تعبیر خواب دیوانه

تعبیر خواب

تعبیر خواب دیوانه

تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب دیوانه

تعبیر خواب دیوانه به روایت محمد بن سیرین

دیوانگی در خواب، مال حرام است بر قدر دیوانگی وی، لکن آن مال را به خیرات هزینه کند و از مردمان ملامت یابد.

♦♦♦♦♦♦♦♦

تعبیر خواب دیوانه به روایت ابراهیم کرمانی

هر که بیند که دیوانه شد است، دلیل که به فساد گراید و ربا خوردن.

♦♦♦♦♦♦♦♦

تعبیر خواب دیوانه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب دیوانه ای را ببینیم که او را می شناسیم کاری نادرست انجام می دهیم که مورد سرزنش و شماتت واقع می شویم. اگر دیوانه ای را دیدیم که نمی شناختیم احتمال لغزش برای ما پیش می آید که باید هوشیار و آگاه باشیم. اگر در خواب دیدیم که خودمان دیوانه شده ایم سر زبان ها می افتیم و کاری خلاف انجام داده یا انجام خواهیم داد.

تاریخ انتشار خبر: ۱ August 2016 | 10:54 am
باز نشر: اخبار ایران و جهان ممتاز نیوز

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.