ورود ۶۹ دستگاه خودروی جدید به باشگاه ۱۰۰ هزار دلاری ها / رانت ۶ میلیارد تومانی واردات خودرو با ارز دولتی

فهرست گرانترین خودروهای وارداتی تیرماه سال ۹۱ نام کالا تعداد ارزش محموله قیمت هر دستگاه قیمت با احتساب عوارض،حقوق گمرکی،بیمه و پلاک (میلیون تومان) میلیون تومان دلار  میلیون تومان دلار پورشه پانامراتوربو ۴۸۰۰CC ساخت ۲۰۱۲ ۱ ۲۵۷٫۷ ۲۱۰,۲۲۰ ۲۵۷٫۷ ۲۱۰,۲۲۰ ۵۹۲ پورشه پانامراتوربو ۴۸۰۰CC ۲ ۵۱۴٫۹ ۴۱۹,۹۸۰ ۲۵۷٫۴ ۲۰۹,۹۹۰ ۵۹۲ پورشه پانامراتوربو ۴۸۰۰CC ساخت ۲۰۱۲ ۱ ۲۵۷٫۴ ۲۰۹,۹۱۰ ۲۵۷٫۴ ۲۰۹,۹۱۰ ۵۹۱ مرسدس بنز SL500 مدل ۲۰۱۲ ۱ ۲۰۴٫۷ ۱۶۶,۹۵۱ ۲۰۴٫۷ ۱۶۶,۹۵۱ ۴۷۰ مرسدس بنز SL500   ۱ ۲۰۴٫۶ ۱۶۶,۸۶۳ ۲۰۴٫۶ ۱۶۶,۸۶۳ ۴۷۰ مرسدس بنز SL500 مدل ۲۰۱۱ سفیدصدفی ۵۰۰۰CC ۱ ۲۰۲٫۵ ۱۶۵,۲۰۰ ۲۰۲٫۵ ۱۶۵,۲۰۰ ۴۶۵ مرسدس بنز S500  ۱ ۲۰۲٫۰ ۱۶۴,۷۵۰ ۲۰۲٫۰ ۱۶۴,۷۵۰ ۴۶۴ مرسدس بنز مدل ۲۰۱۲ ساخت ۲۰۱۱ مشکی ۲ ۴۰۱٫۸ ۳۲۷,۷۱۶ ۲۰۰٫۹ ۱۶۳,۸۵۸ ۴۶۲ مرسدس بنز SL500 ساخت ۲۰۱۱مدل ۲۰۱۲ مشکی  ۱ ۲۰۰٫۸ ۱۶۳,۷۵۷ ۲۰۰٫۸ ۱۶۳,۷۵۷ ۴۶۱ مرسدس بنز SL500 مدل ۲۰۱۲ هشت سیلندر ۴۸۰۰CC  ۱ ۱۹۹٫۰ ۱۶۲,۲۷۸ ۱۹۹٫۰ ۱۶۲,۲۷۸ ۴۵۷ پورشه کاین توربو ۴۸۰۰CC ساخت ۲۰۱۲ ۲ ۳۸۶٫۴ ۳۱۵,۱۷۱ ۱۹۳٫۲ ۱۵۷,۵۸۶ ۴۴۴ پورشه کاین توربو ۴۸۰۰CC ساخت ۲۰۱۲ ۱ ۱۹۳٫۲ ۱۵۷,۵۸۶ ۱۹۳٫۲ ۱۵۷,۵۸۶ ۴۴۴ مرسدس بنزSL500 مدل ۲۰۱۱ ۱ ۱۹۲٫۰ ۱۵۶,۶۴۵ ۱۹۲٫۰ ۱۵۶,۶۴۵ ۴۴۱ پورشه پانامرا S4 ۱ ۱۸۷٫۱ ۱۵۲,۶۴۳ ۱۸۷٫۱ ۱۵۲,۶۴۳ ۴۳۰ پورشه پانامرا S4 مدل ۲۰۱۲ ۱ ۱۸۷٫۱ ۱۵۲,۶۱۸ ۱۸۷٫۱ ۱۵۲,۶۱۸ ۴۳۰ پورشه پانامرا S4 مدل ۲۰۱۲  ۱ ۱۸۵٫۹ ۱۵۱,۶۷۲ ۱۸۵٫۹ ۱۵۱,۶۷۲ ۴۲۷ پورشه پانامرا S4 مدل ۲۰۱۲ رنگ قهوه ای ۱ ۱۸۵٫۷ ۱۵۱,۴۳۶ ۱۸۵٫۷ ۱۵۱,۴۳۶ ۴۲۷ مرسدس بنز SL350 ۲ ۳۳۱٫۵ ۲۷۰,۳۷۳ ۱۶۵٫۷ ۱۳۵,۱۸۶ ۳۸۱ مازراتی گرندکابریو مدل ۲۰۱۲  ۱ ۱۶۰٫۳ ۱۳۰,۷۸۵ ۱۶۰٫۳ ۱۳۰,۷۸۵ ۳۶۸ ۲ دستگاه مازراتی گرنتورسیمو، ۱ دستگاه مازراتی گرنکابریو اسپرت ۳ ۴۷۴٫۵ ۳۸۷,۰۳۸ ۱۵۸٫۲ ۱۲۹,۰۱۳ ۳۶۳ مرسدس بنزS350 فورماتیک ۳۵۰۰CC ۱ ۱۵۶٫۶ ۱۲۷,۷۲۰ ۱۵۶٫۶ ۱۲۷,۷۲۰ ۳۶۰ مرسدس بنزS350 مدل ۲۰۱۲ سفید ۱ ۱۵۶٫۶ ۱۲۷,۷۲۰ ۱۵۶٫۶ ۱۲۷,۷۲۰ ۳۶۰ مرسدس بنز و پورشه (طبق ثبت سفارش) ۶ ۹۱۳٫۸ ۷۴۵,۳۳۳ ۱۵۲٫۳ ۱۲۴,۲۲۲ ۳۵۰ پورشه پانامرا ۳۶۰۰CC  ۱ ۱۴۸٫۳ ۱۲۰,۹۵۴ ۱۴۸٫۳ ۱۲۰,۹۵۴ ۳۴۱ پورشه پانامرا ۳۶۰۰CC چهاردرب مدل ۲۰۱۲ ۲ ۲۹۶٫۱ ۲۴۱,۵۵۰ ۱۴۸٫۱ ۱۲۰,۷۷۵ ۳۴۰ پورشه پانامرا ۳۶۰۰CC مدل ۲۰۱۲ ۱ ۱۴۷٫۹ ۱۲۰,۶۱۲ ۱۴۷٫۹ ۱۲۰,۶۱۲ ۳۴۰ پورشه پانامرا ۳۶۰۰CC مدل ۲۰۱۲ ۱ ۱۴۷٫۷ ۱۲۰,۴۹۲ ۱۴۷٫۷ ۱۲۰,۴۹۲ ۳۳۹ پورشه ۹۱۱ کرراس کابریولت ۳۸۰۰CC مدل ۲۰۱۲ ۱ ۱۴۷٫۷ ۱۲۰,۴۶۵ ۱۴۷٫۷ ۱۲۰,۴۶۵ ۳۳۹ پورشه ۹۱۱ کرراس کابریولت ۳۸۰۰CC مدل ۲۰۱۲ ۱ ۱۴۷٫۷ ۱۲۰,۴۶۵ ۱۴۷٫۷ ۱۲۰,۴۶۵ ۳۳۹ پورشه کاین S مدل ۲۰۱۲ سفیدروغنی ۱ ۱۴۵٫۷ ۱۱۸,۸۶۸ ۱۴۵٫۷ ۱۱۸,۸۶۸ ۳۳۵ مرسدس بنزSL500 مدل ۲۰۱۲ ۴ ۵۶۴٫۶ ۴۶۰,۵۴۰ ۱۴۱٫۲ ۱۱۵,۱۳۵ ۳۲۴ مرسدس بنزSL500 مدل ۲۰۱۲ ساخت ۲۰۱۱ قهوه ای ۲ ۱۴۰٫۴ ۱۱۴,۵۱۷ ۱۴۰٫۴ ۱۱۴,۵۱۷ ۳۲۳ مرسدس بنزSL500 مدل ۲۰۱۲ ساخت ۲۰۱۱ سقید ۱ ۱۳۸٫۹ ۱۱۳,۲۵۵ ۱۳۸٫۹ ۱۱۳,۲۵۵ ۳۱۹ پورشه پانامراS4 مدل ۲۰۱۲ ۱ ۱۳۸٫۰ ۱۱۲,۵۷۷ ۱۳۸٫۰ ۱۱۲,۵۷۷ ۳۱۷ پورشه پانامراS4 مدل ۲۰۱۲ ساخت۲۰۱۱ ۱ ۱۳۵٫۹ ۱۱۰,۸۱۶ ۱۳۵٫۹ ۱۱۰,۸۱۶ ۳۱۲ مرسدس بنزSL500 مدل ۲۰۱۰ ۱۰ ۱۱۲۵٫۶ ۱,۰۹۲,۰۹۱ ۱۱۲٫۶ ۱۰۹,۲۰۹ ۲۵۹ مرسدس بنز S500  ۶ ۶۸۸٫۹ ۶۴۴,۷۶۵ ۱۱۴٫۸ ۱۰۷,۴۶۱ ۲۶۴ پورشه پانامرا کاین ۲ ۲۴۷٫۹ ۲۰۲,۱۸۶ ۱۲۳٫۹ ۱۰۱,۰۹۳ ۲۸۵ منبع: گمرک ایران      


خبرآنلاین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *