تعبیر خواب – بقّالی

محمدبن سیرین گوید: بقالی کردن در خواب، جهد کردن است در کارها و چیزی حاصل کردن به جهت معیشت. اگر بیند بقالی می کرد، دلیل که به کار و کسب دنیا مشغول شود و به قدر آن چه داشت وی را از متاع دنیا حاصل شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند متاعهای مقالی را به زر و درم می فروخت، دلیل بر غم و اندوه کند، زیرا که زر و درم به تاویل غم و اندوه است.حضرت امام جعفر صادق فرماید: بقالی کردن در خواب بر سه وجه باشد.اول: کسب کردن، دوم: منفعت یافتن، سوم: غم و اندوه. 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *