«کلاه پهلوی» از این جمعه روی آنتن شبکه یک

گروه ۱گروه ۲گروه ۳گروه ۴گروه ۵گروه ۶گروه ۷گروه ۸گروه ۹گروه ۱۰گروه ۱۱گروه ۱۲گروه ۱۳گروه ۱۴گروه ۱۵گروه ۱۶گروه ۱۷گروه ۱۸گروه ۱۹گروه ۲۰
جیانگمن، چین
ست شماری زمان
ایران ایران
ایتالیا ایتالیا
۳
۱
۲۰ – ۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۲۵ – ۲۳ – ۲۳ – ۲۳
۰۳/۱۰
۱۲:۳۰
چین چین
آلمان آلمان
۲
۳
۲۱ – ۲۱ – ۲۵ – ۲۵ – ۱۱
۲۵ – ۲۵ – ۱۹ – ۱۹ – ۱۵
۰۳/۱۰
۱۶:۳۰
ایتالیا ایتالیا
آلمان آلمان
۳
۰
۲۵ – ۳۰ – ۲۵
۲۱ – ۲۸ – ۲۳
۰۳/۱۱
۱۲:۳۰
چین چین
ایران ایران
۰
۳
۲۲ – ۱۸ – ۲۱
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۰۳/۱۱
۱۶:۳۰
آلمان آلمان
ایران ایران
۰
۳
۲۸ – ۲۷ – ۲۰
۳۰ – ۲۹ – ۲۵
۰۳/۱۲
۱۲:۳۰
چین چین
ایتالیا ایتالیا
۰
۳
۲۱ – ۱۳ – ۲۳
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۰۳/۱۲
۱۶:۳۰

مندوزا، آرژانتین
ست شماری زمان
کانادا کانادا
بلغارستان بلغارستان
۱
۳
۲۰ – ۲۴ – ۲۵ – ۱۷
۲۵ – ۲۶ – ۱۹ – ۲۵
۰۳/۱۱
۰۱:۴۰
آرژانتین آرژانتین
پرتغال پرتغال
۳
۰
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۱۷ – ۲۱ – ۲۱
۰۳/۱۱
۰۴:۴۰
کانادا کانادا
پرتغال پرتغال
۳
۰
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۲۰ – ۲۳ – ۱۶
۰۳/۱۲
۰۱:۴۰
آرژانتین آرژانتین
بلغارستان بلغارستان
۳
۰
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۱۶ – ۲۱ – ۲۳
۰۳/۱۲
۰۴:۴۰
پرتغال پرتغال
بلغارستان بلغارستان
۳
۱
۲۵ – ۱۹ – ۲۸ – ۲۵
۲۱ – ۲۵ – ۲۶ – ۲۳
۰۳/۱۲
۲۳:۴۰
آرژانتین آرژانتین
کانادا کانادا
۱
۳
۲۱ – ۲۷ – ۲۵ – ۲۴
۲۵ – ۲۹ – ۱۶ – ۲۶
۰۳/۱۳
۰۲:۴۰

کاتوویس، لهستان
ست شماری زمان
آمریکا آمریکا
برزیل برزیل
۰
۳
۲۲ – ۲۲ – ۲۳
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۰۳/۱۰
۲۰:۰۰
لهستان لهستان
استرالیا استرالیا
۳
۱
۲۵ – ۲۴ – ۲۵ – ۲۵
۱۵ – ۲۶ – ۲۱ – ۱۴
۰۳/۱۰
۲۳:۰۰
برزیل برزیل
استرالیا استرالیا
۳
۲
۳۲ – ۲۵ – ۲۵ – ۲۷ – ۱۵
۳۴ – ۱۶ – ۱۹ – ۲۹ – ۱۳
۰۳/۱۱
۱۶:۳۰
لهستان لهستان
آمریکا آمریکا
۳
۲
۱۷ – ۳۴ – ۲۶ – ۲۵ – ۱۵
۲۵ – ۳۲ – ۲۸ – ۲۳ – ۹
۰۳/۱۱
۱۹:۳۰
استرالیا استرالیا
آمریکا آمریکا
۱
۳
۲۵ – ۲۵ – ۱۶ – ۱۶
۱۹ – ۲۷ – ۲۵ – ۲۵
۰۳/۱۲
۱۶:۳۰
لهستان لهستان
برزیل برزیل
۱
۳
۲۵ – ۱۵ – ۲۱ – ۱۷
۲۲ – ۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۰۳/۱۲
۱۹:۳۰

نووی‌ساد، صربستان
ست شماری زمان
صربستان صربستان
ژاپن ژاپن
۱
۳
۱۷ – ۱۲ – ۲۶ – ۱۷
۲۵ – ۲۵ – ۲۴ – ۲۵
۰۳/۱۰
۱۹:۳۰
فرانسه فرانسه
روسیه روسیه
۳
۱
۲۵ – ۲۵ – ۲۰ – ۲۵
۱۹ – ۲۲ – ۲۵ – ۲۳
۰۳/۱۰
۲۲:۳۰
ژاپن ژاپن
روسیه روسیه
۱
۳
۲۲ – ۲۵ – ۱۹ – ۲۳
۲۵ – ۲۳ – ۲۵ – ۲۵
۰۳/۱۱
۱۸:۳۰
صربستان صربستان
فرانسه فرانسه
۱
۳
۱۲ – ۲۲ – ۲۵ – ۲۰
۲۵ – ۲۵ – ۲۰ – ۲۵
۰۳/۱۱
۲۱:۳۰
ژاپن ژاپن
فرانسه فرانسه
۱
۳
۲۲ – ۲۷ – ۱۹ – ۱۵
۲۵ – ۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۰۳/۱۲
۱۸:۳۰
صربستان صربستان
روسیه روسیه
۲
۳
۲۵ – ۲۴ – ۲۳ – ۲۵ – ۱۰
۲۰ – ۲۶ – ۲۵ – ۲۲ – ۱۵
۰۳/۱۲
۲۱:۳۰

نینگبو، چین
ست شماری زمان
فرانسه فرانسه
لهستان لهستان
۰
۰
۰۳/۱۷
۱۲:۳۰
چین چین
بلغارستان بلغارستان
۰
۰
۰۳/۱۷
۱۶:۰۰
لهستان لهستان
بلغارستان بلغارستان
۰
۰
۰۳/۱۸
۱۲:۳۰
چین چین
فرانسه فرانسه
۰
۰
۰۳/۱۸
۱۶:۰۰
بلغارستان بلغارستان
فرانسه فرانسه
۰
۰
۰۳/۱۹
۱۲:۳۰
چین چین
لهستان لهستان
۰
۰
۰۳/۱۹
۱۶:۰۰

اوفا، روسیه
ست شماری زمان
ایتالیا ایتالیا
آمریکا آمریکا
۰
۰
۰۳/۱۷
۱۵:۳۰
روسیه روسیه
پرتغال پرتغال
۰
۰
۰۳/۱۷
۱۸:۳۰
ایتالیا ایتالیا
پرتغال پرتغال
۰
۰
۰۳/۱۸
۱۵:۳۰
روسیه روسیه
آمریکا آمریکا
۰
۰
۰۳/۱۸
۱۸:۳۰
پرتغال پرتغال
آمریکا آمریکا
۰
۰
۰۳/۱۹
۱۵:۳۰
روسیه روسیه
ایتالیا ایتالیا
۰
۰
۰۳/۱۹
۱۸:۳۰

توکیو، ژاپن
ست شماری زمان
برزیل برزیل
ایران ایران
۳
۲
۲۳ – ۲۵ – ۲۱ – ۳۳ – ۱۵
۲۵ – ۱۶ – ۲۵ – ۳۱ – ۱۰
۰۳/۱۷
۱۱:۱۰
ژاپن ژاپن
آرژانتین آرژانتین
۰
۰
۰۳/۱۷
۱۴:۴۰
آرژانتین آرژانتین
ایران ایران
۰
۰
۰۳/۱۸
۱۰:۴۰
ژاپن ژاپن
برزیل برزیل
۰
۰
۰۳/۱۸
۱۴:۱۰
آرژانتین آرژانتین
برزیل برزیل
۰
۰
۰۳/۱۹
۱۰:۴۰
ژاپن ژاپن
ایران ایران
۰
۰
۰۳/۱۹
۱۴:۱۰

اوتاوا، کانادا
ست شماری زمان
آلمان آلمان
صربستان صربستان
۰
۰
۰۳/۱۸
۰۱:۱۰
کانادا کانادا
استرالیا استرالیا
۰
۰
۰۳/۱۸
۰۴:۱۰
صربستان صربستان
استرالیا استرالیا
۰
۰
۰۳/۱۹
۰۰:۴۰
کانادا کانادا
آلمان آلمان
۰
۰
۰۳/۱۹
۰۳:۴۰
استرالیا استرالیا
آلمان آلمان
۰
۰
۰۳/۱۹
۲۱:۴۰
کانادا کانادا
صربستان صربستان
۰
۰
۰۳/۲۰
۰۰:۴۰

گوندومار، پرتغال
ست شماری زمان
برزیل برزیل
صربستان صربستان
۰
۰
۰۳/۲۴
۲۱:۳۰
پرتغال پرتغال
چین چین
۰
۰
۰۳/۲۵
۰۰:۳۰
برزیل برزیل
چین چین
۰
۰
۰۳/۲۵
۱۹:۳۰
پرتغال پرتغال
صربستان صربستان
۰
۰
۰۳/۲۵
۲۲:۳۰
چین چین
صربستان صربستان
۰
۰
۰۳/۲۶
۱۸:۳۰
پرتغال پرتغال
برزیل برزیل
۰
۰
۰۳/۲۶
۲۱:۳۰

وارنا، بلغارستان
ست شماری زمان
ژاپن ژاپن
ایتالیا ایتالیا
۰
۰
۰۳/۲۴
۱۸:۳۰
بلغارستان بلغارستان
استرالیا استرالیا
۰
۰
۰۳/۲۴
۲۲:۱۰
استرالیا استرالیا
ایتالیا ایتالیا
۰
۰
۰۳/۲۵
۱۸:۳۰
بلغارستان بلغارستان
ژاپن ژاپن
۰
۰
۰۳/۲۵
۲۲:۱۰
ژاپن ژاپن
استرالیا استرالیا
۰
۰
۰۳/۲۶
۱۸:۳۰
ایتالیا ایتالیا
بلغارستان بلغارستان
۰
۰
۰۳/۲۶
۲۲:۱۰

ارومیه، ایران
ست شماری زمان
روسیه روسیه
لهستان لهستان
۰
۰
۰۳/۲۴
۱۵:۳۰
ایران ایران
کانادا کانادا
۰
۰
۰۳/۲۴
۱۸:۳۰
روسیه روسیه
کانادا کانادا
۰
۰
۰۳/۲۵
۱۵:۳۰
ایران ایران
لهستان لهستان
۰
۰
۰۳/۲۵
۱۸:۳۰
لهستان لهستان
کانادا کانادا
۰
۰
۰۳/۲۶
۱۵:۳۰
ایران ایران
روسیه روسیه
۰
۰
۰۳/۲۶
۱۸:۳۰

کن، فرانسه
ست شماری زمان
آمریکا آمریکا
آرژانتین آرژانتین
۰
۰
۰۳/۲۴
۱۹:۳۰
فرانسه فرانسه
آلمان آلمان
۰
۰
۰۳/۲۴
۲۲:۳۰
آمریکا آمریکا
آلمان آلمان
۰
۰
۰۳/۲۵
۱۹:۳۰
فرانسه فرانسه
آرژانتین آرژانتین
۰
۰
۰۳/۲۵
۲۲:۳۰
آرژانتین آرژانتین
آلمان آلمان
۰
۰
۰۳/۲۶
۱۶:۳۰
فرانسه فرانسه
آمریکا آمریکا
۰
۰
۰۳/۲۶
۱۹:۳۰

هافمن استیتز، آمریکا
ست شماری زمان
کانادا کانادا
چین چین
۰
۰
۰۴/۰۱
۰۲:۳۰
آمریکا آمریکا
ژاپن ژاپن
۰
۰
۰۴/۰۱
۰۵:۳۰
ژاپن ژاپن
چین چین
۰
۰
۰۴/۰۱
۲۳:۳۰
آمریکا آمریکا
کانادا کانادا
۰
۰
۰۴/۰۲
۰۵:۰۰
کانادا کانادا
ژاپن ژاپن
۰
۰
۰۴/۰۲
۲۱:۳۰
آمریکا آمریکا
چین چین
۰
۰
۰۴/۰۳
۰۲:۰۰

میلانو، ایتالیا
ست شماری زمان
لهستان لهستان
آرژانتین آرژانتین
۰
۰
۰۳/۳۱
۱۹:۳۰
ایتالیا ایتالیا
صربستان صربستان
۰
۰
۰۳/۳۱
۲۲:۳۰
لهستان لهستان
صربستان صربستان
۰
۰
۰۴/۰۱
۱۹:۳۰
ایتالیا ایتالیا
آرژانتین آرژانتین
۰
۰
۰۴/۰۱
۲۲:۳۰
آرژانتین آرژانتین
صربستان صربستان
۰
۰
۰۴/۰۲
۱۹:۳۰
ایتالیا ایتالیا
لهستان لهستان
۰
۰
۰۴/۰۲
۲۲:۳۰

اردبیل، ایران
ست شماری زمان
فرانسه فرانسه
استرالیا استرالیا
۰
۰
۰۳/۳۱
۱۵:۳۰
ایران ایران
پرتغال پرتغال
۰
۰
۰۳/۳۱
۱۸:۳۰
فرانسه فرانسه
پرتغال پرتغال
۰
۰
۰۴/۰۱
۱۵:۳۰
ایران ایران
استرالیا استرالیا
۰
۰
۰۴/۰۱
۱۸:۳۰
پرتغال پرتغال
استرالیا استرالیا
۰
۰
۰۴/۰۲
۱۵:۳۰
ایران ایران
فرانسه فرانسه
۰
۰
۰۴/۰۲
۱۸:۳۰

کویابا، برزیل
ست شماری زمان
آلمان آلمان
روسیه روسیه
۰
۰
۰۴/۰۱
۰۱:۳۰
برزیل برزیل
بلغارستان بلغارستان
۰
۰
۰۴/۰۱
۰۴:۳۰
بلغارستان بلغارستان
روسیه روسیه
۰
۰
۰۴/۰۲
۰۱:۳۰
برزیل برزیل
آلمان آلمان
۰
۰
۰۴/۰۲
۰۴:۳۰
آلمان آلمان
بلغارستان بلغارستان
۰
۰
۰۴/۰۳
۰۱:۳۰
برزیل برزیل
روسیه روسیه
۰
۰
۰۴/۰۳
۰۴:۳۰

بریزبن، استرالیا
ست شماری زمان
چین چین
آرژانتین آرژانتین
۰
۰
۰۴/۰۷
۱۱:۳۰
استرالیا استرالیا
روسیه روسیه
۰
۰
۰۴/۰۷
۱۴:۳۰
آرژانتین آرژانتین
روسیه روسیه
۰
۰
۰۴/۰۸
۱۰:۳۰
استرالیا استرالیا
چین چین
۰
۰
۰۴/۰۸
۱۳:۳۰
چین چین
روسیه روسیه
۰
۰
۰۴/۰۹
۰۷:۳۰
استرالیا استرالیا
آرژانتین آرژانتین
۰
۰
۰۴/۰۹
۱۰:۳۰

برازیلیا، برزیل
ست شماری زمان
ایتالیا ایتالیا
کانادا کانادا
۰
۰
۰۴/۰۸
۰۰:۳۰
برزیل برزیل
فرانسه فرانسه
۰
۰
۰۴/۰۸
۰۳:۳۰
فرانسه فرانسه
ایتالیا ایتالیا
۰
۰
۰۴/۰۹
۰۰:۳۰
برزیل برزیل
کانادا کانادا
۰
۰
۰۴/۰۹
۰۳:۳۰
کانادا کانادا
فرانسه فرانسه
۰
۰
۰۴/۰۹
۲۳:۳۰
برزیل برزیل
ایتالیا ایتالیا
۰
۰
۰۴/۱۰
۰۲:۳۰

پلوودیو، بلغارستان
ست شماری زمان
ایران ایران
صربستان صربستان
۰
۰
۰۴/۰۷
۱۸:۳۰
بلغارستان بلغارستان
آمریکا آمریکا
۰
۰
۰۴/۰۷
۲۲:۱۰
آمریکا آمریکا
صربستان صربستان
۰
۰
۰۴/۰۸
۱۸:۳۰
بلغارستان بلغارستان
ایران ایران
۰
۰
۰۴/۰۸
۲۲:۱۰
ایران ایران
آمریکا آمریکا
۰
۰
۰۴/۰۹
۱۸:۳۰
بلغارستان بلغارستان
صربستان صربستان
۰
۰
۰۴/۰۹
۲۲:۱۰

لایپزیگ، آلمان
ست شماری زمان
لهستان لهستان
ژاپن ژاپن
۰
۰
۰۴/۰۷
۲۰:۰۰
آلمان آلمان
پرتغال پرتغال
۰
۰
۰۴/۰۷
۲۳:۰۰
آلمان آلمان
لهستان لهستان
۰
۰
۰۴/۰۸
۲۰:۰۰
پرتغال پرتغال
ژاپن ژاپن
۰
۰
۰۴/۰۸
۲۳:۰۰
آلمان آلمان
ژاپن ژاپن
۰
۰
۰۴/۰۹
۱۶:۳۰
لهستان لهستان
پرتغال پرتغال
۰
۰
۰۴/۰۹
۱۹:۳۰

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ