جدول نحوه محاسبه «بیمه بیکاری» متاهلین و مجردین

در خصوص نحوه محاسبه بیمه بیکاری باید گفت میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار، معادل ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه فرد بیمه‌شده است که در جدول محاسبه بیمه بیکاری زیر می توانید مشاهده نمایید.
همچنین در این باره که طبق قانون تامین اجتماعی «کمک بها ازدواج» به چه اشخاصی تعلق می‌گیرد؟ باید گفت که بر اساس قانون تامین اجتماعی، کمک بها ازدواج به اشخاصی تعلق می‌گیرد که حاوی شرایط ذیل باشند:

بیمه بیکاری اشخاص متاهل و مجرد چگونه محاسبه می‌شود؟

این می‌تواند سوال بسیاری از بیمه‌شدگان مشمول بیمه بیکاری باشد که در پاسخ به این گروه از مخاطبان باید گفت: میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار، معادل ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه فرد بیمه‌شده است.
باید افزود: البته به مقرری اشخاص متاهل یا متکفل، (تا حداکثر چهار نفر از اشخاص تحت تکفل) به ازاء هر یک از آنها به میزان ۱۰ درصد حداقل دستمزد افزوده خواهد شد، اما در هر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد کمتر و از ۸۰ درصد مزد و حقوق وی بیشتر باشد.

جدول محاسبه بیمه بیکاری:

سابقه پرداخت حق بیمهمدت زمان پرداخت مقرری بیمه بیکاری
برای مجردینبرای متاهلین و متکلفین
از ۶ ماه تا ۲۴ ماه ‌۶ ماه۱۲ ماه
از ۲۵ ماه تا ۱۲۰ ماه۱۲ ماه۱۸ ماه
از ۱۲۱ ماه تا ۱۸۰ ماه۱۸ ماه۲۶ ماه
از ۱۸۱ ماه تا ۲۴۰ ماه۲۶ ماه۳۶ ماه
از ۲۴۱ ماه به بالا۳۶ ماه۵۰ ماه

 

همچنین در این باره که طبق قانون تامین اجتماعی «کمک بها ازدواج» به چه اشخاصی تعلق می‌گیرد؟ باید گفت که بر اساس قانون تامین اجتماعی، کمک بها ازدواج به اشخاصی تعلق می‌گیرد که حاوی شرایط ذیل باشند:
۱ بیمه شده طی پنج سال پیش از تاریخ ازدواج، حداقل به مدت ۷۲۰ روز سابقه کار داشته و حق بیمه این مدت را پرداخته باشد.
۲ در تاریخ ازدواج، روابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد (به جز دوران نظام وظیفه)
۳ ازدواج اول و دائم بوده و در دفاتر رسمی ثبت شده باشد.
در مورد نحوه محاسبه «مبلغ کمک بها کفن و دفن» نیز می‌توان گفت: مبلع بها کفن و دفن معادل حداقل دستمزد مشمول کسر حق بیمه زمان فوت بیمه شده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

X