مشکلات جنسی زنان در سه ماه اول بعد از زایمان بیش از زمان های دیگر است

پژوهشگر دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران در پایان نامه خود بهمقایسه میزان اثربخشی آموزش جنسی مبتنی بر الگوی فرانظری و آموزشی سنتی بر خودکارآمدی جنسی پس از زایمان زنان نخست زا پرداخت.

راحیل ساریخانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران افزود: مشکلات جنسی زنان در سه ماه اول بعد از زایمان بیش از زمانهای دیگر است. با وجود مشکلات جنسی در مراکز بهداشتی درمانی مورد اغماض قرار می‌گیرد.

وی گفت: در این راستا آموزشی مبتنی بر الگوی فرا نظری براساس مدل های ارتقا سلامت جهت اثرگذاری بر قصد افراد در مسیر عملکرد صحیح بیشتر مورد توجه بوده است.

ساریخانی تصریح کرد: این مطالعه با هدف بررسی میزان اثربخشی آموزش جنسی مبتنی بر الگوی فرانظری و آموزش سنتی برخودکار آمدی جنسی پس از زایمان انجام شد.

وی ادامه داد: خودکارآ‌مدی جنسی زنان شرکت کننده به طور قابل توجهی پائین است خودکار آمدی جنسی پائین، انتخاب و پذیرش رفتارهای جنسی مناسب، عملکرد مناسب و تصمیم گیری برای تنظیم آنها را دچار مشکل می سازد.

وی خاطرنشان کرد: لذا مداخلات آموزشی متناسب با هنجارهای هر قشر و جامعه ای مانند آموزش جنسی مبتنی بر الگوی فرانظری برای افزایش خودکارآمدی جنسی زنان جهت پیشگیری از مشکلات جنسی پس از زایمان پیشنهاد می شود./ح


باشگاه خبرنگاران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *