آگهی هشتمین فراخوان عمومی جذب هیات علمی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان { آخرین مهلت : ۲۰ دی }

هشتمین فراخوان عمومی جذب هیات علمی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان از میان واجدین شرایط به شرح جدول زیر عضو هیات علمی تمام وقت می پذیرد.

تذکر مهم: متقاضیان می بایست جهت ثبت نام به سایت الکترونیکی http://jazb.iau.ir مراجعه نمایند. تاریخ ثبت نام: ۲۰ آذرماه تا ۲۰ دی آذرماه

توضیح

جنسیت

تعداد

نام رشته

نام مقطع

نام واحد یا مرکز

ردیف

خانم و آقا

۲

حسابداری – کد رشته ۲۱۲

دکترا

کاشان

۱

خانم و آقا

۱

فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳

دکترا

کاشان

۲

مکاترونیک ۱ نفر – انرژی تجدید پذیر ۱ نفر

خانم و آقا

۲

مکانیک – کد رشته ۴۰۵

دکترا

کاشان

۳

فناوری اطلاعات

خانم و آقا

۱

مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹

دکترا

کاشان

۴

صنایع پلیمر

خانم و آقا

۱

مهندسی شیمی – کد رشته ۴۰۱

دکترا

کاشان

۵

پرستاری ( بهداشت جامعه )۲نفر کارشناسی ارشد یادانشجوی دکتری- داخلی جراحی ۱ نفر کارشناسی ارشد

خانم

۳

پرستاری – کد رشته ۱۰۴

دانشجوی دکترا و دکترا

نجف آباد

۶

ریاضی کاربردی ۱ نفر – ریاضی محض ۱ نفر

خانم و آقا

۲

ریاضی – کد رشته ۳۰۰

دکترا

نجف آباد

۷

آموزش زبان انگلیسی

خانم و آقا

۱

زبان و ادبیات انگلیسی – کد رشته ۷۶۴

دکترا

نجف آباد

۸

بافت شناسی

خانم و آقا

۱

علوم تشریح – کد رشته ۱۲۱

دکترا

نجف آباد

۹

خانم و آقا

۱

فیزیولوژی – کد رشته ۷۳۶

دکترا

نجف آباد

۱۰

آموزش مامایی

خانم

۱

مامایی – کد رشته ۱۱۳

دانشجوی دکترا و دکترا

نجف آباد

۱۱

مدیریت مالی

خانم و آقا

۱

مدیریت – کد رشته ۲۱۱

دکترا

نجف آباد

۱۲

مهندسی معماری

خانم و آقا

۲

معماری – کد رشته ۶۰۱

دکترا

نجف آباد

۱۳

خوردگی و حفاظت مواد

خانم و آقا

۱

مواد – کد رشته ۴۰۶

دکترا

نجف آباد

۱۴

معماری کامپیوتر

خانم و آقا

۱

مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹

دکترا

نجف آباد

۱۵

قدرت

خانم و آقا

۱

برق – کد رشته ۴۰۰

دکترا

نائین

۱۶

کنترل

خانم و آقا

۱

برق – کد رشته ۴۰۰

دانشجوی دکترا

نائین

۱۷

ساخت و تولید

آقا

۱

مکانیک – کد رشته ۴۰۵

دکترا

نائین

۱۸

۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری

خانم و آقا

۲

معماری – کد رشته ۶۰۱

دانشجوی دکترا و دکترا

اردستان

۱۹

گرایش حرارت وسیالات

خانم و آقا

۱

مکانیک – کد رشته ۴۰۵

دانشجوی دکترا

اردستان

۲۰

سازه – ۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری

آقا

۲

مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶

دانشجوی دکترا و دکترا

اردستان

۲۱

۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری

خانم و آقا

۲

پرستاری – کد رشته ۱۰۴

دانشجوی دکترا و دکترا

دهاقان

۲۲

۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری

خانم و آقا

۲

حسابداری – کد رشته ۲۱۲

دانشجوی دکترا و دکترا

مبارکه

۲۳

خانم و آقا

۲

زبان و ادبیات انگلیسی – کد رشته ۷۶۴

دکترا

مبارکه

۲۴

خانم و آقا

۲

فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳

دکترا

مبارکه

۲۵

خانم و آقا

۲

مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹

دانشجوی دکترا و دکترا

مبارکه

۲۶

آقا

۱

علوم و صنایع غذایی – کد رشته ۴۷۷

دکترا

شهرضا

۲۷

خانم و آقا

۱

علوم و صنایع غذایی – کد رشته ۴۷۷

دانشجوی دکترا

شهرضا

۲۸

خانم و آقا

۱

فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳

دکترا

شهرضا

۲۹

گرایش مهندسی شیمی

آقا

۱

مهندسی شیمی – کد رشته ۴۰۱

دکترا

شهرضا

۳۰

کنترل

خانم و آقا

۱

برق – کد رشته ۴۰۰

دانشجوی دکترا

میمه

۳۱

حقوق عمومی ۱ نفر – جزا وجرم شناسی ۱ نفر

خانم و آقا

۲

حقوق و علوم سیاسی – کد رشته ۲۰۷

دانشجوی دکترا

میمه

۳۲

خانم و آقا

۱

فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳

دکترا

میمه

۳۳

خانم و آقا

۱

مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶

دانشجوی دکترا

میمه

۳۴

مهندسی عمران

خانم و آقا

۱

مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶

دکترا

میمه

۳۵

خانم و آقا

۲

فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳

دکترا

شهرمجلسی

۳۶

خانم و آقا

۱

فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳

دکترا

گلپایگان

۳۷

مهندسی تکنولوژی برق قدرت – کلیه گرایشها

خانم و آقا

۱

برق – کد رشته ۴۰۰

دکترا

هرند

۳۸

قدرت

آقا

۱

برق – کد رشته ۴۰۰

دکترا

نطنز

۳۹

۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری

خانم و آقا

۲

حسابداری – کد رشته ۲۱۲

دانشجوی دکترا و دکترا

نطنز

۴۰

گرایش معماری ۱ نفر دانشجوی دکتری – گرایش مرمت ۱ نفر دکتری

خانم و آقا

۲

معماری – کد رشته ۶۰۱

دانشجوی دکترا و دکترا

نطنز

۴۱

قدرت – ۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری

آقا

۲

برق – کد رشته ۴۰۰

دانشجوی دکترا و دکترا

دولت آباد

۴۲

۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری

خانم و آقا

۲

حسابداری – کد رشته ۲۱۲

دانشجوی دکترا و دکترا

دولت آباد

۴۳

خانم و آقا

۲

فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳

دکترا

دولت آباد

۴۴

۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری

خانم و آقا

۲

معماری – کد رشته ۶۰۱

دانشجوی دکترا و دکترا

دولت آباد

۴۵

نرم افزار – ۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری

خانم و آقا

۲

مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹

دانشجوی دکترا و دکترا

دولت آباد

۴۶

خانم و آقا

۱

حسابداری – کد رشته ۲۱۲

دکترا

زواره

۴۷

گرایش قدرت ۱ نفر وگرایش الکترونیک ۱ نفر

آقا

۲

برق – کد رشته ۴۰۰

دکترا

تیران

۴۸

خانم و آقا

۱

برق – کد رشته ۴۰۰

دانشجوی دکترا

تیران

۴۹

خانم و آقا

۱

فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳

دکترا

تیران

۵۰

۱ نفرگرایش جامدات

آقا

۱

مکانیک – کد رشته ۴۰۵

دکترا

تیران

۵۱

مهندسی عمران

آقا

۱

مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶

دکترا

تیران

۵۲

خانم و آقا

۱

مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶

دانشجوی دکترا

تیران

۵۳

مهندسی پزشکی- گرایش بیو الکتریک

خانم و آقا

۱

برق – کد رشته ۴۰۰

دانشجوی دکترا

خمینی شهر

۵۴

گرایش کنترل

خانم و آقا

۱

برق – کد رشته ۴۰۰

دکترا

خمینی شهر

۵۵

خانم و آقا

۲

فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳

دکترا

خمینی شهر

۵۶

دانشجوی دکتری گرایش مکانیک خودرو و دکتر۱ گرایش مکاترونیک

خانم و آقا

۲

مکانیک – کد رشته ۴۰۵

دانشجوی دکترا و دکترا

خمینی شهر

۵۷

سازه

خانم و آقا

۱

مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶

دکترا

خمینی شهر

۵۸

بهداشت مادر وکودک

خانم

۲

پرستاری – کد رشته ۱۰۴

دکترا

خوارسگان

۵۹

۲ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری

خانم و آقا

۳

حسابداری – کد رشته ۲۱۲

دانشجوی دکترا و دکترا

خوارسگان

۶۰

حقوق جزا و جرم شناسی

خانم و آقا

۲

حقوق و علوم سیاسی – کد رشته ۲۰۷

دکترا

خوارسگان

۶۱

روانشناسی بالینی

خانم و آقا

۱

روانشناسی – کد رشته ۲۰۶

دکترا

خوارسگان

۶۲

آموزش زبان انگلیسی

خانم و آقا

۱

زبان و ادبیات انگلیسی – کد رشته ۷۶۴

دکترا

خوارسگان

۶۳

شهر سازی ۱ نفر و مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی ۱ نفر

خانم و آقا

۲

معماری – کد رشته ۶۰۱

دکترا

خوارسگان

۶۴

نرم افزار

خانم و آقا

۱

مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹

دکترا

خوارسگان

۶۵

مدیریت ساخت

خانم و آقا

۱

مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶

دکترا

خوارسگان

۶۶

خانم و آقا

۱

فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳

دکترا

لنجان

۶۷

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ