روش تشخیص ماهی سالم

۲۸اردیبهشت،

یکی از سوالاتی که همواره برای هر یک ما وجود داشته راههای تشخیص ماهی سالم از فاسد به هنگام خریداری است:

یکی از سوالاتی که همواره برای هر یک ما وجود داشته راههای تشخیص ماهی سالم از فاسد به هنگام خریداری است: 

۱- بوی ماهی : ماهیهایی که تازه می باشند تقریبا بوی مطبوعی دارند و اگر از آبهای شیرین صید شده باشند بوی گیاهان آبزی همان منطقه را می دهند .ولی ماهی فاسد بوی نامطبوعی دار دکه بیشتر اوقات بوی آمونیاک و ترشیدگی و در اثر پیشرفت فساد بوی گندیدگی می دهد…
۲- حالت فلسها و پولکها در ماهی : در رابطه با ماهیهای تازه فلسها کاملا به بدن چسبیده و به سختی جدا می شوند در حالی که در ماهیهای فاسد فلسها برجسته و به راحتی کنده می گردد . 

۳- شکل بدن ماهیها: بدن ماهیهای تازه قابلیت ارتجاعی دارد و فاقد ترشحات می باشند ولی بدن ماهیهای فاسد اگر با انگشتان فشاری روی بدن ماهی وارد می گردد کاملا ایجاد فرو رفتگی می کند و ترشحات بدن ماهی بسیار و حالت چسبندگی دارد.

۴- چشمهای ماهی: درماهیهای تازه چشم علاوه بر این که شفاف درخشان است ، حالت کاملا محدب دارد در صورتیکه در ماهیهای فاسد چشم ماهی تیره و کدر است و کره چشم بطور کامل در حفره چشم فرو رفته است . 

۵- سرپوش گوشها: در ماهیهای تازه سرپوشها بطور کامل و تقریبا چسبیده می باشندو سطح داخلی آنها لکه ندارد ولی در ماهیهای فاسد این سرپوشها تقریبا جدا می باشند و بر روی سطح داخلی آنها لکه های قهوه ایی و قرمز رنگ دیده می گردد. 

۶- حالت آبششها: در ماهیهای تازه آبشش ها مرطوب و به رنگ قرمز روشن می باشند. ولی در ماهیهای فاسد آبششها مرطوب نبوده و رنگی خاکستری دارند

باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.