برچسب: شه؟

نخریم، ارزون می شه؟

نخریم، ارزون می شه؟

علی حق: این گزاره از دو بعد جای بحث دارد. اول این که آیا واقعا همه گران فروشی می کنند یا این که ما داریم آرام آرام طعم واقعی شدن قیمت ها را که طراحان …