جدول کامل برنامه های ۸ نامزد ریاست جمهوری در صدا و سیما

۰۲خردادماه،

اسامی نامزد ها براساس قرعه کشی انجام شده قرار گرفته است. 

 

برنامه های تبلیغاتی محسن رضایی از شبکه های رسانه ملی

روز

شبکه

نحوه برنامه

ساعت پخش

شنبه: ۴ خرداد

شبکه اول سیما

برنامه با دوربین

ساعت ۲۰

پنج شنبه: ۹ خرداد

شبکه دوم سیما-

گفتگوی ویژه خبری

۲۲٫۴۵ دقیقه

یکشنبه: ۱۲ خرداد؛

شبکه جام جم-

پاسخ به ایرانیان خارج از کشور

ساعت ۲۳٫۳۰ دقیقه

دوشنبه: ۱۳ خرداد

شبکه اول سیما

مستند اول

ساعت ۲۰٫۱۰ دقیقه

شنبه: ۱۸ خرداد

شبکه سوم سیما

پاسخ به سؤالات جوانان

ساعت ۱۹٫۱۰ دقیقه

یکشنبه: ۱۹ خرداد

شبکه اول سیما

مستند دوم

ساعت ۲۳٫۳۰ دقیقه

دوشنبه: ۲۰ خرداد

شبکه خبر

گفتگوی ضبط شده

ساعت ۲۲٫۳۰ دقیقه

و سه شنبه: ۲۱ خرداد

شبکه چهار سیما

پاسخ به سؤالات کارشناسان

ساعت ۱۸/۱۰ دقیقه

*مستند  اول این نامزد ۱۳ خرداد ساعت ۲۳٫۳۰ همان شب از شبکه جام جم تکرار خواهد شد

*مستند دوم این نامزد نیز ۱۹ خرداد ساعت ۳۰ دقیقه بامداد از شبکه جام جم تکرار خواهد شد.

برنامه تبلیغاتی علی اکبر ولایتی از شبکه های رسانه ملی 

زمان

شبکه

شکل برنامه

ساعت

یکشنبه: ۵ خرداد

شبکه دوم سیما

گفتگوی ویژه خبری

ساعت ۲۲٫۴۵ دقیقه

دوشنبه: ۶ خرداد

شبکه اول سیما

برنامه با دوربین

ساعت ۲۰

چهارشنبه: ۸ خرداد

شبکه جام جم

پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج از کشور

ساعت ۲۳٫۳۰ دقیقه

شنبه ۱۳ خرداد

شبکه اول سیما

مستند اول

۲۰٫۱۰ دقیقه

پنج شنبه: ۱۶ خرداد

شبکه سوم سیما

پاسخ به سؤالات جوانان

ساعت ۱۹٫۱۰ دقیقه

یکشنبه: ۱۹ خرداد

شبکه خبر

گفتگوی ضبط شده

ساعت ۲۲٫۳۰ دقیقه

دوشنبه: ۲۰ خرداد

شبکه اول سیما

مستند دوم

– ساعت ۲۳٫۳۰ دقیقه

چهارشنبه: ۲۲ خرداد

شبکه ۴ سیما

پاسخ به کارشناسان

ساعت ۱۸٫۱۰ دقیقه

* مستند اول این نامزد همان شب ساعت ۲۳٫۳۰ دقیقه از شبکه جام جم پخش خواهد شد.

* مستند دوم این نامزد ۲۰ خرداد ساعت ۳۰ دقیقه بامداد از جام جم پخش خواهد شد

برنامه تبلیغاتی محمد باقر قالیباف از شبکه های رسانه ملی

زمان

شبکه

شکل برنامه

ساعت

سه شنبه: هفتم خرداد

شبکه دوم سیما

گفتگوی ویژه

ساعت ۲۲٫۴۵ دقیقه

چهارشنبه: ۸ خرداد

شبکه اول سیما

برنامه با دوربین

ساعت ۲۰

شنبه: یازدهم خرداد

شبکه جام جم

پاسخ به ایرانیان خارج از کشور

 ساعت ۲۳٫۳۰ دقیقه

سه شنبه: ۱۴ خرداد؛

شبکه سوم سیما

پاسخ به سؤالات جوانان

ساعت ۱۹٫۱۰ دقیقه

پنجشنبه: ۱۶ خرداد؛

شبکه اول سیما

مستند اول

ساعت ۲۰٫۱۰ دقیقه

یکشنبه: ۱۹ خرداد

شبکه چهار سیما

پاسخ به سؤالات کارشناسان

ساعت ۱۸٫۱۰ دقیقه

سه شنبه: ۲۱ خرداد

شبکه اول سیما

مستند دوم

ساعت ۲۳٫۳۰ دقیقه

چهارشنبه: ۲۲ خرداد؛

شبکه خبر

 گفتگوی ضبط شده

ساعت ۲۲٫۳۰ دقیقه

*مستند اول این نامزد ۱۶ خرداد ساعت ۲۳٫۳۰ از شبکه جام جم تکرار خواهد شد.

مستند  دوم این نامزد ۲۱ خرداد ساعت ۳۰ دقیقه بامداد از جام جم پخش می گردد.

برنامه تبلیغاتی غلامعلی حداد عادل از شبکه های رسانه ملی

زمان

شبکه

شکل برنامه

ساعت

دوشنبه: ۶ خرداد

شبکه جام جم

پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج از کشور

– ساعت ۲۳٫۳۰ دقیقه

پنج شنبه: ۹ خرداد

شبکه اول سیما

برنامه با دوربین-

ساعت ۲۰

یکشنبه: ۱۲ خرداد

شبکه دوم سیما

گفتگوی ویژه خبری

ساعت ۲۲٫۴۵ دقیقه

سه شنبه: ۱۴ خرداد

؛ شبکه چهار سیما

پاسخ به سوالات کارشناسان

ساعت ۱۸٫۱۰ دقیقه

پنج شنبه: ۱۶ خرداد

شبکه اول سیما

مستند اول

ساعت ۲۳٫۳۰ دقیقه

شنبه: ۱۸ خرداد

شبکه خبر

گفتگوی ضبط شده

ساعت ۲۲٫۳۰ دقیقه

یکشنبه: ۱۹ خرداد

شبکه سه سیما

پاسخ به سؤالات جوانان

ساعت ۱۹٫۱۰ دقیقه

سه شنبه: ۲۱ خرداد

شبکه اول سیما

مستند دوم

ساعت ۲۰٫۱۰ دقیقه

*مستند اول این نامزد ۱۶ خرداد در ساعت ۳۰ دقیقه بامداد از جام جم پخش خواهد شد.

*مستند دوم این نامزد ۲۱ خرداد ساعت ۲۳٫۳۰ دقیقه از شبکه جام جم تکرار می گردد.

برنامه تبلیغاتی محمد رضا عارف از شبکه های رسانه ملی 

زمان

شبکه

شکل برنامه

ساعت

یکشنبه: ۵ خرداد

شبکه جام جم

پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج از کشور

ساعت ۲۳٫۳۰ دقیقه

چهارشنبه: ۸ خرداد

شبکه دوم سیما

گفتگوی ویژه خبری-

ساعت ۲۲٫۴۵ دقیقه

شنبه: ۱۱ خرداد

شبکه اول سیما

برنامه با دوربین

ساعت ۲۰

دوشنبه: ۱۳ خرداد

شبکه سوم سیما

پاسخ به سؤالات جوانان

ساعت ۱۹٫۱۰ دقیقه

شنبه: ۱۸ خرداد

شبکه اول سیما

مستند اول

ساعت ۲۰٫۱۰ دقیقه

دوشنبه: ۲۰ خرداد

شبکه چهارم سیما

پاسخ به کارشناسان

ساعت ۱۸٫۱۰ دقیقه

سه شنبه: ۲۱ خرداد

شبکه خبر

گفتگوی ضبط شده

ساعت ۲۲٫۳۰ دقیقه

چهارشنبه: ۲۲ خرداد

شبکه اول سیما

مستند دوم

ساعت ۲۳٫۳۰ دقیقه

*مستند  اول ۱۸ خرداد ساعت ۲۳٫۳۰ دقیقه از جام جم پخش می گردد.

*مستند دوم این نامزد ۲۲ خرداد ساعت ۳۰ دقیقه بامدد از جام جم پخش مجدد می گردد.

برنامه تبلیغاتی سید محمد غرضی از شبکه های رسانه ملی

زمان

شبکه

شکل برنامه

ساعت

شنبه: ۴ خرداد

شبکه جام جم

پاسخ به سؤالات ایرانیان

ساعت ۲۳٫۳۰ دقیقه

شنبه: ۱۱ خرداد

شبکه دوم سیما

گفتگوی ویژه خبری

ساعت ۲۲٫۴۵ دقیقه

یکشنبه: ۱۲ خرداد

شبکه اول سیما

برنامه با دوربین

ساعت ۲۰

دوشنبه: ۱۳ خرداد

شبکه چهارم سیما

پاسخ به سؤالات کارشناسان

ساعت ۱۸/۱۰دقیقه

پنج شنبه: ۱۶ خرداد

شبکه خبر-

گفتگوی ضبط شده

ساعت ۲۲٫۳۰ دقیقه

 شنبه: ۱۸ خرداد

شبکه اول سیما

مستند اول

ساعت ۲۳٫۳۰ دقیقه

دوشنبه: ۲۰ خرداد

شبکه سوم سیما

پاسخ به سؤالات جوانان

۱۹٫۱۰ دقیقه

چهارشنبه: ۲۲ خرداد

شبکه اول سیما

مستند دوم

ساعت ۲۰٫۱۰ دقیقه

*مستند  اول  ۱۸ خرداد ۳۰ دقیقه بامداد از شبکه جام جم پخش خواهد شد.

*مستند دوم این نامزد ۲۲ خرداد ساعت ۲۳٫۳۰ دقیقه از شبکه جام جم پخش مجدد خواهد شد.

برنامه تبلیغاتی حسن روحانی از شبکه های رسانه ملی 

زمان

شبکه

شکل برنامه

ساعت

دوشنبه: ۶ خرداد

شبکه دوم سیما

گفتگوی ویژه خبری

ساعت ۲۲٫۴۵ دقیقه

سه شنبه: ۷ خرداد

شبکه اول سیما

برنامه با دوربین

ساعت ۲۰

پنج شنبه: ۹ خرداد

شبکه جام جم

پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج از کشور

ساعت ۲۳٫۳۰ دقیقه

دوشنبه: ۱۳ خرداد

شبکه خبر

گفتگوی ضبط شده

ساعت ۲۲٫۳۰ دقیقه

سه شنبه: ۱۴ خرداد

شبکه اول سیما

مستند اول

ساعت ۲۳٫۳۰ دقیقه

پنج شنبه: ۱۶ خرداد

شبکه چهارم سیما

پاسخ به کارشناسان

ساعت ۱۸٫۱۰ دقیقه

دوشنبه: ۲۰ خرداد

شبکه اول سیما

مستند دوم

ساعت ۲۰٫۱۰ دقیقه

چهارشنبه: ۲۲ خرداد

شبکه سوم سیما

پاسخ به سؤالات جوانان

ساعت ۱۹٫۱۰ دقیقه

*شبکه جام جم ساعت ۳۰ دقیقه بامداد۱۴ خرداد مستند اول این نامزد را پخش خواهد کرد.

*مستند دوم این نامزد ۲۰ خرداد ساعت ۲۳٫۳۰ دقیقه از جام جم نیز پخش می گردد.

 برنامه تبلیغاتی سعید جلیلی از شبکه های رسانه ملی

زمان

شبکه

شکل برنامه

ساعت

شنبه: ۴ خرداد

شبکه دوم سیما

گفتگوی ویژه خبری

ساعت ۲۲٫۴۵ دقیقه

یکشنبه: ۵ خرداد

شبکه اول سیما

برنامه با دوربین

ساعت ۲۰

سه شنبه ۷ خرداد

شبکه جام جم-

پاسخ به سؤالات ایرانیان خارج از کشور

ساعت ۲۳٫۳۰ دقیقه

دوشنبه: ۱۳ خرداد

شبکه اول سیما

مستند اول

ساعت ۲۳٫۳۰ دقیقه

سه شنبه: ۱۴ خرداد

شبکه خبر

گفتگوی ضبط شده

ساعت ۲۲٫۳۰ دقیقه

شنبه: ۱۸ خرداد

شبکه چهار سیما

پاسخ به سؤالات کارشناسان

ساعت ۱۸٫۱۰ دقیقه

یکشنبه: ۱۹ خرداد

شبکه اول سیما

مستند دوم

ساعت ۲۰٫۱۰ دقیقه

سه شنبه ۲۰ خرداد

شبکه سوم سیما-

پاسخ به سؤالات جوانان

ساعت ۱۹٫۱۰ دقیقه

*مستند  اول این نامزد ۳ خرداد ساعت ۳۰ دقیقه بامداد از شبکه جام جم پخش می گردد.

*مستند  دوم این نامزد ۱۹ خرداد ساعت ۲۳٫۳۰ دقیقه از جام جم نیز پخش می گردد.

/۲۷۲۱۲

دانلود   دانلود


خبرآنلاین
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ