آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی زنجان { آخرین مهلت : ۲۸ اسفند }

مراکز بهداشتی و درمانی متقاضی پزشک خانواده

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی_ریال

توضیحات

تلفن

زنجان

ابهر

ویر

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۸۷۹۵۰۰۰

۰۲۴۲۵۲۷۰۰۸۲

گوزلدره

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۱۸۷۶۵۰۰۰

سنبل آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۸۸۰۷۰۰۰

صایین قلعه

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۷۳۹۶۰۰۰

عمید آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۱۲۸۴۰۰۰

سلطانیه

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۸۱۶۲۰۰۰

خیرآباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۴۱۲۵۰۰۰

هیدج

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۸۰۸۷۰۰۰

ابجرود

سعید آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۹۲۱۳۲۶۰

۰۲۴۲۳۷۲۲۴۹۶

نکتو

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۹۸۸۶۹۰۰

حلب

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۴۹۸۸۸۹۸

آغولبیک

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۳۲۶۳۴۲۵۰

جوقین

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۶۲۶۹۵۴۰

پنگی کند سیدلر

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۱۷۸۱۱۸۸

خدابنده

سجاس

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۳۰۰۰۰۰۰۰

۰۲۴۲۴۲۲۶۲۰۲

اولی بیک

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۱۷۰۰۰۰۰

محمودآباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۴

۲۷۵۰۰۰۰۰

زرین رود

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۲

۱۵۴۶۰۰۰۰

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *