جدول نرخ‌های قدیم و تازه بلیت قطار

۲۰م آذر ،

نام قطار سازمان قطار بهای بلیت(قدیم) بهای بلیت (جدید) تهران – مشهد  تندروی پردیس ۳۳۰۰۰۰  ۳۳۳۰۰۰  تهران – مشهد  تندروی پردیس ۳۳۰۰۰۰   ۳۳۰۰۰۰ تهران -شاهرود  اتوبوسی ۴۵۰۰۰   ۴۵۰۰۰ تهران – سمنان  اتوبوسی ارم ۳۶۵۰۰   ۵۰۰۰۰ تهران – مشهد  در جه دو ۶ صندلی-اتوبوسی ۸۲۰۰۰-۱۱۵۰۰۰   ۸۲۰۰۰-۱۱۵۰۰۰

تهران – نیشابور

 درجه یک ۶ تخته-درجه دو ۶ صندلی ۷۸۰۰۰-۱۱۰۰۰۰  ۱۱۰۰۰۰-۷۸۰۰۰ تهران- خواف   درجه یک ۶ تخته-درجه دو ۶ صندلی  ۱۰۰۰۰۰-۹۴۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰  تهران – طبس  درجه یک ۶ تخته  ۱۶۵۰۰۰ ۱۶۵۰۰۰  تهران – مشهد اتوبوسی دو طبقه ۱۸۰۰۰۰  ۱۸۰۰۰۰ تهران – مشهد درجه یک ۶ تخته نگین/سفیر بنیاد ۱۴۸۰۰۰-۱۷۰۰۰۰/۲۲۴۵۰۰ ۳۶۵۰۰۰-۲۱۰۰۰۰-۱۷۵۰۰۰  تهران – مشهد درجه یک ۶ تخته جوپار ۲۱۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰  تهران – مشهد  چهارتخته دلیجان ۲۱۴۵۰۰  – تهارن – مشهد درجه یک ۴ تخته سیمرغ ۳۱۰۰۰۰  ۳۱۰۰۰۰ تهران – مشهد درجه یک ۴ تخته سبز ۳۱۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰  تهران – مشهد ۴ تخته غزال بنیاد/درجه یک ۶ تخته بنیاد ۲۱۰۰۰۰-۳۴۷۵۰۰ ۴۵۰۰۰۰-۲۸۰۰۰۰  تهران – مشهد  درجه یک ۴ تخته نور ۴۳۵۰۰۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰   تهران – مشهد درجه یک ۴ تخته غزال بنیاد  ۳۴۷۵۰۰   ۴۵۰۰۰۰  تهران – مشهد  درجه یک ۴ تخته غزال  ۳۴۷۵۰۰  –  تهران – مشهد درجه یک ۴ تخته   ۲۷۰۰۰۰  ۲۷۰۰۰۰   تهران – مشهد درجه یک ۴ تخته دلیجان  ۲۱۴۵۰۰-۲۶۲۵۰۰  –   تهران – مشهد درجه یک ۴ یا ۶ تخته نگین  ۲۲۴۵۰۰-۲۹۸۵۰۰  ۳۹۰۰۰۰-۲۸۰۰۰۰   تهران – مشهد  درجه یک ۶ تخته ۱۵۵۰۰۰-۱۹۷۰۰۰  ۲۸۰۰۰۰   تهران – مشهد  ۶ تخته معمولی خواب ۱۴۰۰۰۰  ۱۴۰۰۰۰   تهران – اهواز درجه دو ۶ صندلی – اتوبوسی   ۴۲۰۰۰-۸۸۰۰۰ ۴۲۰۰۰-۸۸۰۰۰   تهران – خرمشهر درجه یک ۶ تخته مهتاب سیر  ۲۵۷۰۰۰  ۲۹۵۰۰۰    تهران – خرمشهر  درجه یک ۶ تخته پلور سبز/درجه یک ۶ تخته ۱۸۵۰۰۰-۲۲۵۰۰۰  ۳۱۵۰۰۰-۲۵۵۰۰۰   تهران – اهواز درجه یک ۴ تخته پلور سبز  ۲۱۴۰۰۰  ۲۱۴۰۰۰   تهران – اندیمشک درجه یک ۶ تخته مهتاب سیر  ۱۹۶۰۰۰  ۲۲۵۰۰۰   تهران – تبریز درجه یک ۴ تخته سبز  ۲۴۰۰۰۰  ۲۴۰۰۰۰   تهران – تبریز درجه یک ۴ یا ۶ تخته   ۱۲۰۰۰۰-۱۷۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰-۱۲۰۰۰   تهران – تبریز  درجه یک ۶ تخته رعد ۱۶۰۰۰۰  ۱۹۲۰۰۰   تهران – میاندواب درجه یک ۶ تخته رعد  ۱۶۰۰۰۰  ۱۹۲۰۰۰   تهران – مراغه  درجه یک ۴ یا ۶ تخته ۱۰۵۰۰۰-۱۵۰۰۰۰   ۷۹۰۰۰-۱۰۵۰۰۰-۱۵۰۰۰۰  تهران – مراغه ۶ تخته معمولی خواب  ۹۰۰۰۰   ۹۰۰۰۰  تهران – زنجان تندروی پردیس  ۸۵۰۰۰  ۸۵۰۰۰   تهران – میانه تندروی پردیس  ۱۰۵۰۰۰   ۱۰۵۰۰۰  تهران – زنجان اتوبوسی دو طبقه  ۵۵۰۰۰   ۵۵۰۰۰  تهران – میانه ۱  اتوبوسی ۶۷۰۰۰   ۶۷۰۰۰  تهران – میانه ۲ اتوبوسی  ۶۷۰۰۰   ۶۷۰۰۰  تهران – اصفهان درجه یک ۴ تخته رعد  ۸۵۵۰۰-۱۵۰۰۰۰ ۱۸۶۰۰۰-۱۰۳۰۰۰   تهران – شیراز درجه یک ۴ تخته پلور سبز-درجه یک ۴ تخته نور- درجه یک ۶ تخته مهتاب سیر  ۲۶۲۰۰۰-۳۰۰۰۰۰-۴۸۵۰۰۰   ۲۶۲۰۰۰-۵۵۶۰۰۰-۳۶۰۰۰۰  تهران – یزد ۱  تندور پردیس ۱۶۱۰۰۰  ۱۶۱۰۰۰    تهران – یزد ۲   تندور پردیس  ۱۶۱۰۰۰ ۱۶۱۰۰۰  تهران – یزد ۱ درجه یک ۶ تخته- اتوبوسی دو طبقه  ۱۲۴۰۰۰-۱۳۱۰۰۰  ۲۰۰۰۰۰-۱۲۴۰۰۰   تهران – یزد ۲ درجه یک ۶ تخته رعد    ۱۵۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰   تهران -کرمان درجه یک ۶ تخته جوپار  ۲۳۳۰۰۰  ۲۵۹۰۰۰   تهران – زاهدان  درجه یک ۶ تخته رجا/جوپار  ۳۶۰۰۰۰-۲۸۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰   تهران – بندرعباس ۱ درجه یک ۶ تخته جوپار  ۲۷۵۰۰۰   ۳۳۰۰۰۰   تهران – بندرعباس ۲  درجه یک ۴ تخته غزال بنیاد/وانیا ریل/غزال ویژه بنیاد ۴۵۳۰۰۰-۵۳۹۰۰۰   ۵۵۵۰۰۰-۶۵۳۰۰۰  تهران – ساری درجه دو ۶ صندلی  ۵۵۰۰۰   ۵۵۰۰۰  تهران – گرگان ۱  ۶ تخته معمولی  ۱۱۰۰۰۰   ۱۱۰۰۰۰   تهران – گرگان ۲ درجه یک ۶ تخته  ۱۱۵۰۰۰   ۱۱۵۰۰۰  تهران – فیروزکوه اتوبوسی   ۶۰۰۰   ۱۵۰۰۰  تهران – جمکران اتوبوسی  ۱۲۰۰۰   ۲۰۰۰۰  تهران – قم اتوبوسی  ۱۲۰۰۰   ۲۰۰۰۰  تهران – پیشوا ۱ اتوبوسی ارم  ۶۰۰۰   ۱۰۰۰۰  تهران – پیشوا ۲ اتوبوسی ارم  ۶۰۰۰   ۱۰۰۰۰  تهران – پرند ۱ اتوبوسی  ۲۵۰۰   ۲۵۰۰  تهران – پرند ۲  اتوبوسی ارم ۶۰۰۰  ۶۰۰۰  تهران – پرند ۳ اتوبوسی  ۲۵۰۰   ۲۵۰۰  تهران – پرند ۴ اتوبوسی ارم    ۶۰۰۰  ۶۰۰۰


.
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ