حق عضویت افغانستان و دو کشور دیگر در سازمان ملل تعلیق شد

سازمان ملل متحد، حق رای افغانستان را به دلیل پرداخت نکردن حق عضویت این سازمان و ارائه نکردن دلیل موجه در این باره، تعلیق کرد.

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.