تعبیر خواب – بخور کردن

 محمدبن سیرین گوید: بخور کردن به خواب مال است از مردی بزرگوار، اگر بیند از بوهای خوش چیزی بخور کرد، دلیل که به قدر آن از مردی مال حاصل شود. جابر مغربی گوید: بخوری کمه خوشبوی بود بیننده را خیر و منفعت بیشتر است. اگر بخور خوشبوی نبود، خداوند خواب را تاویلش به خلاف این است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: تاویل بخور کردن بر سه وجه است. اول: مال بسیار، دوم: عیش خوش، سوم: نام نیکو 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *