معرفی بانک برتر در بخش پایانه ها (POS)

۲۷م آذر ،

بینا- براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی تا پایان مهر ماه دربارهٔ عملکرد شبکه بانکی در بخش پایانه های فروشگاهی ،روند رو به رشدی را طی کرده اند و حاصل این تلاش ها افزایش سهم بازار پایانه منصوبه، تعداد تراکنش و مبلغ انتقال یافته بوده است.بر این اساس تعداد ۲.۵ میلیون پایانه فروشگاهی توانستند ۲۱۰ میلیون تراکنش را مدیریت کرده و مبلغ ۷۹۷.۴ هزار میلیارد ریال خرید انجام شد.
به گزارش بینا از بانکداری الکترونیک، بر اساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی دربارهٔ عملکرد شبکه بانکی در حوزه پرداخت الکترونیک، تعداد پایانه های فروشگاهی ۲,۵۴۹,۳۹۰ اعلام کرد. همچنین ۲۰۹.۷۹۴.۷۹۵ تعداد تراکنش روی پایانه ها انجام و مبلغ ۷۹۷.۴۲۰.۹۵۹.۹۵۴.۹۷۲ ریال جابجا شد.
در رقابتی که بین بانکها ایجاد شد به ترتیب بانکهای ملت، ملی، صادرات و پارسیاندر حوزه سهم بازار در هر سه بخش (پایانه های منصوبه،تعداد ومبلغ تراکنش) از سایر بانکها پیشی گرفته اند و به عنوان چهار بانک برتر کشور، فاصله معنادار خود را با بانکهای دیگر در سهم بازار همچنان ادامه داده اند.

رتبه های پنجم تا دوازدهم بانکهای کشور
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد چهار بانک تجارت، پاسارگاد، کشاورزی، سامان، نیز با در اختیار داشتن سهم بازارهایی بین ۵ تا ۸ درصد در گروه بعدی بازار قرار دارند به طوری که این بانکها در فاصله های نسبتا کم با هم رقابت می کنند.
سپس بانکهای سپه، مسکن و اقتصاد نوین در رتبه های بعدی قرار دارند.که این بانکها نیز با فاصله های نسبتا کم در سهم بازار پایانه های فروش، تعداد و مبلغ تراکنش با هم رقابت می کنند.

سایر بانکها
در همین حال سایر بانکها در بخش سهم بازار پایانه های منصوبه نزدیک به پنج درصد را به خود اختصاص داده اند.و همچنین در بخش تعداد تراکنش قریب به چهار درصد و مبلغ تراکنش پنج درصدی را از ان خود کردند.
نگاهی به آمار مهر ماه سال جاری نشان میدهد که از ۲۸ بانک فعال در سطح کشور ۲۲ بانکدر حوزه پایانه های فروش در تارنمای بانک مرکزی دارای آمار بوده اند که از این ۲۲ بانک، ۱۱ بانک به عنوان فعالان موثر بازار پرداخت الکترونیک بیش ۹۵ درصد از سهم بازار کارتخوانهای کشور را در بخش های مختلف میان خود تقسیم کرده و سایر بانکها در مجموع، سهم بازار کمتر از تنها ۵ درصد را از آن خود کرده اند.
بر این اساس ۱۱ بانک مورد اشاره کشور در بخش پایانه های منصوبه موفق به کسب بیش۹۵ درصد سهم بازار شده اند و کمتر از پنج درصد نیز تحت پوشش سایر بانکهای کشور است.
در بخش سهم بازار تعداد تراکنش نیز ۹۶ درصد تراکنش ها روی پایانه های ۱۱ بانک مورد اشاره انجام شده است و سایر بانکها تنها پنج درصد از تعداد تراکنشهای سطح کشور را پوشش میدهند.
همچنین در حوزه مبلغ تراکنش۹۵ درصد مبالغ انتقال یافته بر روی کارتخوانهای ۱۱ بانک یاد شده صورت گرفته کشور که از این میزان ۶۴ درصد بر روی کارتخوانهای بانک ملت انجام یافته است و نست به به مرداد ماه سال جاری که ۵۰ درصد مبالغ تراکنش بر روی کارتخوانهای بانک ملت حابه جا میشد رشد بسیار چشمگیری داشته است. یعنی حدود ۶۴ درصد از مبلغ جابجا شده توسط پایانه های فروشگاهی توسط این بانک، نزدیک ۲۳ درصد توسط بانک ملی ایران و قریب ۱۹ درصد به واسطه بانک صادرات ایران و حدود ۱۹ درصد توسط سایر بانکها و نزدیک به پنج درصد نیز بر روی کارت خوانهای سایر بانکها که دو درصد رشد نسبت به مرداد ماه سال جاری صورتگرفته است.

تحلیل آماری بانکها بر اساس آخرین آمار منتشره بانک مرکزی ایزان:
بانک ملت
بانک ملت در حالی حدود ۶۴درصد از مبالغ تراکنش کل کارتخوانهای کشور را از آن خود کرده است، که حدود به ۲۷ درصد تعداد تراکنش های انجام شده با کمی نزول نسبت به ماههای قبل بر روی کارتخوانهای این بانک انجام شده است. فاصله ۴۰ درصدی بین مبلغ و تعداد تراکنشهای این بانک نشان می دهد کارتخوانهای بانک مذکور در اصنافی نصب گردیده است که حجم بالای ریالی در آن مبادله می گردد . همچنین بانک ملت در بخش پایانه های منصوبه در ماههای اخیر صعود داشته است و علاوه بر تعداد و مبلغ تراکنش در حوزه پایانه های منصوبه نیز به رتبه اول کشوری و با فصله بسیار اندکی با بانک ملی ایران نایل آمده است.

بانک ملی
بانک ملی ایران فاصله محسوسی در حوزه های مختلف عملکرد پایانه های فروشگاهی ندارد. این بانک موفق شده تا در مرادماه سال جاری با کمی صعود به کسب بیش از ۲۲ درصد سهم بازار مبلغ تراکنش های پایانه های فروشگاهی نایل شود، این بانک در حوزه سهم بازار تعداد تراکنش ۱۵ درصد و پایانه های منصوبه نیز موفق به کسب بیش از ۱۷ درصد سهم بازار شده است و نسبت به سال قبل همین زمان روند رو به رشدی طی کرده است. لازم به ذکر است بانکهای ملت و ملی با روندی رو به جلو مجموعاً بیش از۸۰ درصد ازسهم بازار مبالغ تراکنش های پایانه های فروشگاهی را از آن خود کرده اند.

بانک صادرات
در همین حال بانک صادرات ایران در بخش تعداد پایانه های منصوبه حدود ۱۶ درصد از سهم بازار را در اختیار دار و درای رتبه سوم کشوری و با فاصله بسیار اندکی از بانگهای دوم و چهارم است. همچنین بیش از ۱۸.۴ درصد از سهم بازار مبلغ تراکنش را به خود اختصاص داده و در رتبه سوم قرار گرفته است. حدود ۱۰ درصد مجموع تعداد تراکنش ها بر روی کارتخوانهای بانک صادرات ایران صورت گرفته که این رقم در بر دارنده رتبه چهارم با در نظر داشتن فاصله چشمگیری از بانک پارسیان و ملی است .

بانک پارسیان
در خصوص بانک پارسیان نکته قابل توجهی وجود دارد وآن فاصله معنا داره سهم بازار مبلغ و تعداد تراکنش های این بانک است به طوریکه این بانک با کسب حدود ۵ درصد از سهم بازار مبلغ تراکنش توانسته است بیش از ۲۴ درصد سهم بازار تعداد تراکنش های کشور را از آن خود کند که این رقم بر روی حدود ۱۴ درصد از سهم بازار کارتخوانهای کشور صورت گرفته است. و شاید این نشانگر ارایه خدمات سزیع و آسان بانک به پذیرندگان است که برای آنها در استفاده هر چه بیشتراین بانک در بخش تعداد پایانه منصوبه در رتبه ۳ در بخش تعداد تراکنش در رتبه دوم با فاصله اندکی از بانک ملت است و در میزان مبلغ جابجا شده در رتبه چهارم قرار گرفته است.

بانکهای میانه جدول
چهار بانک تجارت،پاسارگاد،کشاورزی و سامان چهار بانکی می باشند که در نسبت سهم بازارهای سه شاخص تعداد پایانه منصوبه،تعداد تراکنش و مبلغ تراکنش با فاصله های نسبتا نزدیک حرکت می کنند. در زیر آمارهای این بانکها تحلیل شده است.

بانک تجارت
بانک تجارت نیز از جمله بانکهایی است که دارای تفاوت فاحشی در بخش های مختلف سهم بازار نیست. این بانک با اندکی نزول حدود ۷ درصد از سهم بازار پایانه های منصوبه، قریب ۵ درصد سهم بازار تعداد تراکنش و با صعود اندکی حدود ۵/۲ درصد مبلغ تراکنش کل کارتخوانهای سراسر کشور را به خود اختصاص داده است.

بانک پاسارگاد
همچنین بانک پاسارگاد با کسب بیش از ۵ درصد سهم بازار کارتخوانهای کشور، ۵درصد از تعداد تراکنش های کشوری و بیش از ۴ درصد مبلغ تراکنشهای پایانه های فروش کشور است.

بانک کشاورزی
بانک کشاورزی نیز در بخش عملکرد پایان فروشگاهی، این حوزه موفق به کسب نزدیک به ۶ درصد سهم بازار POSهای کشور شده است و در بخش سهم بازار تعداد و مبلغ تراکنش به ترتیب با اندکی صعود نزدیکبه ۴ و ۳ درصد را بخود اختصاص داده است.

بانک سامان
بانک سامان نیز نسبت به ماههای قبل در همین زمان پیشرفتهای قابل توجهی داشته است و حدود ۵ درصد کارتخوانهای کشور را نصب و راه اندازی و پشتیبانی کرده است و قریببه ۴ درصدسهم بازار تعداد تراکنشهاش کشوری را از آن خود کرده است و نیز بیش از ۲درصد مبلغ تراکنش های انتقال یافته در سرتاسر کشور بر روی کارتخوانهای این بانک صورت گرفته است.

بانک سپه
بانک سپه، اولین بانک ایرانی در بخش سهم بازار کارتخوانهای کشور نزدیک به رقم ۴ درصدی است و در ادامه باید گفت در بخش تعداد تراکنش موفق به کسب نزدیک ۲ درصد تراکنش های کشوری شده است و ۵/۱ درصد سهم بازار مبلغ تراکنش کارتخوانهای کشورکسب کرده است.

بانک مسکن
پس از بانک سپه به عنوان نهمین بانک برتر حوزه پایانه های فروشگاهی بانک مسکن با رقم ۳ درصدی پایانه های فروش، بیش از یک درصدی سهم بازار تعداد تراکنش، و کمتر از یک درصدی سهم بازار مبلغ تراکنش قرار دارد.

بانک اقتصاد نوین
بانک اقتصاد نوین به عنوان یازدهمین بانک برتر ایرانی در حوزه کارتخوانهای کشور موفق به اخذ رقم بیش از ۳ درصدی در سهم بازار پایانه های فروش کشور، نزددیک به ۲ درصدی داشته است سهم بازار تعداد تراکنش ها و یک درصد مبلغ تراکنش ها شده است.

RSS
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *