رقابت پورشه و مازراتی در باشگاه ۱۰۰ هزار دلاری ها/جدول گرانترین خودروهای وارداتی در بهار۹۱

گرانترین خودروهای وارداتی در بهار سال ۹۱ مبداء نام کالا تعداد (دستگاه) ارزش محموله قیمت هر دستگاه نرخ برابری دلار قیمت با احتساب عوارض و حقوق گمرکی (میلیون تومان) میلیون تومان دلار میلیون تومان دلار آلمان پورشه پانامرا توربو قهوه ای  ۱ ۲۱۷ ۱۷۷,۰۳۲ ۲۱۷ ۱۷۷,۰۳۲ ۱۲۲۶ ۴۹۹ آلمان پورشه کائین توربو ۱ ۱۹۴ ۱۵۸,۲۳۸ ۱۹۴ ۱۵۸,۲۳۸ ۱۲۲۶ ۴۴۶ آلمان پورشه کائین توربو ۱ ۱۹۴ ۱۵۸,۲۳۸ ۱۹۴ ۱۵۸,۲۳۸ ۱۲۲۶ ۴۴۶ آلمان مازراتی کواتروپورته اسپرت جی تی اس ۲۰۱۲ ۱ ۱۹۳ ۱۵۷,۵۴۸ ۱۹۳ ۱۵۷,۵۴۸ ۱۲۲۶ ۴۴۴ ترکیه پورشه کاین توربو ۱ ۱۹۳ ۱۵۷,۱۹۴ ۱۹۳ ۱۵۷,۱۹۴ ۱۲۲۶ ۴۴۳ امارات پورشه پانامرا ۴۸۰۰cc مدل ۲۰۱۲ ساخت ۲۰۱۱ ۱ ۱۸۲ ۱۴۸,۴۳۰ ۱۸۲ ۱۴۸,۴۳۰ ۱۲۲۶ ۴۱۸ امارات بنزCL500مدل ۲۰۱۲ساخت۲۰۱۱ ۲ ۳۵۸ ۲۹۱,۹۵۸ ۱۷۹ ۱۴۵,۹۷۹ ۱۲۲۶ ۴۱۱ امارات پورشه پانامرا توربو ۶ ۱,۰۵۱ ۸۵۷,۲۱۹ ۱۷۵ ۱۴۲,۸۷۰ ۱۲۲۶ ۴۰۳ امارات مازراتی گرانکابریو خاکستری مدل ۲۰۱۲ ۱ ۱۷۵ ۱۴۲,۶۹۲ ۱۷۵ ۱۴۲,۶۹۲ ۱۲۲۶ ۴۰۲ چابهار مازراتی مدل ۲۰۱۲ ۶ ۱,۰۴۴ ۸۵۱,۸۱۵ ۱۷۴ ۱۴۱,۹۶۹ ۱۲۲۶ ۴۰۰ چابهار مازراتی گرنکابریواسپرت  ۱ ۱۷۲ ۱۴۰,۰۶۶ ۱۷۲ ۱۴۰,۰۶۶ ۱۲۲۶ ۳۹۵ امارات مازراتی گرانکابریواسپرت مدل ۲۰۱۲ ۱ ۱۷۰ ۱۳۸,۷۷۷ ۱۷۰ ۱۳۸,۷۷۷ ۱۲۲۶ ۳۹۱ چین بنز SL350 مدل ۲۱۰۲ ۲ ۳۲۷ ۲۶۶,۹۵۶ ۱۶۴ ۱۳۳,۴۷۸ ۱۲۲۶ ۳۷۶ امارات مازراتی گرانکابریواسپرت مدل ۲۰۱۲ ۱ ۱۵۹ ۱۴۱,۰۶۲ ۱۵۹ ۱۴۱,۰۶۲ ۱۱۲۹ ۳۶۶ امارات مازراتی کواتروپورته اسپرت GTS مدل ۲۱۰۲ ۱ ۱۵۸ ۱۲۹,۱۴۲ ۱۵۸ ۱۲۹,۱۴۲ ۱۲۲۶ ۳۶۴ امارات مازراتی رنگ مشکی کربنی ۲ محور ۱ ۱۵۷ ۱۲۸,۴۵۳ ۱۵۷ ۱۲۸,۴۵۳ ۱۲۲۶ ۳۶۲ امارات بنز SL500 مدل ۲۰۱۱ ۱ ۱۵۶ ۱۲۷,۲۷۶ ۱۵۶ ۱۲۷,۲۷۶ ۱۲۲۶ ۳۵۹ امارات بنز SL500 مدل ۲۰۱۱ ۱ ۱۵۵ ۱۲۶,۸۰۱ ۱۵۵ ۱۲۶,۸۰۱ ۱۲۲۶ ۳۵۷ امارات بنزS350 مدل ۲۱۰۲ حجم موتور ۳۶۰۰cc ۱ ۱۵۳ ۱۲۴,۵۳۷ ۱۵۳ ۱۲۴,۵۳۷ ۱۲۲۶ ۳۵۱ امارات مازراتی گرنتوریسموS اتوماتیک  ۱ ۱۴۹ ۱۲۱,۷۵۲ ۱۴۹ ۱۲۱,۷۵۲ ۱۲۲۶ ۳۴۳ امارات مازراتی کواتراپورترمدل   ۲۰۱۲ ۱ ۱۴۹ ۱۲۱,۳۳۷ ۱۴۹ ۱۲۱,۳۳۷ ۱۲۲۶ ۳۴۲ امارات پورشه ۹۱۱ با حجم موتور ۳۸۰۰cc ۲ ۲۹۷ ۲۴۱,۸۹۲ ۱۴۸ ۱۲۰,۹۴۶ ۱۲۲۶ ۳۴۱ امارات پورشه ۹۱۱ با حجم موتور ۳۸۰۰cc ۱ ۱۴۸ ۱۲۰,۹۴۶ ۱۴۸ ۱۲۰,۹۴۶ ۱۲۲۶ ۳۴۱ امارات پورشه ۹۱۱ با حجم موتور ۳۸۰۰cc ۱ ۱۴۸ ۱۲۰,۹۴۶ ۱۴۸ ۱۲۰,۹۴۶ ۱۲۲۶ ۳۴۱ امارات پورشه پانامرامدل ۲۰۱۲ حجم موتور ۳۶۰۰cc ۱ ۱۴۸ ۱۲۰,۵۸۸ ۱۴۸ ۱۲۰,۵۸۸ ۱۲۲۶ ۳۴۰ امارات پورشه کاین S مدل ۲۰۱۱ ۱ ۱۴۶ ۱۱۹,۴۵۳ ۱۴۶ ۱۱۹,۴۵۳ ۱۲۲۶ ۳۳۷ امارات بنزS500Lمدل ۲۰۱۱ ۱ ۱۴۶ ۱۱۸,۹۶۷ ۱۴۶ ۱۱۸,۹۶۷ ۱۲۲۶ ۳۳۵ امارات پورشه کاین توربو حجم موتور ۴۸۰۰cc  ۱ ۱۴۵ ۱۱۷,۹۵۳ ۱۴۵ ۱۱۷,۹۵۳ ۱۲۲۶ ۳۳۲ امارات بنز SL500 مدل ۲۰۱۲  ۱ ۱۴۴ ۱۱۷,۵۰۸ ۱۴۴ ۱۱۷,۵۰۸ ۱۲۲۶ ۳۳۱ امارات بنز SL500 مدل ۲۰۱۲ ۱ ۱۴۴ ۱۱۷,۵۰۸ ۱۴۴ ۱۱۷,۵۰۸ ۱۲۲۶ ۳۳۱ چابهار بنز SL500 مدل ۲۰۱۲ ۲ ۲۸۵ ۲۳۲,۵۵۰ ۱۴۳ ۱۱۶,۲۷۵ ۱۲۲۶ ۳۲۸ امارات بنز SL500 مدل ۲۰۱۲ ۱ ۱۴۲ ۱۱۶,۰۵۸ ۱۴۲ ۱۱۶,۰۵۸ ۱۲۲۶ ۳۲۷ امارات بنز SL500 مدل ۲۰۱۲ ۱ ۱۳۹ ۱۱۳,۱۰۸ ۱۳۹ ۱۱۳,۱۰۸ ۱۲۲۶ ۳۱۹ امارات مازراتی گرنتوریسمو مدل ۲۰۱۲ ۱ ۱۳۸ ۱۱۲,۶۸۰ ۱۳۸ ۱۱۲,۶۸۰ ۱۲۲۶ ۳۱۷ امارات بنزSL500 مدل ۲۰۱۱ ۱ ۱۳۷ ۱۱۱,۸۳۷ ۱۳۷ ۱۱۱,۸۳۷ ۱۲۲۶ ۳۱۵ امارات بنزSL500 مدل ۲۰۱۲ ساخت ۲۰۱۱ ۴ ۵۴۷ ۴۴۶,۴۱۶ ۱۳۷ ۱۱۱,۶۰۴ ۱۲۲۶ ۳۱۴ امارات بنزSL500 مدل ۲۰۱۲ ساخت ۲۰۱۱ ۴ ۵۴۷ ۴۴۶,۴۱۶ ۱۳۷ ۱۱۱,۶۰۴ ۱۲۲۶ ۳۱۴ امارات بنزSL500 مدل ۲۰۱۲ ۱ ۱۳۵ ۱۱۰,۱۶۸ ۱۳۵ ۱۱۰,۱۶۸ ۱۲۲۶ ۳۱۰ امارات پورشه پانامرا S4 مدل ۲۰۱۲ چهاردرب  ۱ ۱۳۳ ۱۰۸,۷۵۱ ۱۳۳ ۱۰۸,۷۵۱ ۱۲۲۶ ۳۰۶ امارات مازراتی گرنتورسیمواس مدل ۲۰۱۲ ساخت ۲۰۱۱ ۱ ۱۳۲ ۱۱۸,۱۰۲ ۱۳۲ ۱۱۸,۱۰۲ ۱۱۱۸ ۳۰۳ امارات پورشه پانامراS4 سفید مدل ۲۰۱۱ ۱ ۱۳۱ ۱۰۷,۰۳۰ ۱۳۱ ۱۰۷,۰۳۰ ۱۲۲۶ ۳۰۲ امارات پورشه ۹۱۱ مدل ۲۱۰۲ ۱ ۱۲۷ ۱۰۳,۸۳۴ ۱۲۷ ۱۰۳,۸۳۴ ۱۲۲۶ ۲۹۳ امارات سواری پورشه پانامرا۴S مدل ۲۰۱۲ ۱ ۱۲۴ ۱۰۱,۳۷۸ ۱۲۴ ۱۰۱,۳۷۸ ۱۲۲۶ ۲۸۶ امارات پورشه پانامرا ۴S مدل ۲۰۱۲  ۱ ۱۲۴ ۱۰۱,۳۷۸ ۱۲۴ ۱۰۱,۳۷۸ ۱۲۲۶ ۲۸۶ امارات بنز SL500 مدل ۲۰۱۲  ۱ ۱۲۳ ۱۰۰,۰۲۸ ۱۲۳ ۱۰۰,۰۲۸ ۱۲۲۶ ۲۸۲ جمع: ۶۵ ۱۰,۱۴۰ ۸,۲۹۲,۰۱۷ منبع: گمرک ایران      


خبرآنلاین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ