دریافت وام کشاورزی، وام بانک کشاورزی

۲۸اردیبهشت،


قابل استفاده برام عموم مردم…

وام ﻫﺎی وﯾﮋﻩ ﮐﺸﺎورزان و داﻣﭙﺮوران ﺑﻪ ﭼﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ؟ ﻃﺒﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی، ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋﻩ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ داﺧﻠﯽ در ﺑﺨﺶ دام ﻃﯿﻮر، آب و ﺧﺎک ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ وام ﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ در .زﻣﯿﻨﻪ داﻣﭙﺮوری و ﮐﺸﺎورزی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺮخ ﺑﻬﺮﻩ وامﻫﺎی ﺑﺨﺶ داﻣﭙﺮوری و ﮐﺸﺎورزی ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

.ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ۴ ﺗﺎ ۶٪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﭙﺮدﻩ ﮔﺬاری ﻧﺪارد.

با آموزشهایی که در پایگاه اینترنتی زیر ارائه شده حتی اشخاص عادی نیز میتوانند از این فرصت استفاده نمایند .

فرصت استثنایی دریافت وام کشاورزی، وام بانک کشاورزی، وام جهاد کشاورزی

 

وام ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻣﭙﺮوری و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺮوﻩ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ اﻗﺪام ﺳﺎدﻩ و درﯾﺎﻓﺖ ﭼﻨﺪ ﭘﺮواﻧﻪ و ﻣﺠﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وام ﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮﻩ ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﻫﻤﺮاﻩ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد. از راﻩ اﻧﺪازی و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮزﻫﺎ و ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﺤﻮﻩ درﺧﻮاﺳﺖ وام و اراﺋﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ .ﻣﺮﺑﻮط

ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ راﻫﻨﻤﺎی ۱۰۰٪ ﻋﻤﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ وام ۴٪ ﭼﯿﺴﺖ؟ راﻫﻨﻤﺎی ۱۰۰٪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ درﯾﺎﻓﺖ وام ﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و داﻣﭙﺮوری راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮﻩ درﯾﺎﻓﺖ اﻧﻮاع ﻣﺠﻮزﻫﺎ و ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی واﺣﺪﻫﺎی دام و ﻃﯿﻮر راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮﻩ درﯾﺎﻓﺖ اﻧﻮاع ﻣﺠﻮزﻫﺎ و ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﯿﺶ از ۱۰۰ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن، درﺧﺘﮑﺎری، ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی درﺧﺘﺎن، آﻣﻮزش اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﯾﺮه اﻟﻤﻌﺎرف ﮐﺎﻣﻼً ﻓﺎرﺳﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺳﻤﻮم ﮐﺸﺎورزی و آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ، آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ و ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺸﺎورزی راﻫﻨﻤﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و درﯾﺎﻓﺖ اﻧﻮاع ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺣﺪود ۸۰ ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺸﺎورزی، آب و ﺧﺎک، دام و ﻃﯿﻮر ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎو، ﺣﻮزﻩ آب و ﭼﺎﻩ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻩ ﮐﺸﯽ، ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ آﻣﻮزش

آگهی استخدام ممتازنیوز
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *