نایب رییس اتاق بازرگانی: باید شبیه مجلس عمل کنیم

پدرام سلطانی، نایب رییس پارلمان بخش خصوصی ایران در سیزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اتاق ایران به ارائه گزارش هیات رئیسه این اتاق از طرح ساماندهی کمیسیونهای اتاق ایران و پیش نویس شیوه نامه چگونگی تشکیل و اداره کمیسیونهای مشورتی اتاق ایران پرداخت.

او ضمن اینکه همزمانی ارائه این گزارش را با انتخاب هیات رئیسه اتاق ایران در سال گذشته به فال نیک گرفت،موضوع کمیسیونها را یکی از بحث های محوری و اساسی اتاق بازرگانی دانست.

تعریف سازوکار مشورت دهی به قوای سه گانه

نایب رئیس اتاق ایران با یادآوری وظیفه مشاوره دهی اتاق بازرگانی به قوای سه گانه کشور تاکید کرد: اتاق برای اجرای این وظیفه خود باید سازوکار کارآمد، مناسب و قوی برای ارائه این مشاوره در درون خود تعریف کند که قطعا بخش مهمی از این سازوکار، « کمیسیونها » هستند.

او گفت: در اسناد و مدارک موجود در اتاق، هیچ تعریف دقیق و روشنی از کمیسیونها وجود ندارد. در قانون اتاق نیز صرفا از لفظ کمیسیون های مشورتی استفاده شده و در آیین نامه سابق اتاق هم که سازوکار تشکیل کمیسیونها در آن تعریف شده، ماموریت کمیسیونها به طور کامل مشخص نشده است. سند دیگری نیز برای این امر وجود ندارد تا بتوان ماموریت کمیسیونها را بر اساس آن به روز کرده و آنها را با فعالیتی که در حال حاضر انجام می دهند، متناسب کنیم.

همانندسازی اتاق با مجلس و اتاق بازرگانی بین المللی

وی لازمه پارلمان بخش خصوصی بودن اتاق بازرگانی را نیازمند شبیه سازی با مجلس شورای اسلامی و وظایف کمیسیونهای آن خواند و گفت: در همین زمینه وظایف کمیسیونهای مجلس را از آیین نامه داخلی مجلس استخراج کردیم و شاید برخی از این وظایف قابل تسری به کمیسیونهای اتاق ایران باشد. به این مفهوم که در مجلس بررسی، اصلاح و تکمیل طرحها و ارائه گزارش و همینطور بررسی و اظهارنظر در رابطه با لوایح برنامه توسعه اقتصادی و چگونگی اجرا و نتایج حاصل از اجرای قوانین مصوب بر عهده کمیسیونها گذاشته شده است.

او ادامه داد: در اتاق بازرگانی این قوانین را می توانیم به صورت درونی و بیرونی قلمداد کنیم که هم ناظر بر فعالیت خود اتاق و هم ناظر بر مسایل و موضوعات محیط کسب و کار باشند.

وی کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور و تهیه گزارش جامع سالیانه را از دیگر وظایف کمیسیونها برشمرد.

کمیسیونها، سنگ بنای اتاق بازرگانی بین المللی

نایب رئیس اتاق ایران در تعریف کمیسیون از دیدگاه اتاق بازرگانی بین المللی گفت: کمیسیونها، سنگ بنای اتاق بازرگانی بین المللی هستند و سیاست اتاق را فرموله و قواعدش را به دقت تنظیم می کنند. یعنی سیاست ها را به نحوی مشخص میکنند که کاملا قابل فهم و اجرا باشند.

او افزود: کمیسیونها طرحهای بین المللی و دولتها را که بر حوزه موضوعه کمیسیون تأثیر می گذارند موشکافی کرده و کار کارشناسی و خبرگی بر روی آن انجام می دهند و مواضع حرفه ای (کسب و کاری) را برای تسلیم به سازمانهای بین المللی و دولتها تهیه و به ذی نفعان بیرونی خود ارائه میکنند.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ادامه خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم از همانندسازی و تطبیق کمیسیونهای اتاق با کمیسیونهای مجلس و اتاق بازرگانی بین المللی استفاده کرده و وظایف اتاق ایران را مشخص کنیم، در استخراج تطبیقی ماموریت کمیسیونها، وظایف کمیسیونها به سه بخش خلاصه می شود که بر اساس آن کمیسیونها بازوی هیأت نمایندگان در تشریح سیاست اتاق، پایشگر محیط کسب و کار و تولیدکننده پیشنهادهای اتاق یعنی مواضع بخش خصوصی در حوزه ماموریت خود هستند.

وی رسیدن به این هدف و پرداختن به این ماموریت را نیازمند الزاماتی از جمله تقویت محیط داخلی کمیسیونها دانست و گفت: این موضوع از خود اعضای هیات نمایندگان شروع می شود که باید به دنبال افزایش آگاهی نسبت به وظایف خود و ارتقای دانش برای انجام کارها باشند. همچنین باید از نخبگان بخش خصوصی و نخبگان خارج از این بخش و نیز مشاوران استفاده شود.

سلطانی هم چنین ارتقاء محتوای جلسات اعم از قاعده مندی، نظم پذیری، هدفمندی، خروجی محوری و تمرکز را مورد تاکید قرار داد و در همین زمینه گفت: کار مابین جلسات از طریق صرف وقت بیشتر از سوی هیأت رئیسه کمیسیون، استفاده از دبیران خبره و مشاورین و تعیین وظایف، تقسیم کار و مطالبه کار باید تقویت شود.

او با تاکید بر ضرورت استفاده از تمام ظرفیت های بخش خصوصی گفت: موضوعات نه صرفا در محدوده کمیسیونها بلکه باید در محدوده بزرگتری بررسی و کارشناسی شود. چراکه در این فضای پرچالش حتی درصورت استفاده از تمام ظرفیتها، امکان کمبود منابع برای پرداختن به همه مشکلات و مسایل بخش خصوصی وجود دارد.

سلطانی با بیان اینکه توزیع موضوعات، یکپارچگی عملیاتی و هم افزایی کارشناسی در اتاق ایران، اتاقهای شهرستانها و تشکلها باید صورت بگیرد، اذعان کرد: شبکه سازی پژوهشی نیز باید انجام شود به نوعی که اتاق و مجموعه های اتاق را با دیگر شبکه هایی که قادر به کمک کردن به اتاق در این ماموریت هستند، مانند مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها پیوند بزنیم.

تبدیل کمیسیونها به هاب کارشناسی بخش خصوصی

نایب رئیس اتاق ایران با تاکید بر ضرورت تبدیل کمیسیونها به هاب کارشناسی بخش خصوصی تصریح کرد: طبق این تعریف از هاب کارشناسی؛ هر آنچه که راجع به محیط کسب و کار و بخش خصوصی انجام می شود باید یک معبری از کمیسیون داشته باشد، هر چه که لازم است تحت نظارت و مدیریت قرار گیرد از درون کمیسیون انجام شود و هر آنچه که به عنوان گزارش بخش خصوصی از اتاق خارج می شود باید از مسیر کمیسیون ها عبور کند.

او در عین حال دستیابی به این هدف را کاری مشکل توصیف کرد.

سلطانی ابراز امیدواری کرد با تصویب شیوه نامه چگونگی تشکیل و اداره کمیسیونهای مشورتی اتاق ایران که در آن ماموریت کمیسیونها تدوین شده است، کمیسیونها به سمت تبدیل شدن به هاب کارشناسی بخش خصوصی سوق داده شوند.

وی بررسی مشکلات کمیسیونها در ادوار گذشته و حرکت در جهت اصلاح، تعریف و یکسان سازی رویه ها و فرایندها، تدوین اولویتها و یکپارچه سازی برنامه کمیسیونها و تنظیم شیوه و چارچوب گزارش دهی کمیسیونها را از اقدامات انجام شده در طول ۹ ماه گذشته در اتاق ایران عنوان کرد.

وی یادآور شد: به صورت هم زمان اقداماتی با همکاری معاونت امور استانهای اتاق ایران برای اتاقهای شهرستانها انجام شد که از آن جمله می توان به گرداوری اطلاعات کمیسیونهای اتاقهای شهرستانها، تعریف کار مشترک بین کمیسیونهای اتاق ایران و شهرستانها، حضور نمایندگان کمیسیونهای شهرستان در جلسات کمیسیونهای اتاق ایران، برنامه ریزی جهت برگزاری جلسات مشترک در شهرستانها، گرداوری پژوهشها و گزارشهای کارشناسی شهرستانها و ایجاد بانک اطلاعاتی پژوهشهای اتاقها اشاره کرد.

تبدیل اتاق ایران و مرکز تحقیقات به بانک اطلاعات بخش خصوصی

سلطانی گفت که برای اولین بار کار مشترکی بین کمیسیونهای اتاق ایران و اتاق های بزرگ شهرستانها شکل گرفته است و در همین فرایند اتاق ایران و مرکز تحقیقات آن به بانک اطلاعاتی تحقیقاتی بخش خصوصی اعم از خود اتاق ایران، اتاقهای شهرستانها و تشکلها تبدیل خواهد شد که این بانک اطلاعاتی در اختیار همگان است. ضمن اینکه از هرز رفتن منابع به دلیل موازی کاری جلوگیری کرده و کمک میکند که پژوهش ها در امتداد یکدیگر و برای تقویت و تکمیل هم باشند.

او گام بعدی را پیوند زدن تشکلهای توانمند به این شبکه و تعریف کار مشترکی با کمیسیونها بر تا در فضای جزیره ای کار نکنند.

وی پیوند زدن کمیسیونها با مراکز تحقیقاتی معتبر کشور از طریق مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی و معرفی موضوعات حوزه کسب و کار از جانب کمیسیونها برای پایان نامه های دانشجویی را از دیگر اقدامات ضروری در این راستا برشمرد.

تطبیق ساختار اتاق با نیاز بخش خصوصی کشور

سلطانی در ادامه سخنان خود به ارائه گزارش گردش کار تدوین آیین نامه چگونگی تشکیل و اداره کمیسیونهای مشورتی اتاق ایران پرداخت و توضیح داد: تلاش شد شیوه نامه ای تهیه شود که در شان حرکت به سمت جایگاه واقعی بخش خصوصی از طریق محور قرار دادن کمیسیونهای تخصصی اتاق باشد و با استفاده از ادبیات حرفه ای مدیریت بتوانیم ساختار اتاق را با آنچه که نیاز امروز بخش خصوصی کشور است، منطبق کنیم.
۳۹۳۹

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *