اعتراض به فیلم موهن آمریکایی-صهیونیستی در ˈرمˈ

اعتراض به فیلم موهن آمریکایی-صهیونیستی در ˈرمˈ

مسلمانان مقیم ایتالیا روز جمعه در اعتراض به تولید و انتشار فیلم موهن آمریکایی – صهیونیستی ˈبی گناهی مسلمانانˈ در میدان منتهی به سفارت آمریکا دررم تظاهرات کردند./(عکس از عباسعلی نقیان)*۲۰۰۰**

عکس:مدیریت سایت

کد خبر:۸۰۳۳۳۶۴۶

تاریخ خبر:۲۳:۴۵ ۳۱/۰۶/

دیدگاه ها و نظرات

: * 
:
: