استخدام بازاریاب در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﺮ زاﮔﺮس – مشهد

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﺮ زاﮔﺮس ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ٣٠ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و آراﯾﺸﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎدر ﻓﺮوش ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ استخدام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

١- ﻣﻘﻴﻢ ﻣﺸﻬﺪ

٢- ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ دﯾﭙﻠﻢ

٣- ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ

ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی استخدام : ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر +ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ+ﭘﺎداش + ﺟﻮاﯾﺰ +ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

٣۶۶٣۴٧١٣-٣۶۶٢٢۵۶٧ – ٣۶۶٢٧۵٠٠

آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: ۲۱ مرداد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ