برچسب: میزان سوخت و ساز پایه

در حالت استراحت چند کالری می‌سوزانید؟

در حالت استراحت چند کالری می‌سوزانید؟

سوزاندن کالری نقش مهمی در از دست دادن چربی‌ها دارد، و تا موقعی که شما میزان زیادی فعالیت‌های شدید انجام می‌دهید، بدنتان هیچ وقت از سوزاندن کالری دست بر نمی‌دارد. در هنگام دراز کشیدن، میزان …
بستن تبلیغ