برچسب: ارگ بم

دیدنی های استان کرمان

دیدنی های استان کرمان

استان کرمان بزرگترین استان ایران است و شهر کرمان از شهرهای تاریخی کشورمان می باشد که در ابتدا به نامهای کارمانیا ،ژرمانیا و گواشیر یعنی کوره اردشیر خوانده میشده است.این شهر که در قدیم شش …