ارزان ترین خودروهای وارداتی بهار ۹۱ / سود ۷۵ تا ۱۵۰ درصدی واردکنندگان خودروهای ارزان+جدول

فهرست ارزان ترین خودروهای وارداتی در بهار سال مبداء نوع خودرو تعداد (دستگاه) ارزش محموله قیمت هر دستگاه نرخ برابری دلار قیمت با احتساب عوارض و حقوق گمرکی (میلیون تومان) میلیون تومان دلار میلیون تومان دلار امارات کیا اپتیمارنگ سفیدمدل ۲۰۱۲ساخت ۲۰۱۱ ۸ ۱۲۷٫۷ ۱۱۶,۱۸۱ ۱۵٫۹۶ ۱۴,۵۲۳ ۱۰۹۹ ۳۷ امارات کیا اپتیما سفیدصدفی مدل ۲۰۱۲ ۲ ۳۱٫۹ ۲۹,۰۲۲ ۱۵٫۹ ۱۴,۵۱۱ ۱۰۹۹ ۳۷ امارات کیا اوپتیما ۴ سیلندر۲۴۰۰cc مدل ۲۰۱۲ ۲ ۳۱٫۷ ۲۹,۱۱۰ ۱۵٫۹ ۱۴,۵۵۵ ۱۰۹۰ ۳۶ امارات کیا اپتیما مدل ۲۰۱۲ دنده اتوماتیک ۱ ۱۵٫۸ ۱۴,۵۱۶ ۱۵٫۸ ۱۴,۵۱۶ ۱۰۸۵ ۳۶ امارات تویوتاکرولا XLI مدل ۲۰۱۲ ساخت ۲۰۱۲ ۳۰ ۴۶۹٫۵ ۳۸۲,۹۸۶ ۱۵٫۷ ۱۲,۷۶۶ ۱۲۲۶ ۳۶ امارات سانگ یانگ اکتیون ۲۰۱۲چهارسیلندر۲۳۰۰cc ۸۰ ۱۲۳۷ ۱,۰۰۸,۹۵۶ ۱۵٫۵ ۱۲,۶۱۲ ۱۲۲۶ ۳۶ امارات تویوتاکرولا XLI سفیدروغنی مدل ۲۰۱۲ ۱ ۱۵٫۴ ۱۲,۵۲۴ ۱۵٫۴ ۱۲,۵۲۴ ۱۲۲۶ ۳۵ امارات سوارتویوتاکرولا مدل ۲۰۱۲ سال ساخت ۲۰۱۱  ۱ ۱۵٫۴ ۱۲,۵۲۲ ۱۵٫۴ ۱۲,۵۲۲ ۱۲۲۶ ۳۵ عمان سواری تویوتاکرولا XLI سفید مدل ۲۰۱۲ساخت ۲۰۱۱ ۲۱ ۳۲۲٫۱ ۲۶۲,۷۲۸ ۱۵٫۳ ۱۲,۵۱۱ ۱۲۲۶ ۳۵ چابهار تویوتاکرولا XLI مدل ۲۰۱۲ ۱ ۱۵٫۳ ۱۲,۴۹۸ ۱۵٫۳ ۱۲,۴۹۸ ۱۲۲۶ ۳۵ امارات رنوفلوئنس E2 مدل ۲۰۱۲ ساخت ۲۰۱۱ ۷ ۱۰۶٫۶ ۸۶,۹۷۳ ۱۵٫۲ ۱۲,۴۲۵ ۱۲۲۶ ۳۵ کره  هیونداi30 مدل ۲۰۱۲ اتومات ۴س ۱۹۹۷cc ۱۱۷ ۱۷۶۲٫۵ ۱,۴۳۷,۵۶۴ ۱۵٫۱ ۱۲,۲۸۷ ۱۲۲۶ ۳۵ کره  هیونداi30 مدل ۲۰۱۲ اتومات ۴س ۱۹۹۷cc ۲۷ ۴۰۶٫۷ ۳۳۱,۷۴۵ ۱۵٫۱ ۱۲,۲۸۷ ۱۲۲۶ ۳۵ کره  هیونداi30 مدل ۲۰۱۲ اتومات ۴س ۱۹۹۷cc ۵۸ ۸۷۳٫۶ ۷۱۲,۵۲۷ ۱۵٫۱ ۱۲,۲۸۵ ۱۲۲۶ ۳۵ کره  هیونداi30 مدل ۲۰۱۲ اتومات ۴س ۱۹۹۷cc ۱۰۰ ۱۵۰۶٫۱ ۱,۲۲۸,۴۵۴ ۱۵٫۱ ۱۲,۲۸۵ ۱۲۲۶ ۳۵ آلمان اسمارت سفید مدل ۱۱۰۲تیپ ۳B21 ۱ ۱۵٫۰ ۱۲,۲۷۲ ۱۵٫۰ ۱۲,۲۷۲ ۱۲۲۶ ۳۵ امارات کیاسراتومدل ۲۰۱۲حجم ۲۰۰۰CC 3  ۴ ۵۹٫۳ ۴۸,۴۰۳ ۱۴٫۸ ۱۲,۱۰۱ ۱۲۲۶ ۳۴ کره  کیاسراتوکوپ مدل ۲۰۱۲اتومات ۴س ۸۹۹۱cc ۴۰ ۵۹۱٫۳ ۴۸۲,۲۶۵ ۱۴٫۸ ۱۲,۰۵۷ ۱۲۲۶ ۳۴ امارات کیاسراتونقره ای اتوماتیک ۱ ۱۴٫۵ ۱۱,۸۰۹ ۱۴٫۵ ۱۱,۸۰۹ ۱۲۲۶ ۳۳ امارات کیاسراتومدل ۲۰۱۲ رنگ مشکی ۱ ۱۴٫۵ ۱۱,۸۰۹ ۱۴٫۵ ۱۱,۸۰۹ ۱۲۲۶ ۳۳ امارات کیاسراتومدل ۲۰۱۲ حجم موتور۲۰۰۰CC  ۹ ۱۳۰٫۳ ۱۰۶,۲۷۷ ۱۴٫۵ ۱۱,۸۰۹ ۱۲۲۶ ۳۳ امارات کیاسراتو ۲۰۰۰cc مدل ۲۰۱۲ ۱ ۱۴٫۵ ۱۱,۸۰۸ ۱۴٫۵ ۱۱,۸۰۸ ۱۲۲۶ ۳۳ کویت کیاسراتو ۲۰۰۰cc مدل ۲۰۱۲ ۴ ۵۷٫۹ ۴۷,۱۹۹ ۱۴٫۵ ۱۱,۸۰۰ ۱۲۲۶ ۳۳ امارات سواری کیا سراتو  ۲ ۲۸٫۹ ۲۳,۵۷۳ ۱۴٫۵ ۱۱,۷۸۷ ۱۲۲۶ ۳۳ امارات کیاسراتوTD مدل ۲۰۱۲ ۴ ۵۷٫۷ ۴۷,۰۵۲ ۱۴٫۴ ۱۱,۷۶۳ ۱۲۲۶ ۳۳ امارات کیاسراتوTD مدل ۲۰۱۲ ۴ ۵۷٫۷ ۴۷,۰۵۲ ۱۴٫۴ ۱۱,۷۶۳ ۱۲۲۶ ۳۳ امارات کیاسراتوTD مدل ۲۰۱۲ ساخت ۲۰۱۱ ۲ ۲۸٫۸ ۲۳,۵۲۲ ۱۴٫۴ ۱۱,۷۶۱ ۱۲۲۶ ۳۳ کره  کیاسراتومدل ۲۰۱۲ اتومات ۱۹۹۸cc ۹ ۱۲۹٫۷ ۱۰۵,۸۰۶ ۱۴٫۴ ۱۱,۷۵۶ ۱۲۲۶ ۳۳ کره  کیاسراتومدل ۲۰۱۲ اتومات ۱۹۹۸cc ۲ ۲۸٫۸ ۲۳,۵۱۲ ۱۴٫۴ ۱۱,۷۵۶ ۱۲۲۶ ۳۳ کره  کیاسراتومدل ۲۰۱۲ اتومات ۱۹۹۸cc ۱۵ ۲۱۶٫۲ ۱۷۶,۳۴۲ ۱۴٫۴ ۱۱,۷۵۶ ۱۲۲۶ ۳۳ کره  کیاسراتومدل ۲۰۱۲ اتومات ۱۹۹۸cc ۱۵ ۲۱۶٫۲ ۱۷۶,۳۴۱ ۱۴٫۴ ۱۱,۷۵۶ ۱۲۲۶ ۳۳ کره  کیاسراتومدل ۲۰۱۲ اتومات ۱۹۹۸cc ۱ ۱۴٫۴ ۱۱,۷۵۵ ۱۴٫۴ ۱۱,۷۵۵ ۱۲۲۶ ۳۳ کره  کیاسراتومدل ۲۰۱۲ اتومات ۱۹۹۸cc ۹۵ ۱۳۶۹٫۱ ۱,۱۱۶,۷۶۰ ۱۴٫۴ ۱۱,۷۵۵ ۱۲۲۶ ۳۳ کره  کیاسراتومدل ۲۰۱۲ اتومات ۱۹۹۸cc ۸ ۱۱۵٫۳ ۹۴,۰۴۳ ۱۴٫۴ ۱۱,۷۵۵ ۱۲۲۶ ۳۳ امارات هیوندا اکسنت مدل ۲۱۰۲ رنگ سفیدروغنی بنزینی ۱ ۱۴٫۴ ۱۱,۷۵۰ ۱۴٫۴ ۱۱,۷۵۰ ۱۲۲۶ ۳۳ کره  کیاسراتوکوپ مدل ۲۰۱۲اتومات ۱۹۵۱cc ۱۰ ۱۴۱٫۷ ۱۱۵,۵۶۰ ۱۴٫۲ ۱۱,۵۵۶ ۱۲۲۶ ۳۳ کره  کیاسراتوکوپ مدل ۲۰۱۲اتومات ۱۹۵۱cc ۱۰ ۱۴۱٫۷ ۱۱۵,۵۵۵ ۱۴٫۲ ۱۱,۵۵۵ ۱۲۲۶ ۳۳ کره  کیاسراتوکوپ مدل ۲۰۱۲اتومات ۱۹۵۱cc ۱۲ ۱۷۰٫۰ ۱۳۸,۶۶۳ ۱۴٫۲ ۱۱,۵۵۵ ۱۲۲۶ ۳۳ امارات کیا سول ۱۶۰۰ccمدل ۲۰۱۲  ۱ ۱۴٫۱ ۱۲,۹۶۴ ۱۴٫۱ ۱۲,۹۶۴ ۱۰۸۸ ۳۲ امارات سراتوTD مدل ۲۰۱۲  ۱۲ ۱۶۰٫۴ ۱۳۰,۸۵۱ ۱۳٫۴ ۱۰,۹۰۴ ۱۲۲۶ ۳۱ امارات کیاسراتو ۱۶۰۰CC ۱ ۱۳٫۴ ۱۰,۹۰۴ ۱۳٫۴ ۱۰,۹۰۴ ۱۲۲۶ ۳۱ امارات کیا سراتو مدل ۲۰۱۲ ۲ ۲۶٫۷ ۲۱,۷۶۱ ۱۳٫۳ ۱۰,۸۸۰ ۱۲۲۶ ۳۱ امارات کیا سراتو مدل ۲۰۱۲ ۳ ۴۰٫۰ ۳۲,۶۱۰ ۱۳٫۳ ۱۰,۸۷۰ ۱۲۲۶ ۳۱ کویت کیا سیراتومشکی رنگ سانروف دنده اتوماتیک ۱ ۱۳٫۳ ۱۰,۸۶۲ ۱۳٫۳ ۱۰,۸۶۲ ۱۲۲۶ ۳۱ امارات کیاسراتوTDمدل ۲۰۱۲ ۱۲ ۱۵۹٫۷ ۱۳۰,۲۸۷ ۱۳٫۳ ۱۰,۸۵۷ ۱۲۲۶ ۳۱ امارات کیاسراتو ۱۶۰۰cc ۱ ۱۳٫۳ ۱۰,۸۵۶ ۱۳٫۳ ۱۰,۸۵۶ ۱۲۲۶ ۳۱ کره  کیاسراتومدل ۲۰۱۲  ۳۴ ۴۵۲٫۵ ۳۶۹,۰۹۹ ۱۳٫۳ ۱۰,۸۵۶ ۱۲۲۶ ۳۱ کره  کیاسراتومدل ۲۰۱۲  ۱۰۰ ۱۳۳۰٫۹ ۱,۰۸۵,۵۶۶ ۱۳٫۳ ۱۰,۸۵۶ ۱۲۲۶ ۳۱ کره  کیاسراتومدل ۲۰۱۲ ۱۱۵ ۱۵۳۰٫۵ ۱,۲۴۸,۳۵۶ ۱۳٫۳ ۱۰,۸۵۵ ۱۲۲۶ ۳۱ کره  کیاسراتومدل ۲۰۱۲  ۹۳ ۱۲۳۷٫۷ ۱,۰۰۹,۵۱۶ ۱۳٫۳ ۱۰,۸۵۵ ۱۲۲۶ ۳۱ امارات کیاسراتومشکی رنگ  ۱ ۱۳٫۳ ۱۰,۸۵۵ ۱۳٫۳ ۱۰,۸۵۵ ۱۲۲۶ ۳۱ کره  کیاسراتومدل ۲۰۱۲ اتومات  ۱۳۵ ۱۷۹۶٫۶ ۱,۴۶۵,۴۲۰ ۱۳٫۳ ۱۰,۸۵۵ ۱۲۲۶ ۳۱ کره  کیاسراتومدل ۲۰۱۲ اتومات  ۳۴ ۴۵۲٫۵ ۳۶۹,۰۶۷ ۱۳٫۳ ۱۰,۸۵۵ ۱۲۲۶ ۳۱ امارات کیاسراتومدل ۲۰۱۲ سقف کشویی اتومات ۱ ۱۲٫۹ ۱۰,۵۳۵ ۱۲٫۹ ۱۰,۵۳۵ ۱۲۲۶ ۳۰ چین چری تیگو مدل ۲۰۱۱ رنگ سبزیشمی ۱ ۱۲٫۳ ۱۰,۰۰۰ ۱۲٫۳ ۱۰,۰۰۰ ۱۲۲۶ ۲۸ چین چری تیگو مدل ۲۰۱۱ رنگ خاکستری ۱ ۱۲٫۳ ۱۰,۰۰۰ ۱۲٫۳ ۱۰,۰۰۰ ۱۲۲۶ ۲۸ چین  FAW-BESTURNB 50 ۲ ۲۴٫۳ ۱۹,۸۳۵ ۱۲٫۲ ۹,۹۱۸ ۱۲۲۶ ۲۸ امارات تویوتا یاریس هاچ بک مدل ۲۰۱۲ ۱ ۱۲٫۰ ۹,۷۵۵ ۱۲٫۰ ۹,۷۵۵ ۱۲۲۶ ۲۷ امارات تویوتا یاریس هاچ بک مدل ۲۰۱۲ ۱ ۱۲٫۰ ۹,۷۵۵ ۱۲٫۰ ۹,۷۵۵ ۱۲۲۶ ۲۷ امارات تویوتایاریس مدل ۲۰۱۲ ۲ ۲۳٫۹ ۱۹,۵۰۲ ۱۲٫۰ ۹,۷۵۱ ۱۲۲۶ ۲۷ ترکیه تویوتا یاریس هاچ بک مدل ۲۰۱۲ ۱ ۱۱٫۹ ۹,۷۳۳ ۱۱٫۹ ۹,۷۳۳ ۱۲۲۶ ۲۷ امارات کیاسراتو ۱۶۰۰cc مدل ۲۰۱۲ ۵ ۵۸٫۷ ۵۴,۷۳۸ ۱۱٫۷ ۱۰,۹۴۸ ۱۰۷۲ ۲۷ امارات کیاسراتو-کوپه دودرب ۱ ۱۱٫۴ ۹,۳۳۰ ۱۱٫۴ ۹,۳۳۰ ۱۲۲۶ ۲۶ امارات تویوتایاریس هاچ بک ۱۳۰۰cc مدل ۲۰۱۲ ۱ ۱۱٫۰ ۸,۹۹۵ ۱۱٫۰ ۸,۹۹۵ ۱۲۲۶ ۲۵ امارات کیاپیکانتو مدل ۲۰۱۲ ۱۲۵۰cc ۴ ۴۳٫۷ ۳۵,۶۲۵ ۱۰٫۹ ۸,۹۰۶ ۱۲۲۶ ۲۵ امارات کیاپیکانتو مدل ۲۰۱۲سال ساخت ۲۰۱۱ ۴ ۴۳٫۷ ۳۵,۶۲۵ ۱۰٫۹ ۸,۹۰۶ ۱۲۲۶ ۲۵ امارات کیاپیکانتو مدل ۲۰۱۲ چهارسیلندر۱۲۵۰cc ۴ ۴۳٫۷ ۳۵,۶۲۵ ۱۰٫۹ ۸,۹۰۶ ۱۲۲۶ ۲۵ امارات کیاپیکانتو مدل ۲۰۱۲ چهارسیلندر۱۲۵۰cc ۴ ۴۳٫۷ ۳۵,۶۲۵ ۱۰٫۹ ۸,۹۰۶ ۱۲۲۶ ۲۵ امارات کیاپیکانتو مدل ۲۰۱۲ ۱ ۱۰٫۹ ۸,۹۰۶ ۱۰٫۹ ۸,۹۰۶ ۱۲۲۶ ۲۵ امارات کیاپیکانتو مدل ۲۰۱۲ چهارسیلندر۱۲۵۰cc ۱ ۱۰٫۹ ۸,۹۰۶ ۱۰٫۹ ۸,۹۰۶ ۱۲۲۶ ۲۵ امارات کیاپیکانتو مدل ۲۰۱۲ چهارسیلندر۱۲۵۰cc ۱۲ ۱۳۱٫۰ ۱۰۶,۸۷۴ ۱۰٫۹ ۸,۹۰۶ ۱۲۲۶ ۲۵ امارات هیوندا هاچ بک i20 مدل ۲۰۱۲ اتومات ۱۹۵۱cc  ۳ ۳۱٫۰ ۲۵,۲۶۳ ۱۰٫۳ ۸,۴۲۱ ۱۲۲۶ ۲۴ امارات تویوتا یاریس هاچ بک ۱۳۰۰cc مدل ۲۰۱۲ ۳ ۲۹٫۷ ۲۶,۳۵۸ ۹٫۹ ۸,۷۸۶ ۱۱۲۵ ۲۳ عمان هیوندا توسان IX35 مدل ۲۰۱۲ رنگ سفید ۲ ۱۹٫۷ ۱۶,۰۷۳ ۹٫۹ ۸,۰۳۷ ۱۲۲۶ ۲۳ جمع: ۱,۳۰۷ ۱۸,۴۳۰ ۱۵,۰۶۳,۴۶۵ منبع: گمرک ایران    


خبرآنلاین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *