آگهی استخدام پزشک عمومی در آذربایجان شرقی { آخرین مهلت : ۱۵ دی }

ردیف

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

دریافتی ماهانه با ضریب عملکرد ۱- ریال

توضیحات

تلفن

۱

آذربایجان شرقی

کلیبر

قره قیه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

مراکز بهداشت، درمانی مجری برنامه پزشک خانواده شهری و روستائی

۰۹۱۴۳۲۶۱۱۴۲- شیخ زاده

۲

آبش احمد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۲

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۳

پیغام

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۴

اهر

آقبراز

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۰۹۱۴۴۲۶۵۴۸۸- فضلی

۵

شماره ۴

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۶

شماره ۱

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۷

هوراند

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۸

قشلاق شاهوردی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۲

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۹

آذرشهر

شیرامین

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۲

۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰

۰۴۱۲۴۲۳۹۸۸۵- محمدپور

۱۰

فیروز سالار

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱

ممقان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۲

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲

شماره ۱

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۳

گوگان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۳

۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۴

تیمورلو

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۲

۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۵

بستان آباد

قره بابا

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۰۹۱۴۸۲۶۷۹۵۳- سوری

۱۶

شماره ۱

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۷

شماره ۲

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۲

۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۸

سراب

شربیان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۰۴۳۱۲۲۲۹۹۸۱- دانشمند

۱۹

آلان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰!

۲۰

دانباران

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۱

جهیزدان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۲

مهربان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۳

اردها

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۴

بهرمان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۵

میانه

آغکند

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۰۴۲۳۲۲۴۲۶۲۰- احدی

۲۶

صومعه علیا

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۷

ملک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۸

آرموداق

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۹

ترک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰

ترکمانچای

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۱

طوق

پزشک عمومی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۲

خاتون آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۳

هشترود

سلوک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۰۴۲۴۶۲۲۶۴۵۴- زیادپور

۳۴

ذولبین

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۵

شماره ۲

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۳

۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۶

بایقراکوه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۷

شماره ۳

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۸

شماره ۱

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۹

آتش بیک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰

نظر کهریزی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *