آیین نامه نحوه راه اندازی مدارس قرآنی ابلاغ شد

آیین نامه نحوه راه اندازی مدارس قرآنی ابلاغ شد

جام جم آنلاین: آیین نامه نحوه راه اندازی مدارس قرآنی موضوع مصوبه هشتصد و شصت و یکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش با امضای دکتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور و رئیس این شورا ابلاغ شد.

به گزارش روز شنبه جام جم آنلاین به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ، شورای عالی آموزش و پرورش در هشتصدو شصت و یکمین جلسه خود در تاریخ ۲ خردادماه سال ۹۱ ، آیین نامه نحوه راه اندازی مدارس قرآنی را به شرح زیر اصلاح کرد.

با عنایت به نقش آموزش وپرورش درفراهم آوردن زمینه تربیت پذیری دانش آموزان ، مبتنی برمعارف انسان ساز قرآن کریم وسیره تعالی بخش پیامبراکرم(ص) وائمه معصومین(ع) وبا توجه به ضرورت تقویت وتعمیق شایستگی ها ومهارت های پایه تربیت قرآنی دانش آموزان ودر راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین  ،شورای عالی آموزش وپرورش مقرر می دارد:

وزارت آموزش وپرورش با رعایت نکات زیر نسبت به راه اندازی «مدارس قرآنی» درهر یک از دوره های تحصیلی اقدام نماید:
ماده ۱- مدارس قرآنی به مدارسی اطلاق می شود که درآن دانش آموزان مستعد وعلاقمند، علاوه بر برنامه رسمی وساعات مقرر درجداول مواد درسی دوره ها و رشته های مختلف تحصیلی ، حداکثر شش جلسه آموزشی درهفته، معارف،  شایستگی ها ومهارت های تکمیلی قرآنی را فرا می گیرند.

تبصره ۱- مدارس دولتی وغیردولتی درتمام دوره های تحصیلی، با اولویت دوره ابتدایی، می توانند ، با رعایت مفاد این آیین نامه و براساس دستورالعملی که وزارت آموزش وپرورش تدوین وابلاغ می نماید، نسبت به اجرای این مصوبه اقدام کنند.

تبصره ۲-مجوز تاسیس این مدارس برابر ضوابط، به درخواست اداره کل آموزش وپرورش استان وموافقت معاونت پرورشی وفرهنگی صادر می شود.

ماده ۲-اهداف مدارس قرآنی، علاوه بر اهداف مصوب دوره های تحصیلی، عبارت است از:
الف) زمینه سازی برای تربیت قرآنی دانش آموزان

ب) رشد وتوسعه معارف ، مفاهیم وسوادقرآنی دانش آموزان

ج) فراهم آوردن زمینه حفظ آیات، تدبر درآنها وتوانایی بهره گیری از آموزه های قرآن کریم در زندگی فردی واجتماعی .

د) ارتقای جایگاه مدرسه به کانون تربیتی محله واعتلای فرهنگ وتربیت قرآنی درجامعه.

ماده ۳- فضای آموزشی وتربیتی حاکم برمدرسه ، منابع ومناسبات انسانی، روش های یاددهی -یادگیری، شیوه های ارزشیابی ، مدیریت آموزشی ورهبری تربیتی جاری درمدرسه ، باید با الهام ازتعالیم حیات بخش قرآن کریم، زمینه تربیت پذیری وتقویت اخلاق قرآنی دانش آموزان را بیش از پیش فراهم آورند.

ماده ۴-راهنمای برنامه و برنامه های آموزشی وتربیتی ومحتوای فعالیت های تکمیلی ومهارتی این مدارس، مبتنی برمفاد سند تحول بنیادین آموزش وپرورش باهمکاری معاونت پرورشی وفرهنگی ،تدوین وپس از بررسی وتایید کمیسیون برنامه های درسی وتربیتی، ابلاغ می شود. این برنامه به برنامه وسرجمع ساعات درس قرآن درپایه مربوط اضافه می شود وعنوان مستقلی برای آن منظور نخواهد شد.

تبصره- محتوای آموزشی وتربیتی این مدارس همسو با برنامه های درسی شامل برنامه ها وفعالیت های تقویت روخوانی، قرائت ،درک مفاهیم ومعارف قرآنی، حفظ قرآن کریم وفعالیت های تربیتی قرآنی می باشد.

ماده ۵- چگونگی ارزشیابی تربیتی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان این مدارس در راهنمای برنامه درسی موضوع ماده ۴ این آیین نامه تعیین می شود.

ماده ۶- به دانش آموزان این مدارس،علاوه بر مدرک تحصیلی رسمی ، پس از کسب موفقیت دربرنامه های مقرر، برابرضوابط، گواهینامه اعطا می شود.

ماده ۷-منابع انسانی شاغل دراین مدارس، اعم از مدیر، معاون، مربیان ، معلمان وسایرکارکنان علاوه برضوابط عمومی ، متخلق به اخلاق قرآنی بوده واز حسن شهرت برخوردار می باشند .


jamejamonline.ir – 22 – RSS Version

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *