برچسب: پيشگام

فارس پیشگام در خاک ورزی حفاظتی

فارس پیشگام در خاک ورزی حفاظتی

شیراز / واحد مرکزی خبر / اقتصادی ۲۲۴ هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان فارس امسال به شیوه خاک ورزی حفاظتی کشت شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۸۵ درصد افزایش دارد …
بستن تبلیغ