تعبیر خواب – تکبیر کردن

 محمدبن سیرین گوید: اگر کسی درخواب دید تکبیر می کرد، دلیل که ازشر دشمنان ایمن شود و درِ خیرات بر وی گشاده شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن تکبیر کردن در خواب بر چهار وجه است. اول: ایمنی از دشمن دوم: رستگاری از بلا و فتنه سوم: خیر و برکت. چهارم: گشایش کارهای بسته.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *