آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی قزوین { آخرین مهلت : ۲۰ مهر }

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

قزوین

یارود

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰

از ساعت ۸ الی ۱۲

۰۲۸۱

۳۶۸۶۲۰۰

سیردان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

ابراهیم آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۶٫۶۰۰٫۰۰۰

شنستق

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

باورس

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

شاکین

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

استلج

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

چناسک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

قلات

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

شهری شماره ۱۱

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

نصرت آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۲

۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰

یحیی آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۲

۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰

پیر یوسفیان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۲

۱۷٫۶۰۰٫۰۰۰

دانسفهان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۲

۲۷٫۲۰۰٫۰۰۰

شریف آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۲

۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰

معلم کلایه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۲

۲۱٫۱۰۰٫۰۰۰

شاهین تپه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۲

۲۱٫۲۰۰٫۰۰۰

چوبین در

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۲

۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰

نظام آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۲

۱۴٫۲۰۰٫۰۰۰

بوئین زهرا

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۲

۲۲٫۸۰۰٫۰۰۰

ناصر آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰

نرجه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰

کوهین

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

شهرک مدرس

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۹٫۲۰۰٫۰۰۰

ارداق

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰

ضیاء آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۹٫۷۰۰٫۰۰۰

آقا بابا

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲۵٫۹۰۰٫۰۰۰

کورانه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۶٫۳۲۰٫۰۰۰

لهارد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰

عصمت آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲۲٫۶۵۰٫۰۰۰

آراسنج

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰

اک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲۵٫۱۰۰٫۰۰۰

اقبالیه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

پناه آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۷٫۷۴۰٫۰۰۰

شهری شماره یک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۸٫۶۰۰٫۰۰۰

ناصر آباد قزوین

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۹٫۲۰۰٫۰۰۰

راز میان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۵٫۴۰۰٫۰۰۰

خاکعلی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۹٫۸۴۰٫۰۰۰

آبگرم

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰

شال

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۳۱٫۸۴۰٫۰۰۰

زیاران

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰

شماره تلفن کارشناس مسئول گسترش: ۳۶۸۶۲۰۱-۳۶۸۶۲۰۰

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *