهد. این شاخص در بین مردان ۳٫۸ درصد و در بین زنان ۲٫۸ درصد و همچنین در نقاط شهری ۳٫۰ درصد و در نقاط روستایی ۵٫۴ درصد بوده است.

شاخص‌های عمده نیروی کار به تفکیک استان

بررسی نرخ مشارکت اقتصادی در بین استان‌های کشور نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در در استان‌های اردبیل با ۴۳٫۱ درصد در جایگاه اول قرار دارد و بعد از آن استان آذربایجان غربی با ۴۱٫۵ درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

در مقابل استان سیستان و بلوچستان با ۲۸٫۷ درصد پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور ۳۶٫۷ درصد به دست آمده است.

نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کل کشور ۱۰٫۳ درصد به دست آمده است. مقایسه این شاخص در بین استان‌ها نشان می‌دهد، استان لرستان با ۱۸٫۹ درصد بالاترین نرخ بیکاری را داشته و بعد از آن استان کردستان با ۱۶٫۱ درصد قرار گرفته است. از سوی دیگر پایین‌ترین نرخ بیکاری با ۴٫۰ درصد مربوط به استان گلستان است.

مقایسه نسبت اشتغال در بین استان‌های کشور نشان می‌دهد استان اردبیل با ۳۷٫۶ درصد بالاترین نسبت اشتغال را به خود اختصاص داده است و استان سیستان و بلوچستان با ۲۴٫۷ درصد پایین‌ترین نسبت اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند. نسبت اشتغال در کل کشور ۳۲٫۹ درصد بوده است.

مقایسه استان‌ها به لحاظ بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد در استان خراسان جنوبی بیشترین شاغلان (۳۹٫۲ درصد) در بخش کشاورزی مشغول بوده‌اند و در مقابل استان تهران با ۱٫۴ درصد کمترین شاغلان در بخش کشاورزی را داشته است. شاغلان بخش کشاورزی در کل کشور ۱۷٫۵ درصد بوده است. در بخش صنعت، استان یزد با ۴۶٫۸ درصد بیشترین و استان بوشهر با ۲۴٫۲ درصد کمترین درصد شاغلان را به خود اختصاص داده‌اند. سهم شاغلان در این بخش در کل کشور ۳۴٫۵ درصد بوده است. همچنین در بخش خدمات، استان تهران با ۶۳٫۱ درصد بالاترین و استان خراسان شمالی با ۳۴٫۷ درصد پایین‌ترین درصد شاغلان در بخش خدمات را به خود اختصاص داده‌اند. سهم شاغلان در این بخش در کل کشور ۴۸٫۰ درصد بوده است.

مقایسه سهم اشتغال ناقص در بین استان‌ها نشان می‌دهد، استان ایلام با ۲۰٫۵ درصد بالاترین سهم اشتغال ناقص جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر را به خود اختصاص داده است. این رقم در استان یزد با ۲٫۰ درصد کمتر از استان‌های دیگر است. این شاخص برای کل کشور ۹٫۲ درصد بوده است.


شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ