برچسب: sanjesh.org

مراحل انتخاب رشته‌ی اینترنتی sanjesh.org

مراحل انتخاب رشته‌ی اینترنتی sanjesh.org

اطمینان از مطالعه‌ی دقیق دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته توصیه: به‌دلیل این‌که بعد از چاپ دفترچه ممکن است برخی رشته‌ها حذف یا اضافه گردد، لذا ضرورت دارد داوطلبان پیگیر اطلاعیه‌های اصلاحیه‌ی دفترچه از سایت سازمان باشند …
بستن تبلیغ