هجوم ۱٫۷میلیون بیگانه به بازار کار ایران/ ۵ استان مورد علاقه افاغنه

به گزارش خبرنگار مهر، حضور آسان و اشتغال اتباع خارجی در ایران به ویژه اتباع کشور افغانستان؛ معضلی است که چنددهه در بازار کار کشور به یک واقعیت انکارناپذیر و مشکلی جدی تبدیل شده است، تا جایی که امروز حتی مقامات عالی کشور در دولت نیز از آن سخن می گویند.

کارشناسان بازار کار وجود مرزهای گسترده برای ایران در شرق کشور، نگاه انسان دوستانه ایرانیان به حضور اتباع بیگانه برای زندگی و کار در کشور، سوء استفاده برخی کارفرمایان در استفاده از موقعیت کارجویان خارجی، ارزانی نیروی کار بیگانه در مقابل متقاضیان کار داخلی و همچنین کم هزینه تر بودن کارگر خارجی؛ را از دلایل عمده و اصلی افزایش حضور اتباع بیگانه در ایران می دانند.

گرایش کارجویان خارجی به بازار کار ایران

کشور در چند دهه اخیر به ویژه بعد از دهه ۶۰ با حضور یکباره صدها هزار نیروی کار خارجی مواجه شده است که عموما نیز اجازه کار در ایران و حتی مجوز اقامت را در اختیار ندارند اما آزادانه در بین مردم رفت و آمد و کار می‌کنند! سوال این است که آیا شگردهایی برای ورود آسان به بازار کار برای اتباع بیگانه وجود دارد که کارجویان ایرانی ازآن بی خبرند؟

نه اینکه باید درب‌های کشور را به روی خارجیان و کارجویان سایر کشورها بست و نه اینکه هیچ کشور دیگری با این پدیده مواجه نیست اما نکته حائز اهمیت این است که اشغال موقعیت های شغلی در بازار کار داخلی از سوی خارجیان باعث از دست رفتن فرصت اشتغال برای کارجویان ایرانی در موارد بسیاری شده است.

متاسفانه مجموعه قوانین مرتبط با بازار کار در مورد پدیده اشتغال اتباع بیگانه در ایران تاکنون در حد جریمه کارفرمایان متخلف استفاده کننده از نیروی کار خارجی غیرمجاز و یا تذکراتی در این زمینه ها بوده است و کاربرد دیگری که بتواند شرایط بازدارندگی کارفرمایان در استفاده از نیروی کار خارجی و افزایش انگیزه برای بکارگیری کارجویان داخلی را فراهم کند، نداشته است.

سوء استفاده کارفرمایان

بررسی جنبه های اجتماعی و آسیب هایی که از طریق حضور اتباع بیگانه عموما بی سواد و کم سواد، فاقد مهارت و تخصص کاربردی از کشورهای دیگر برای ایران به وجود می آورد، موضوع این گزارش نیست؛ اما جنبه های اشغال فضاهای کاری برای کارجویان داخلی و همچنین دلایل سوء استفاده برخی کارفرمایان از اینگونه موقعیت ها مدنظر است.

جدیدترین آمار مربوط به حضور اتباع بیگانه در ایران که البته مشخص نیست چه تعداد از این افراد دارای مجوز قانونی ورود به کشور و یا کارت اشتغال هستند، نشان می دهد که در چند سال اخیر با وجود تلاش دولت در ساماندهی اتباع بیگانه و همچنین اعلام ایجاد سامانه ای برای نظارت و شناسایی اتباع بیگانه؛ اشتیاق خارجیان برای اقامت و فعالیت در ایران افزایش یافته است!

با اینکه در چند سال اخیر آمارهای مختلفی از حضور ۱ تا ۳ میلیون تبعه کشور افغانستان در ایران ارائه شد، اما جدیدترین آمار مستند از مرکز آمار، تعداد افاغنه ایران را ۱ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۵۱۳ نفر نشان می دهد. این آمار حاکی از آن است که این میزان نسبت به سال ۸۵ ۲۴۱ هزار و ۳۴۲ نفر افزایش نشان می دهد؛ بنابراین مجموعه سیاست ها و جریمه کردن ها تاکنون نتوانسته است مانع از حضور کارجویان افغانی به ایران شود.

البته در مورد افغانستان و عراق که اتباعی از این کشورها در ایران به صورت قانونی و غیرقانونی حضور دارند، می تواند به وقوع جنگ و ناامنی در این کشورها طی یک دهه اخیر نیز مربوط باشد. با این حال، به وجود آمدن شرایط نامناسب اقتصادی در این کشورها، باعث گرایش اتباع آنها برای کار در ایران شده است.

افزایش اشتیاق خارجیان برای کار در ایران!

هم اکنون ۱ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۱۹۵ نفر از کل جمعیت کشور را خارجیان تشکیل می دهند که از این میزان بیش از ۸۶ درصد فقط مربوط به اتباع کشور افغانستان است. به عبارتی هم اکنون حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار فرصت شغلی بالقوه که می تواند در اختیار اتباع ایرانی قرار بگیرد، توسط خارجیان اشغال شده هرچند کشور در بخشی از این تعداد نیاز به استفاده از تخصص خارجیان مانند آنچه که در تمام کشورها است، دارد.

عراقی های حاضر در ایران نیز از ۴۴ هزار و ۹۴ نفر سال ۸۵ به ۵۱ هزار و ۵۰۶ نفر افزایش یافته اند. همچنین پاکستانی ها در ۵ سال اخیر ۱۵ هزار و ۴۵۵ نفر بودند که امروز به ۱۷ هزار و ۷۳۱ نفر رسیده اند.

تعداد عراقی ها و ترک ها

از کشور ترکیه نیز در سال ۸۵ تعداد ۸۸۶ نفر در ایران بودند که این تعداد به هزار و ۶۳۹ نفر در سال ۹۰ افزایش یافته است. ۲۴ هزار و ۲۹۰ نفر دیگر نیز در ایران زندگی می کنند که از کشورهای مختلفی هستند. یکی از نکات جالب در بررسی آمارهای اتباع بیگانه حاضر در ایران این است که ۱۴۰ هزار و ۵۱۶ نفر حاضر به اعلام ملیت خود نیستند!

از کل ۱ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۵۱۳ تبعه افغانی حاضر در ایران، ۱ میلیون و ۴۵ هزار و ۵۷ نفر فقط در استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و کرمان حضور دارند و ۴۰۷ هزار و ۴۵۶ نفر دیگر در ۲۶ استان دیگر زندگی می کنند.

جدول آماری حضور حدود ۱٫۷ میلیون خارجی در ایران (به تفکیک استان و کشور)

 استان  افغانستان  عراق  پاکستان  ترکیه  سایرکشورها  اظهارنشده
 کل کشور  ۱۴۵۲۵۱۳  ۵۱۵۰۶  ۱۷۷۳۱  ۱۶۳۹  ۲۴۲۹  ۱۴۰۵۱۶
 تهران  ۴۶۳۱۹۰  ۸۹۴۸  ۲۵۴۹  ۴۷۱  ۴۲۸۲  ۶۸۷۹۷
 خراسان رضوی  ۲۰۵۸۵۹  ۶۶۱۹  ۲۰۹۲  ۱۱۰  ۱۹۸۸  ۷۳۹۷
 اصفهان  ۱۶۸۴۹۶  ۴۳۶۱  ۵۰۷  ۳۵  ۱۲۷۷  ۴۰۷۰
 فارس  ۱۰۴۹۶۳  ۱۲۸۵  ۴۷۱  ۸۹  ۱۰۰۲  ۳۰۱۹
 کرمان  ۱۰۲۵۴۹  ۹۶۲  ۴۲۲  ۲۱  ۷۸۰  ۲۲۱۵
 قم  ۸۶۶۲۴  ۹۵۱۵  ۴۶۲۶  ۳۲۰  ۵۹۱۶  ۱۲۲۳
 البرز  ۷۲۳۰۰  ۹۴۰  ۳۹۵  ۶۱  ۶۳۶  ۵۷۸۴
 یزد  ۴۷۷۹۱  ۲۴۸۲  ۲۹۷  ۱۱  ۴۲۹  ۵۸۳۲
 مرکزی  ۳۲۶۹۸  ۶۹۶  ۸۱  ۱۱  ۲۷۳  ۳۲۶۳
 سمنان  ۲۲۹۲۹  ۳۳۱  ۴۷  ۸  ۱۱۹  ۳۶۷
 سیستان و بلوچستان  ۲۲۴۱۴  ۵۳۹  ۳۲۱۶  ۳۳  ۶۵۳  ۱۳۵۹
 هرمزگان  ۲۰۹۶۴  ۴۵۵  ۸۶۲  ۱۷  ۷۱۸  ۱۵۲۳
 بوشهر  ۲۰۵۴۵  ۳۱۱  ۲۰۱  ۲۱  ۱۶۴  ۲۱۰۰
 گلستان  ۱۶۶۵۷  ۲۲۰  ۵۴  ۱۴  ۳۵۶  ۶۰۴۹
 قزوین  ۱۵۹۲۹  ۴۰۰  ۱۱۶  ۲۵  ۴۳۲  ۷۹۶
 خوزستان  ۱۲۴۷۷  ۶۴۲۲  ۵۰۶  ۷۰  ۱۱۱۱  ۲۱۷۶
 مازندران  ۱۰۱۱۱  ۲۵۱  ۱۳۴  ۲۱  ۳۲۴  ۴۳۵۸
 خراسان جنوبی  ۵۴۲۳  ۶۶  ۴۰  —  ۱۹۰  ۱۵۸۲
 آذربایجان غربی  ۲۸۶۲  ۱۴۲۲  ۱۶۴  ۶۳  ۵۳۷  ۱۳۵۸
 آذربایجان شرقی  ۲۵۹۰  ۲۴۱  ۱۴۵  ۱۲۸  ۵۱۵  ۵۲۳۴
 لرستان  ۲۲۸۲  ۴۴۷  ۱۵۰  ۱۵  ۳۹۷  ۱۶۱۴
 کرمانشاه  ۲۰۳۰  ۹۴۶  ۱۲۴  ۲۱  ۳۶۱  ۲۴۹۷
 همدان  ۱۷۱۸  ۲۸۴  ۹۷  ۵  ۳۱۹  ۳۸۲۸
 کهکیلویه و بویراحمد  ۱۶۸۹  ۶۹  ۵۲  ۱۱  ۹۸  ۳۲۷
 کردستان  ۱۶۴۷  ۶۰۸  ۹۸  ۸  ۳۱۱  ۴۹۳
 گیلان  ۱۵۸۲  ۱۳۸  ۵۲  ۱۵  ۳۴۱  ۱۵۱۸
 اردبیل  ۱۱۱۱  ۱۲۵  ۶۷  ۱۳  ۱۵۱  ۳۱۶
 چهارمحال و بختیاری  ۹۱۹  ۶۱ ۵۳   ۱۲  ۱۸۸  ۴۰۱
 ایلام  ۷۷۹  ۲۲۳۳  ۵۴  ۲  ۱۳۷  ۱۳۴
 خراسان شمالی  ۷۴۱  ۶۱  ۳۳  ۳  ۱۲۰  ۴۰۲
زنجان  ۶۴۴  ۶۸  ۲۶  ۵  ۱۶۵  ۴۸۴


MehrNews Rss Feed

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ