تعبیر خواب رادار

تعبیر خواب

تعبیر خواب رادار

تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب رادار

تعبیر خواب رادار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن رادار در خواب هیچ تعبیر خاصی نمی تواند داشته باشد مگر این که بگوییم واکنش تمینات فوق العاده ما است. اگر رادار در خواب ببینیم و رادار چیزهایی به دل خواه ما نشان بدهد امید و خوشدلی است و نه چیز دیگر. اگر ببینید که خودتان رادار را اداره می کنید و کار می اندازید نشان آن است که برای رفع مشکلات خود کوششی بزرگ انجام می دهید.

تاریخ انتشار خبر: ۳ August 2016 | 6:52 am
باز نشر: اخبار ایران و جهان ممتاز نیوز

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.