ممنوعیت تسهیلات به بدهکاران مالیاتی

جام جم آنلاین: بانک مرکزی ضوابط ممنوعیت اعطای تسهیلات به بدهکاران مالیاتی را ابلاغ کرد که بر اساس آن، صورت‌های مالی وام‌گیرندگان به صورت کاملاً محرمانه و صرقاً جهت تشخیص مالیات مودی به سازمان مالیاتی ارائه می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،بانک مرکزی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیرا در تاریخ۲۸ خردادماه امسال به تمامی بانکها برای اجراابلاغ کرده است که جزئیات آن در پی می آید:

ماده ۱ـ اعطای هر گونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ارزی و ریالی، توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، که از این پس به اختصار مؤسسه اعتباری نامیده می‌شوند، به کلیه اخشاص حقوقی و حقیقی مشمول فصل مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوبه ۲۷/۱۱/ ۱۳۸۰ برای اشخاص حقوقی از مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ پانصد میلیون ریال و بالاتر در ظرف یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مذکور است.

تبصره: معادل ریالی تسهیلات اعطایی و یا تعهدات ایجادی ارزی براساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده است.

ماده ۲ـ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات برای اشخاص موضوع ماده فوق‌الذکر، نسخه ای از صورت‌هاهی مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل، حسب مورد به اداره امور مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارد. صورت‌های مالی ارسال شده به ادارات امور مالیاتی، کاملا محرمانه تلقی شده و جز برای تشخیص مالیات مودی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

ماده ۳ـ اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است از تاریخ وصول استعلام انجام شده توسط مؤسسه اعتباری، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به ترتیب زیر اقدام نماید:
الف) در صورت احراز معاف بودن مؤدی از پرداخت مالیات یا عدم وجود بدهی مالیاتی قطعی شده، در همان روز وصول استعلام، گواهی دایر بر معافیت و یا عدم وجود بدهی مالیاتی قطعی شده، که مؤید وصول صورت‌های مالی نیز باشد، صادر و به مؤدی تسلیم و یا به مؤسسه اعتباری ذی‌ربط ارسال کند.

ب) در صورت وجود بدهی مالیاتی قطعی شده، چنانچه مودی ظرف سه روز نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نماید، گواهی دال بر مفاصا حساب مالیاتی صادر و به مؤدی تسلیم و یا به مؤسسه اعتباری ارسال نماید. در غیر این صورت مراتب وجود بدهی مالیاتی، کتبا به مؤسسه اعتباری ذی‌ربط اعلام خواهد شد.
تبصره: سازمان امور مالیاتی به منظور سهولت تبادل اطلاعات بین موسسه اعتباری و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت ۳ ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای در این خصوص اقدام کند.

ماده ۴ـ منظور از صورت‌های مالی، در مورد اشخاص حقوی و اشخاص موضوع بند(الف) ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، ترازنامه و حساب سود و زیان و در مورد اشخاص حقیقی موضوع بند‌های(ب) و (ج) ماده مزبور، مطابق نمونه پیوست که براساس مفاد بندهای اخیرالذکر توسط سازمان امور مالیاتی تهیه گردیده است.

ماده ۵ ـ گواهی صادره موضوع این ضوابط صرفا برای تسهیلات و تعهدات مورد تقاضا و از تاریخ صدور آن برای یک سال شمسی معتبر است و برای اخذ تسهیلات و ایجاد تعهدات مجدد، موسسه اعتباری و سازمان امور مالیاتی موظف به رعایت مفاد این ضوابط هستند.

تبصره: در صورتی که مودی ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده را داده باشد لیکن به تعهد خود در زمینه پرداخت اقساط در سررسید مقرر عمل ننماید، مراتب از سوی سازمان امور مالیاتی، صرفا جهت اطلاع به موسسه اعتباری ذی‌ربط اعلام می‌گردد.

ماده ۶ ـ استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیت‌های کشاورزی اشخاص حقیقی، مشمول این ضوابط نخواهد شد.

ماده ۷ ـ هر گونه معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مستقر یا ثبت شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و سایر مناطق، مانع از رعایت مقررات این ضوابط در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نخواهد بود.

ماده ۸ ـ در صورتی که شعب ادارات موسسه اعتباری بدون اخذ گواهی مربوط از سوی سازمان امور مالیاتی، اقدام به اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات موضوع این ضوابط نماید، موسسه اعتباری موظف است با خاطیان، مطابق مقررات رسیدگی به تخلفات اداری برخورد کند.

ماده ۹ ـ موسسه اعتباری موظف است مفاد این ضوابط را به طرق مقتضی به اطلاع مشتریان خود برساند.

این ضوابط در ۹ ماده و ۳تبصره تصویب و جایگزین ضوابط پیشین و اصلاحیه‌های آن بوده و ۱۵ روز پس از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود.( باشگاه خبرنگاران)


jamejamonline.ir – 22 – RSS Version

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.