تست شخصیت: آدم صبح هستید یا شب؟

از فردا صبح زود بیدار می شوم.» شاید خیلی از ما این جمله را هر روز با خودمان تکرار کنیم اما وقتی فردا می شود همان خواب آلودگی و همان کسلی دوباره تکرار می شود،

در این صورت یا دوباره می خوابیم و اجرای برنامه مان را به تعویق می اندازیم یا آنقدر خواب آلودیم که نمی توانیم بازده بالایی داشته باشیم و کارهای مان را به درستی انجام دهیم و همیشه برای مان این سوال مطرح می شود که چرا فلانی اینقدر صبح ها راحت بیدار می شود و سرحال است؛

اشتباه نکنید شاید خصوصیات فیزیولوژیکی بدن شما با او متفاوت است و همین امر صبح بیدار شدن شما را مشکل می کند. به سوالات زیر جواب دهید و مجموع امتیازات خود را حساب کنید تا با استفاده از این مجموع دریابید چگونه شخصیتی دارید و مغز شما در چه ساعتی از روز بیشترین هشیاری را دارد.

۱. اگر هیچ کاری نداشته باشید و کاملا وقت تان آزاد باشد؛ صبح ها چه ساعتی از خواب بیدار می شوید؟

الف. ۵ تا ۶:۳۰ صبح(۵ امتیاز)

ب: ۶:۳۰ تا ۷:۴۵ صبح(۴ امتیاز)

ج: ۷:۴۵ تا ۹:۴۵ صبح(۳ امتیاز)

د: ۹:۴۵ تا ۱۱ صبح(۲ امتیاز)

ه. ۱۱ صبح تا ظهر(یک امتیاز)

۲.اگر کاملا آزاد باشید و هیچ کاری نداشته باشید معمولا برنامه ریزی می کنید چه ساعتی به تختخواب بروید تا بخوابید؟

الف.۸ تا ۹ شب (۵ امتیاز)

ب: ۹تا ۱۰:۱۵ شب (۴ امتیاز)

ج: ۱۰:۱۵ تا ۱۲:۳۰ شب (۳ امتیاز)

د: ۱۲:۳۰ تا ۱:۴۵ صبح (۲ امتیاز)

ه. ۱:۴۵ صبح تا ۳ صبح (یک امتیاز)

۳. برای این که صبح ها بیدار شوید چقدر به زنگ ساعت وابسته هستید؟

الف: به هیچ وجه(۴ امتیاز)

ب: کمی وابسته ام(۳ امتیاز)

ج: به طور متوسط وابسته ام(۲ امتیاز)

د: خیلی وابسته ام (یک امتیاز)

۴. صبح ها بیدار شدن در سر ساعت مقرر برای تان چقدر آسان است؟

الف: اصلا آسان نیست (یک امتیاز)

ب: خیلی آسان نیست (۲امتیاز)

ج: تا حدی آسان است (۳ امتیاز)

د: خیلی آسان است (۴ امتیاز)

۵. صبح ها وقتی بیدار می شوید در نیم ساعت اول چقدر احساس هشیاری می کنید؟

الف: اصلا هشیار نیستم (یک امتیاز)

ب: خیلی هشیار نیستم (۲ امتیاز)

ج: تا حدی هشیارم (۳ امتیاز)

د: کاملا هشیارم (۴ امتیاز)

۶. صبح ها وقتی بیدار می شوید در نیم ساعت اول چقدر اشتها دارید؟

الف: اصلا اشتها ندارم (یک امتیاز)

ب: خیلی اشتها ندارم (۲ امتیاز)

ج: تا حدی اشتها دارم (۳ امتیاز)

د: کاملا اشتها دارم (۴ امتیاز)

۷. صبح ها وقتی بیدار می شوید در نیم ساعت اول چقدر احساس خستگی می کنید؟

الف: خیلی خسته ام (یک امتیاز)

ب: کمی خسته ام(۲ امتیاز)

ج: تا حدی سرحالم(۳ امتیاز)

د: کاملا سرحالم (۴ امتیاز)

۸. اگر صبح روز بعد قرار یا کاری نداشته باشید نسبت به روزهای عادی چقدر دیرتر به تختخواب می روید؟

الف: اصلا (۴ امتیاز)

ب: کمتر از یک ساعت دیرتر(۳ امتیاز)

ج: یک تا ۲ ساعت دیرتر (۲ امتیاز)

د: بیشتر از ۲ ساعت دیرتر (یک امتیاز)

۹. اگر بخواهید بین ساعت های ۷ تا ۸ صبح ورزش کنید چقدر سرحال هستید؟

الف: کاملا سرحالم(۴ امتیاز)

ب: تا حدی سرحالم (۳ امتیاز)

ج: تا حدی برایم سخت است (۲ امتیاز)

د: کاملا سخت است (یک امتیاز)

۱۰. چه زمانی احساس خستگی کرده و احتیاج دارید بخوابید؟

الف.۸ تا ۹ شب (۵ امتیاز)

ب: ۹ تا ۱۰:۱۵ شب (۴ امتیاز)

ج: ۱۰:۱۵ تا ۱۲:۳۰ شب (۳ امتیاز)

د: ۱۲:۳۰ تا ۱:۴۵ صبح (۲ امتیاز)

ه. ۱:۴۵ صبح تا ۳ صبح (یک امتیاز)

۱۱. اگر قرار باشد امتحان بدهید ترجیح می دهید در چه ساعتی امتحان برگزار شود؟

الف.۸ تا ۱۰ صبح(۴ امتیاز)

ب: ۱۱ صبح تا یک بعدازظهر ( ۳امتیاز)

ج: ۳ بعداز ظهر تا ۵ بعدازظهر (۲ امتیاز)

د: ۷ بعدازظهر تا ۹ شب (یک امتیاز)

۱۲.اگر قرار باشد ساعت ۱۱ شب به تختخواب بروید چقدر احساس خستگی می کنید؟

الف: اصلا خسته نیستم(صفر امتیاز)

ب: کمی خسته ام (۲ امتیاز)

ج: تا حدی خسته ام(۳ امتیاز)

د: خیلی خسته ام(۵ امتیاز)

۱۳. اگر خیلی دیرتر از حد معمول به تختخواب بروید اما نیازی نباشد که صبح روز بعد ساعت مشخصی بیدار شوید، احتمال داردکدام یک از موارد زیر برای تان پیش بیاید؟

الف: مثل روزهای دیگر صبح همان ساعت همیشگی بیدار می شوم و دیگر هم خوابم نمی برد. (۴ امتیاز)

ب: همان ساعت همیشگی بیدار می شوم ولی بعدش کمی چرت می زنم. (۳ امتیاز)

ج: همان ساعت همیشگی بیدار می شوم ولی دوباره راحت می خوابم. (۲ امتیاز)

د: اصلا ساعت همیشگی بیدار نمی شوم و راحت می خوابم. (یک امتیاز)

۱۴.اگر قرار باشد که بین ساعت ۴ تا ۶ صبح بیدار باشید و روز بعد هم کاری نداشته باشید، کدام یک از حالت های زیر را انتخاب می کنید؟

الف: تا ۶ نمی خوابم و دوست دارم بعد از ساعت ۶ صبح به تختخواب بروم. (یک امتیاز)

ب: قبل از ساعت ساعت ۴ صبح کمی می خوابم و بعد از ۶ هم می خوابم. (۲امتیاز)

ج: قبل از ساعت ۴ صبح راحت می خوابم و بعد ش هم یک چرت کوتاه می زنم. (۳امتیاز)

د: فقط قبل از ساعت ۴ راحت می خوابم (۴ امتیاز)

۱۵. شما باید ۲ ساعت کار فیزیکی سخت انجام دهید ولی آزادید هر ساعتی می خواهید را انتخاب کنید، بیشتر ترجیح می دهید کدام ساعت را انتخاب کنید.

الف: ۸ صبح تا ۱۰ صبح (۴ امتیاز)

ب: ۱۱ صبح تا یک بعدازظهر(۳ امتیاز)

ج: ۳ بعداز ظهر تا ۵ بعدازظهر (۲ امتیاز)

د: ۷ بعدازظهر تا ۹ شب (یک امتیاز)

۱۶. شما باید به همراه یکی از دوستان تان ۲بار در هفته یک ساعت کار فیزیکی سختی را انجام دهید. بهترین زمان برای دوست تان ۰۱ تا ۱۱ شب است، هنگام همکاری با او شما در چه وضعیتی هستید؟

الف: کاملا راحت هستم (یک امتیاز)

ب: کمی تا حدی برایم راحت است (۲ امتیاز)

ج: برایم سخت است(۳ امتیاز)

د: خیلی برایم سخت است (۴ امتیاز)

۱۷.فرض کنید خودتان باید ساعت های کاری تان را انتخاب کنید. شما باید ۵ ساعت در روز مفید کار کنید و براساس میزان فعالیت تان نیز حقوق خواهید گرفت.کدامیک از ساعت های زیر را انتخاب می کنید؟

الف: ۳ تا ۷:۳۰ صبح (۵ امتیاز)

ب: ۷:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ بعدازظهر(۴ امتیاز)

ج: بین ۹ صبح تا ۲ بعدازظهر (۳ امتیاز)

د: بین ۲ بعدازظهر تا ۷ بعدازظهر (۲ امتیاز)

ه: ۵ بعدازظهر تا ۳ صبح (یک امتیاز)

۱۸. فکر می کنید در چه ساعتی از روز بهترین احساس را دارید؟

الف: ۴ صبح تا ۷:۳۰ صبح(۵ امتیاز)

ب: ۷:۳۰ صبح تا ۹:۳۰ شب(۴ امتیاز)

ج: بین ۹:۳۰ صبح تا ۴:۳۰ بعدازظهر (۳امتیاز)

د: بین ۴:۳۰ بعدازظهر تا ۹:۳۰ شب (۲امتیاز)

ه: ۹:۳۰ شب تا ۴ صبح (یک امتیاز)

۱۹.فکر می کنید بیشتر آدم صبح هستید یا عصر؟

الف: به طور حتم صبح (۶ امتیاز)

ب: شاید صبح باشم (۳ امتیاز)

ج: شاید عصر باشم (۲ امتیاز)

د: به طور حتم عصر هستم (یک امتیاز)

● حالا امتیازهای خود را جمع بزنید تا ببینید چطور آدمی هستید

۷۰ تا ۸۶: شما کاملا آدم صبح هستید.

۵۹ تا ۶۹: تا حدی آدم صبح هستید ولی شاید صبح ها نزدیک های ظهر راحت تر باشید.

۴۲ تا ۵۸: در هیچ دسته بندی جای نمی گیرید.

۳۱ تا ۴۱: تا حدی آدم عصر هستید، در کل شاید حدود ساعت ۳ تا ۶ راحت تر باشید.

۱۶ تا ۳۰: شما کاملا آدم شب هستید.
انجمن های تخصصی فلش خور – تمامی انجمن‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *