برچسب: گويم

با تو می گویم

با تو می گویم

با تو می گویم بفهم داری چی می خونی!!!!!! (( با تو می گویم)) حرف است و خطاب ؛ حرف دل من ‌‌، دل تو و او. خطابش منم ، تویی و اوست و ………. …